11.9.2017/4353

Maahanmuuttovirasto oli hylännyt kansalaisuushakemuksen, koska hakija ei täyttänyt kielitaitoedellytystä, eikä siitä ollut perusteita poiketa. Hakija oli pyytänyt poikkeamista luku- ja kirjoitustaidottomuuden perusteella. Hallinto-oikeudessa hakija esitti uutena selvityksenä suomen kielen opettajan todistuksen, jonka mukaan hänen kielitaitonsa oli Maahanmuuttoviraston päätöksen jälkeen arvioitu tasolle A1.3.

Hallinto-oikeus kumosi Maahanmuuttoviraston päätöksen, palautti asian virastolle uudelleen käsiteltäväksi tämän uuden selvityksen perusteella ja liitti päätökseensä valituskiellon. Perusteluissaan hallinto-oikeus oli tosiasiallisesti ratkaissut kysymyksen siitä, täyttääkö valittaja kansalaisuuslain 18 b §:n 2 momentissa luku- ja kirjoitustaidottomalle säädetyn edellytyksen kielitaitoedellytyksestä poikkeamiseksi. Hallinto-oikeuden päätös sisälsi valituskelpoisen ratkaisun. Korkein hallinto-oikeus poisti valituskiellon ja tutki Maahanmuuttoviraston valituksen hallinto-oikeuden päätöksestä.

Luku- ja kirjoitustaidottomuus oli osoitettava siihen mennessä, kun Maahanmuuttovirasto tekee asiassa ratkaisun. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden päätös kumottiin ja Maahanmuuttoviraston päätös saatettiin voimaan.

Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 momentti

Kansalaisuuslaki 13 § 1 momentti 6 kohta ja 2 momentti sekä 18 b § 2 momentti

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Jaakko Autio. Asian esittelijä Katariina Flinkman.