7.3.2017/972

Kaivoslain (621/2011) 178 §:n 1 momentti ja 182 §:n 1 momentti huomioon ottaen kaivoslain (503/1965) voimassaoloaikana tehdyn, kaivoslain (621/2011) voimaan tullessa vielä vireillä olleen pidennetyn ajan myöntämistä kaivostyöhön ryhtymistä varten koskevan hakemuksen käsittelemiseen ja ratkaisemiseen oli sovellettava kaivoslain (503/1965) säännöksiä.

Kaivoslaki (621/2011) 178 § 1 momentti ja 182 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Kari Tornikoski ja Taina Pyysaari. Asian esittelijä Mikko Rautamaa.