31.12.2013/4119

A Oy harjoitti liiketoimintanaan muun ohella erilaisten asiakas- ja jäsenlehtien kustannustoimintaa. A Oy toimi B Oy:n julkaiseman asiakaslehden kustantajana. Lehti ilmestyi neljä kertaa vuodessa ja se jaettiin maksutta B-ryhmän eri sidosryhmille. A Oy vastasi lehden valmistustyöstä, joka käsitti lehden toimitustyön kuvauksineen, ulkoasun suunnittelun ja taiton, vedosten tarkistuksen, KVK-korjaukset ennen aineiston toimittamista reprolaitokseen, trafiikin, kuvakäsittelyn, repron sekä painotyön ja jakelun. Painotyöt ja jakelupalvelut A Oy osti alihankkijoilta. B Oy julkaisijana hyväksyi lehden sisällön ja kantoi siitä vastuun.

A Oy:n ja B Oy:n välistä lehden kustantamiseen liittyvää sopimusta ei pidetty sanoma- tai aikakauslehden myyntinä vähintään kuukauden ajaksi tilattuna. B Oy:tä, joka lehden julkaisijana osti lehden valmistustyön sen kustantajalta A Oy:ltä, ei pidetty lehden tilaajana eikä sen A Oy:lle lehden valmistustyöstä maksamaa korvausta lehden tilausmaksuna. Kysymys ei siten ollut sellaisesta sanoma- tai aikakauslehden myynnistä vähintään kuukauden ajaksi tilattuna, jossa asiakas tilasi lehden sen julkaisijalta, maksoi tälle lehden tilausmaksun ja sai lehden haluamaansa osoitteeseen toimitettuna. Asiakaslehden valmistustyön myyntiin B Oy:lle ei näin ollen voitu soveltaa arvonlisäverolain 85 a §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitettua alennettua verokantaa. Äänestys tältä osin 3-2.

A Oy myi myös jäsenlehtensä julkaisemisesta vastaaville yleishyödyllisille yhteisöille lehden valmistukseen liittyviä kokonaisuuksia. Jäsenlehden valmistustyö käsitti lehden taittamista ja sisällön toteuttamista eli kysymys ei ollut pelkästään lehden painamisesta ja sen jakelusta yleishyödyllisen yhteisön jäsenille. Koska Suomi oli saanut liittymisestä Euroopan unioniin tehdyssä sopimuksessa oikeuden soveltaa 0-verokantaa vain jäsenlehden painotyön (painamisen) myyntiin, korkein hallinto-oikeus katsoi, että arvonlisäverolain 56 §:ssä säädettyä vapautusta oli tulkittava suppeasti siten, että sitä ei voitu soveltaa kysymyksessä olevaan jäsenlehden valmistustyön myyntiin yleishyödylliselle yhteisölle.

Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu ajalle 3.10.2012–31.12.2013.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 1 kohta, 17 §, 18 §, 56 §, 84 § ja 85 a § 1 momentti 8 kohta

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY 2 artikla 1 kohta a ja c alakohta, 14 artikla 1 kohta, 24 artikla 1 kohta, 96 artikla, 98 artikla 1 ja 2 kohta, 111 artikla a alakohta sekä liite III kohta 6

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Matti Halén, Eila Rother, Hannele Ranta-Lassila, Timo Viherkenttä ja Mikko Pikkujämsä. Asian esittelijä Marita Eeva.