19.10.2017/5229

Rajavartioston toimistoupseerina toiminut yliluutnantti A:n virkasuhde oli irtisanottu ja A oli pidätetty virantoimituksesta välittömästi koko irtisanomisajaksi. A, joka oli esiintynyt hallinto-oikeudessa ilman lainoppinutta asiamiestä tai avustajaa, oli siellä vaatinut irtisanomista ja virantoimituksesta pidättämistä koskevan päätöksen kumoamista ja suullisen käsittelyn toimittamista.

Hallinto-oikeus oli katsonut suullisen käsittelyn toimittamisen ilmeisen tarpeettomaksi ja hylännyt A:n vaatimuksen suullisen käsittelyn toimittamisesta sekä valituksen. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan asiassa oli keskeisesti kysymys ainoastaan siitä, oliko työnantaja voinut määrätä A:n tämän puutteellisen työkyvyn vuoksi terveystarkastukseen ja mikä oikeudellinen merkitys A:n kieltäytymiselle kyseisestä tarkastuksesta oli annettava. Hallinto-oikeuden mukaan valitus oli ratkaistavissa asiakirjojen perusteella eikä oikeudenkäynnin osapuolten tai todistajien kuulemisella olisi saatu ratkaisun kannalta merkityksellistä lisäselvitystä.

Kun otettiin huomioon A:n asian laatu, asialla objektiivisesta näkökulmasta arvioiden oleva tärkeä merkitys A:lle, suullisen käsittelyn toimittamista hallinto-oikeudessa koskeva A:n vaatimus, A:n esiintyminen hallinto-oikeudessa ilman lainoppinutta asiamiestä tai avustajaa sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kappaleen ja yksityiskohtaisten perustelujensa valossa tulkittava hallintolainkäyttölain 38 §, korkein hallinto-oikeus katsoi, että hallinto-oikeuden olisi tullut toimittaa asiassa suullinen käsittely. Suullisen käsittelyn toimittamista ei voitu hallinto-oikeuden esittämillä perusteluilla pitää ilmeisen tarpeettomana.

Hallintolainkäyttölaki 38 § 1 ja 3 momentti

Euroopan ihmisoikeussopimus 6 artikla 1 kappale

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomio 9.6.2016 Madaus v. Saksa

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Anne Nenonen, Maarit Lindroos, Taina Pyysaari ja Kirsti Kurki-Suonio. Asian esittelijä Riitta Hämäläinen.