15.1.2016/115

Valituskelpoinen päätös – Joukkoliikenne – Rautatieliikenne – Velvoiteliikenne – Palvelusopimusasetus ‒ Käyttöoikeussopimus – Sopimuksen täydennys

Antopäivä: 15.1.2016
Taltionumero: 115
Diaarinumero: 2000/2/14, 2216/2/14 ja 2297/2/14
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T115

Liikenne- ja viestintäministeriön ja VR Osakeyhtiön, nykyisin VR-Yhtymä Oy:n, välillä oli tehty henkilöjunaliikenteen yksinoikeutta koskeva käyttöoikeussopimus julkisen palvelun velvoitteineen. Ministeriö oli yhtiön esityksestä päättänyt antaa yhtiölle luvan lopettaa velvoiteliikenne Haukivuoren juna-asemalle. Asiassa ei ollut kysymys toimivaltaisen viranomaisen päätöksestä järjestää rautatieliikenne palvelusopimusasetuksen mukaisesti, vaan liikenteenharjoittajan ja toimivaltaisen viranomaisen välisestä sopimuksesta, jolla oli määritelty liikenteenharjoittajan julkisen palvelun velvoitteen alainen liikennöintivelvollisuus liikenteenharjoittajalle myönnettyä yksinoikeutta vastaan. Sopimus ei ollut hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu päätös, minkä vuoksi myöskään sopimuksen täydennykseksi nimettyä asiakirjaa ei ollut pidettävä mainittuna päätöksenä. Tämän vuoksi liikenne- ja viestintäministeriön päätökseen, oikeastaan asiakirjaan, liitetty valitusosoitus oli poistettava ja valitukset oli jätettävä tutkimatta.

Rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1370/2007 (palvelusopimusasetus) 1 artiklan 2 kohta, 2 artiklan e, f ja i alakohdat ja 3 artiklan 1 kohta

Joukkoliikennelaki 1 § 1 momentti, 14 § 4 momentti ja 36 § 1 momentti

Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Ahti Vapaavuori, Matti Halén, Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä ja Vesa-Pekka Nuotio. Asian esittelijä Leo Kaasinen.

 
Julkaistu 15.1.2016