22.8.2016/3458

Johtavan sosiaalityöntekijän hallinto-oikeudelle toimittamassa, lapsen huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevassa hakemuksessa oli todettu, ettei kuulemisia ollut voitu suorittaa, koska perheen olinpaikasta ei ollut tietoa eikä heihin ollut saatu yhteyttä. Hallinto-oikeus oli varannut asiassa lapsen huoltajille tilaisuuden kirjallisen selityksen antamiseen. Lapsen toinen huoltaja oli hallinto-oikeudelle toimittamassaan selityksessä ilmoittanut vastustavansa lapsen huostaanottoa. Hallinto-oikeus oli hylännyt johtavan sosiaalityöntekijän hakemuksen lapsen huostaanottamisesta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta, koska kunnan viranhaltija oli lastensuojelulain 43 §:n 1 momentin mukaan toimivaltainen tekemään päätöksen lapsen huostaanotosta ja siihen liittyvästä sijaishuollosta, vaikka lapsen huoltajia ei ollut tavoitettu heidän kuulemisekseen. Hallinto-oikeus katsoi muun ohella, että vasta hallinto-oikeudelle esitetty huostaanoton vastustaminen ei korjannut tätä hallinto-oikeudessa käsittelyn edellytyksen puuttumista.

Lastensuojelulain 43 §:n 1 momentin mukaan huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoa koskevan päätöksen tekee sosiaalihuollon viranhaltija, jos huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi ei vastusta huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista. Saman pykälän 2 momentissa säädetään, että jos lapsen huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi vastustaa huostaanottoa tai siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista, asian ratkaisee hallinto-oikeus viranhaltijan hakemuksesta.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että koska lapsen huoltaja selityksessään hallinto-oikeudelle vastusti huostaanottoa, toimivalta huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevan asian ratkaisemiseen oli siirtynyt hallinto-oikeudelle. Lastensuojelulain 43 §:n 1 momentissa mainitulla, lastensuojelulain 13 §:n 2 ja 3 momentin mukaan määräytyvällä viranhaltijalla ei siten enää ollut toimivaltaa päättää lapsen huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta. Sillä, olisiko viranhaltija ollut toimivaltainen päättämään asiasta ennen lapsen huoltajan hallinto-oikeudelle antamaa selitystä, ei ollut merkitystä arvioitaessa hallinto-oikeuden toimivaltaa asiassa hallinto-oikeuden päätöksentekohetkellä. Hallinto-oikeus ei ollut voinut mainitsemillaan perusteilla hylätä siellä vireillä ollutta huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevaa hakemusta, joten hallinto-oikeuden päätös oli kumottava ja asia palautettava hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltäväksi.

Lastensuojelulaki 43 § 1 ja 2 momentti

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Matti Halén, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Heikki Harjula ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Helmi Lajunen.