19.5.2016/2225

Kehitysvammaisten erityishuolto – Autetun asumisen muuttaminen ohjatuksi asumiseksi – Erityishuolto-ohjelma – Muutoksenhaku kunnallisen viranhaltijan päätökseen – Aluehallintovirasto muutoksenhakuviranomaisena

Antopäivä: 19.5.2016
Taltionumero: 2225
Diaarinumero: 188/3/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T2225

Kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan viranhaltija oli päätöksellään 1.11.2013 tarkistanut A:n erityishuolto-ohjelman siten, että A:n asuminen muutettiin autetusta asumisesta ohjatuksi asumiseksi. Viranhaltijan päätökseen liittyi erillinen päätös 4.11.2013, jolla niin ikään tarkistettiin A:n asumista. Päätöksessä A:lle ostettiin ohjattua asumista B ry:ltä. Päätöksistä ensimmäinen oli merkitty tehdyksi kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 34 §:n ja jälkimmäinen saman lain 2 §:n nojalla.

Viranhaltijan päätöksiin liitettiin samansisältöiset oikaisuvaatimusohjeet, joiden mukaisesti A ja hänen vanhempansa tekivät oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostolle, joka hylkäsi oikaisuvaatimuksessa esitetyn vaatimuksen A:n asumismuodon muuttamisesta takaisin autetuksi asumiseksi. A ja hänen vanhempansa hakivat jaoston päätökseen muutosta valittamalla siihen liitetyn valitusosoituksen mukaisesti hallinto-oikeudelle, joka hylkäsi tehdyn valituksen.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että asiassa oli kysymys kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 ja 35 §:ssä tarkoitetusta erityishuoltoon kuuluvasta asumisen järjestämisestä. Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 81 §:n 1 momentin mukaan muutoksenhaussa muun ohella kunnallisen toimielimen tai viranhaltijan päätökseen oli noudatettava, mitä kuntalaissa säädettiin. Saman lain 81 §:n 2 momentin mukaan poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädettiin, erityishuollon johtoryhmän, sosiaalilautakunnan tai kunnallisen viranhaltijan päätökseen, joka koski erityishuollon antamista tai lopettamista taikka yksiköllisen erityishuolto-ohjelman hyväksymistä, haettiin muutosta valittamalla aluehallintovirastoon. Korkein hallinto-oikeus poisti viranhaltijan päätöksiin ja sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston päätökseen liitetyt muutoksenhakuohjeet, kumosi ja poisti jaoston ja hallinto-oikeuden päätökset sekä siirsi asian valituksena käsiteltäväksi aluehallintovirastolle.

L kehitysvammaisten erityishuollosta 1, 2, 34 ja 35 § sekä 81 § 1 ja 2 momentti

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Niilo Jääskinen, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta ja Heikki Harjula. Asian esittelijä Mika Paavilainen.

 
Julkaistu 19.5.2016