17.8.2017/3891

Maankäyttö ja rakentaminen – Yleiskaava – Kaavamääräys – Rakentamisrajoitus – Kohtuuttomuus – Tuulivoima – Melualue – Selvitykset

Antopäivä: 17.8.2017
Taltionumero: 3891
Diaarinumero: 2646/1/16, 2661/1/16, 2676/1/16, 2699/1/16, 2727/1/16 ja 2729/1/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T3891

Tuulivoimayleiskaavan M-1-alueita koskeva maankäyttö- ja rakennuslain 43 §:n 2 momentin nojalla annettu yleiskaavamääräys, jonka mukaan uusia asuin- ja lomarakennuksia tai muuta melusta häiriintyvää toimintaa ei saanut sijoittaa alueelle, sekä saman yleiskaavan yleismääräyksiin sisältyvä määräys, jonka mukaan uusia asuin- ja lomarakennuksia tai muuta melusta häiriintyvää toimintaa ei saanut sijoittaa alueille, joilla ohjearvojen mukaiset melutasot voivat ylittyä, kumottiin lainvastaisina. Huomattavan laajojen M-1-alueiden osalta ei ollut arvioitu määräyksen tarpeellisuutta ja maanomistajakohtaista kohtuullisuutta eivätkä kaavan perustana olleet selvitykset täyttäneet tältä osin maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:ssä asetettuja vaatimuksia. Yleismääräyksestä ei puolestaan ilmennyt riittävän täsmällisesti miten sitä oli pidettävä ohjeena kaavaa toteutettaessa. Tämän ohella määräykset, jotka tulisivat koskemaan osittain samoja alueita, olivat keskenään ristiriidassa.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 39 § 4 momentti, 41 § 1 momentti ja 43 §

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Taina Pyysaari. Asian esittelijä Marko Nurmikolu.

 
Julkaistu 17.8.2017