7.9.2017/4299

Rakennuslautakunnan päätös, jolla oli tehty merkintä kiinteistöllä luvattomasti tehdyistä rakennustoimenpiteistä ja päätetty ilmoittaa asiasta poliisiviranomaiselle esitutkintaa varten, ei sisältänyt hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua valituskelpoista ratkaisua.

Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 momentti

Maankäyttö- ja rakennuslaki 186 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Jaakko Autio. Asian esittelijä Marko Nurmikolu.