30.1.2017/335

Hallinto-oikeus jätti päätöksellään tutkimatta valituksen, joka koski sosiaalihuoltolaissa tarkoitettua siivouspalvelua. Valitus jätettiin tutkimatta, koska asiassa ei ollut tehty valituskelpoista päätöstä. Hallinto-oikeus liitti päätökseensä valitusosoituksen, jonka mukaan päätöksestä voitiin hakea muutosta valittamalla hallintovalituksena korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Korkein hallinto-oikeus muutti valitusosoituksen valituslupaosoitukseksi, käsitteli asian valituslupahakemuksena ja hylkäsi sen. Asiassa oli kysymys sosiaalihuoltolaissa tarkoitetun kotipalveluun liittyvän siivouspalvelun saamisesta. Sosiaalihuoltolain mukaan valittaminen edellytti, että korkein hallinto-oikeus myöntää asiassa valitusluvan. Valituslupajärjestelmä koskee lain soveltamisessa tehtävien aineellisten ratkaisujen lisäksi myös menettelyllisiä ratkaisuja.

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 19 §:n 3 momentti ja 53 §:n 1 ja 2 momentti

Hallintolainkäyttölaki 13 §:n 2 ja 4 momentti

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Eija Siitari ja Alice Guimaraes-Purokoski. Asian esittelijä Marja-Liisa Judström.