17.8.2017/3890

Maankäyttö ja rakentaminen – Tuulivoimayleiskaava – Valmistelu – Kaavan vireilletulo – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma – Esteellisyys

Antopäivä: 17.8.2017
Taltionumero: 3890
Diaarinumero: 1123/1/16, 1134/1/16 ja 1182/1/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T3890

Tuulivoimaosayleiskaavassa oli osoitettu rakennusalat 26 tuulivoimalalle. Kaavassa oli määrätty maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n nojalla sen käyttämisestä suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena. Kunnanhallituksen puheenjohtaja omisti kaava-alueella sijaitsevia maa-alueita yhteensä noin 45 hehtaaria. Hän oli ennen kaavoituksen aloittamista sopinut maa-alueen vuokraamisesta tuulivoimalaitosten rakentamista varten kaavoituksesta aloitteen tehneen tuulivoimayhtiön kanssa. Kaavassa kiinteistölle oli osoitettu yksi tuulivoimala.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja oli osallistunut kaava-asian käsittelyyn kunnanhallituksen kokouksessa, jossa oli päätetty tiedottaa osallisille yleiskaavan vireilletulosta ja asettaa yleisesti nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kunnanhallituksen puheenjohtajan maanomistus kaava-alueella ja hänen solmimansa tuulivoima-aluetta koskeva vuokrasopimus huomioon ottaen kunnanhallituksen puheenjohtajalle oli ollut odotettavissa kaavahankkeesta erityistä hyötyä, eikä hän sen vuoksi esteellisenä ollut voinut ottaa osaa mihinkään kaava-asian käsittelyvaiheeseen. Osayleiskaavan hyväksymistä koskeva kunnanvaltuuston päätös oli näin ollen syntynyt lainvastaisessa järjestyksessä asian käsittelyyn valmisteluvaiheessa osallistuneen kunnanhallituksen puheenjohtajan esteellisyyden vuoksi.

Äänestys 4–1

Hallintolaki 27 § ja 28 § 1 momentti 3 kohta

Maankäyttö- ja rakennuslaki 63 §

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Taina Pyysaari. Asian esittelijä Marko Nurmikolu.

 
Julkaistu 17.8.2017