10.9.2015/2383

Kunnallinen viranhaltija – Päätoiminen tuntiopettaja – Palkkaa vastaava korvaus – Määräaikainen virkasuhde – Virkasuhteiden peräkkäisyys – Kesäkeskeytys

Antopäivä: 10.9.2015
Taltionumero: 2383
Diaarinumero: 2049/3/13
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2015:T2383

A oli otettu kaupungin palvelukseen päätoimiseksi tuntiopettajaksi resurssiopettajan tehtäviin ajalle 1.8.–31.12.2010 ja edelleen ajalle 1.1.–4.6.2011 sekä ajalle 1.8.2011–31.7.2012, minkä jälkeen hänen virkasuhteensa kaupunkiin oli päättynyt. Asiassa oli palkkaa vastaavaa korvausta koskevan vaatimuksen yhteydessä muun ohella arvioitava, oliko A ajalla 1.8.2010–31.7.2012 katsottava otetun toistuvasti peräkkäin määräaikaisiin virkasuhteisiin siitä huolimatta, että kesällä 2011 virkasuhteiden väliin oli jäänyt lähes kahden kuukauden mittainen tauko.

Kun otettiin huomioon, että tauko oli ajoittunut koulun toiminnan kesäkeskeytykselle, joka oli vakinaisille opettajille palkallista vapaa-aikaa, ja se, että kesäkeskeytyksen huomioon ottaminen virkasuhteiden peräkkäisyyden arvioinnissa olennaisesti heikentäisi määräaikaisten tuntiopettajien oikeutta kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 3 §:n 3 momentin mukaiseen palvelussuhdeturvaan, A:n virkasuhteiden oli katsottava hakemuksessa tarkoitettuna ajanjaksona olleen edellä mainitun säännöksen tarkoittamalla tavalla peräkkäisiä.

Hallinto-oikeuden päätös kumottiin siltä osin kuin hallinto-oikeus oli myöhään tehtynä jättänyt tutkimatta A:n hakemuksessaan esittämän korvausvaatimuksen 4.6.2011 päättyneen ja sitä edeltäneen palvelussuhteen osalta. A:n hallinto-oikeudelle tekemä hakemus otettiin tältä osin välittömästi korkeimmassa hallinto-oikeudessa tutkittavaksi osana A:n hallinto-oikeuden päätöksestä muulta osalta tekemää valitusta. A:n valitus ja hakemus hylättiin.

Laki kunnallisesta viranhaltijasta 3 § 3 momentti

Asian ovat ratkaisseet Matti Halén, Eila Rother, Eija Siitari, Outi Suviranta ja Vesa-Pekka Nuotio. Asian esittelijä Riitta Kreula.

 
Julkaistu 10.9.2015