10.11.2015/3210

Luonnonsuojelu – Suojelualue – Rauhoitusmääräys – Luontoinventointi – Luonnontieteellinen tutkimus – Maanomistajan suostumus – Jokamiehenoikeus

Antopäivä: 10.11.2015
Taltionumero: 3210
Diaarinumero: 1906/1/14
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2015:T3210

Luonnonsuojelualue oli perustettu maanomistajan suostumuksella. Suojelualueen rauhoitusmääräyksen mukaan luontoinventointien ja luonnontieteellisen tutkimuksen tekeminen alueella oli sallittua maanomistajan kirjallisella suostumuksella ja ELY-keskuksen luvalla.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että luontoinventointien, kuten lintulaskentojen, ja luonnontieteellisen tutkimuksen, kuten vesinäytteiden oton, suorittaminen oli usein mahdollista jokamiehenoikeuden nojalla. Luonnonsuojelulain mukaan suojelualueen perustamispäätökseen otettavalla määräyksellä voitiin luonnonsuojelualueella tai sen osalla kieltää liikkuminen tai rajoittaa sitä edellyttäen, että alueen eläimistön tai kasvillisuuden säilyminen sitä vaati. Kysymyksessä olevalla suojelualueella ei ollut rajoitettu liikkumista maihinnousu- ja oleskelukieltoja lukuun ottamatta.

Edellä olevan perusteella puheena olevaa määräystä oli tulkittava siten, että se koski vain sellaisia luontoinventointeja ja luonnontieteellisiä tutkimuksia, joiden suorittaminen ei ollut mahdollista jokamiehenoikeuden nojalla.

Luonnonsuojelulaki 24 § 1 ja 2 momentti

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Riitta Mutikainen, Tuomas Lehtonen, Mika Seppälä, Liisa Heikkilä ja Janne Aer. Asian esittelijä Liisa Selvenius-Hurme.

 
Julkaistu 10.11.2015