13.6.2016/2605

Palkkatukiasia – Valtionavustus – Sovellettava lainsäädäntö – Muutoksenhaku – Valituslupa

Antopäivä: 13.6.2016
Taltionumero: 2605
Diaarinumero: 3852/2/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T2605

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus oli päättänyt, että yhtiölle ei makseta palkkatukea. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus oli jättänyt yhtiön oikaisuvaatimuksen tutkimatta, koska se oli saapunut myöhässä. Hallinto-oikeus oli hylännyt yhtiön valituksen. Hallinto-oikeus oli liittänyt päätökseensä valitusosoituksen, jonka mukaan päätökseen sai hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Korkein hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että haettaessa muutosta palkkatuen maksatusta koskevaan päätökseen ei sovelleta valtionavustuslakia yleislakina vaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 14 luvun säännöksiä. Mainitun luvun 1 §:n 2 momentin mukaan hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden päätökseen liitetty valitusosoitus oikaistiin ja yhtiön valitus käsiteltiin valituslupahakemuksena. Asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei ollut hallintolainkäyttölain 13 §:n 2 momentissa säädettyä perustetta valitusluvan myöntämiseksi.

Valtionavustuslaki (688/2001) 1 § 1 momentti, 3 § 1 momentti ja 34 §

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettu laki (916/2012) 12 luku 8 § 1 momentti sekä 14 luku 1 § 1 ja 2 momentti

Hallintolainkäyttölaki 13 § 2 momentti (698/2005)

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Niilo Jääskinen, Matti Halén, Eija Siitari, Petri Helander ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Hannele Klemettinen.

 
Julkaistu 13.6.2016