25.10.2017/5348

Patentti- ja rekisterihallitus ja markkinaoikeus olivat pitäneet taajuusmuuttajan pulssinleveysmodulointia koskevan patentin selitystä riittävän selvänä ja keksintöä esitettyyn tekniikan tasoon nähden uutena ja keksinnöllisenä. Markkinaoikeuden päätöksestä valittanut väitteentekijä oli esittänyt, että alan ammattilaisen päättelykykyä oli pidettävä selityksen selvyyttä ja keksinnöllisyyttä arvioitaessa samantasoisena.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että sen arviointi, onko keksintö esitetty patenttijulkaisussa niin selvästi, että alan ammattilainen voi sen perusteella käyttää keksintöä, oli tehtävä eri tavalla kuin sen arviointi, oliko keksintö alan ammattilaiselle niin ilmeinen, että se ei täyttänyt patentoinnille asetettua olennaisen eron eli keksinnöllisyyden edellytystä.

Alan ammattilainen tutustui patenttijulkaisua lukiessaan dokumentoituun ratkaisuun, jonka piirteitä hänen ei tarvitse itse keksiä. Kysymys oli tällöin julkaisusta ilmenevien tietojen soveltamisesta käytännön ratkaisun toteuttamiseksi.

Keksinnöllisyysarviointia suoritettaessa lähdettiin puolestaan siitä, että arvioinnin kohteena oleva keksintö ei kuulunut alan ammattilaisen tunteman tekniikan tasoon. Alan ammattilainen rinnastui tällöin keksijään. Keksijällä ei ollut valmista dokumentaatiota tai mallia sovellettavaksi, vaan kysymys oli siitä, päätyisikö hän oma-aloitteisesti, oman ammattitaitonsa ja pelkästään entuudestaan tuntemansa tekniikan tason varassa patenttijulkaisun mukaiseen ratkaisuun.

Alan ammattilaisella oletettiin siten olevan kummassakin tapauksessa samat perustiedot ja -taidot, mutta koska patenttijulkaisussa kuvatun ratkaisun soveltaminen yleistietojen pohjalta oli olennaisesti helpompaa kuin uuden keksinnön kehittäminen, keksintöä voitiin pitää riittävän selvästi kuvattuna, vaikka keksinnön kaikkia yksityiskohtia ei olisi selostettu.

Kysymyksessä olevaa patenttia ei ollut perusteita kumota sillä perusteella, että patentin selitys ei olisi ollut riittävän selvä.

Patenttilaki 2 § 1 momentti, 8 § 2 momentti ja 25 § 1 momentti 1‒2 kohta

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori, oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta ja Anne Nenonen sekä yli-insinöörineuvokset Kenneth Holmberg ja Raimo Sepponen. Asian esittelijä Kristina Björkvall.