14.2.2017/589

Opinto-oikeuden 240 opintopisteen laajuisen tohtorin tutkinnon suorittamista varten saaneelle A:lle oli myönnetty tilapäinen oleskelulupa opiskelua varten. Tutkinnon oli esitetty koostuvan 60 opintopisteen jatko-opinnoista ja 180 opintopisteen väitöskirjasta. A oli hakenut uutta määräaikaista oleskelulupaa opiskelua varten. Poliisilaitos oli hylännyt A:n jatkolupahakemuksen ja perustellut päätöstään muun ohella sillä, etteivät hänen opintonsa olleet edenneet ja ettei hänen antamansa selvitys opintojen riittämättömästä etenemisestä ollut uskottava.

Hallinto-oikeus oli A:n valituksen johdosta antamassaan päätöksessä todennut, että opiskelijan katsotaan menestyneen kohtuullisesti, jos hän on suorittanut vähintään 45 opintopistettä lukuvuodessa. Hallinto-oikeus oli A:n tohtoriopintojen edistymistä arvioidessaan ottanut huomioon sille toimitetun opintosuoritusotteen, jonka mukaan A oli suorittanut opintojaan yhteensä 13 opintopistettä. Hallinto-oikeus oli hylännyt A:n valituksen poliisilaitoksen päätöksestä sen vuoksi, ettei hän ollut esittänyt riittäviä syitä opintopisteidensä vähäiselle määrälle.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että tohtorin tutkintoon tähtäävien opintojen edistymistä on tutkinnon rakenne huomioon ottaen arvioitava ensisijaisesti väitöskirjatyön edistymisestä saatavan selvityksen perusteella. Koska keskeneräisen tohtorin tutkinnon edellyttämää työmäärää ja tohtoriopintojen edistymistä ei voida arvioida yksinomaan opintosuoritusotteesta ilmenevien opintosuoritusten perusteella, hallinto-oikeus ei ollut voinut hylätä A:n valitusta päätöksessään esittämin perustein.

Hallinto-oikeudelle oli esitetty A:n väitöskirjatyön ohjaajan lausuma, jonka mukaan A edistyi hyvin tohtoriopinnoissaan. Kun otettiin huomioon ohjaajan lausuman yleisluonteisuus, A:n opintojen edistymisen asianmukainen selvittäminen olisi edellyttänyt, että hallinto-oikeus olisi varannut ilman oikeudellista avustajaa asiaansa hoitaneelle A:lle tilaisuuden esittää lisäselvitystä väitöskirjatyönsä ja tohtorin tutkintoon kuuluvien opintojensa edistymisestä.

Ulkomaalaislaki 54 § 1 momentti ja 46 §

Hallintolainkäyttölaki 33 §

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Matti Pellonpää, Sakari Vanhala, Janne Aer, Petri Helander ja Tuomas Kuokkanen. Asian esittelijä Elina Immonen.