5.7.2017/3330

Mielenterveysasia – Hallinto-oikeuden asiantuntijajäsen – Esteellisyys – Asiantuntija­jäsenen ulkopuolisena lääkärinä aikaisemmin antama lausunto

Antopäivä: 5.7.2017
Taltionumero: 3330
Diaarinumero: 650/2/17
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T3330

Potilas B oli pyytänyt ulko­puo­lisen lääkärin lausunnon psykiatrian erikoislääkäri A:lta ennen sairaa­lan psykiatrisesta hoidosta vastaavan yli­lääkärin 19.8.2015 tekemää päätöstä B:n tahdosta riippumattoman psykiatrisen sairaala­hoidon jatkamisesta.

A oli myöhemmin toiminut asiantuntijajäsenenä hallinto-oikeu­dessa sen käsi­tellessä B:n valitusta saman sairaalan psykiat­risesta hoidosta vastaavan ylilääkärin 10.11.2016 te­ke­mästä päätöksestä B:n tahdosta riippumattomaan psykiat­riseen sairaala­hoitoon määrää­misestä. A:n ulkopuo­lisena lääkärinä antama lausunto antoi perustellun aiheen epäillä hänen puolueetto­muut­taan asiassa. A:n oli tämän vuoksi katsottava olleen esteellinen toimimaan asiantuntijajäsenenä hallinto-oikeudessa sen käsitellessä valituksenalaista asiaa. A:n esteelli­syy­den vuoksi hallinto-oikeuden ratkaisukokoonpano ei ollut ollut lain mukainen. Hallinto-oikeuden päätös kumottiin ja asia palautettiin hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltä­väksi.

Mielenterveyslaki 12 c § (438/2014)

Hallinto-oikeuslaki 7 §

Hallintolainkäyttölaki 76 § 1 momentti

Oikeudenkäymiskaari 13 luku 1 § 1 momentti, 2 § 1 momentti, 4 § 1 momentti, 6 § 1 momentti 2 kohta ja 7 § 3 momentti

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio ja Antti Pekkala. Asian esittelijä Marita Eeva.

 
Julkaistu 5.7.2017