20.11.2017/5962

Kunnallinen viranhaltija oli otettu useita kertoja peräkkäin määräajaksi virkasuhteeseen. Viranhaltija oli irtisanoutunut kahdeksan kuukautta ennen viimeisen vuoden mittaisen määräaikaisen virkasuhteen päättymistä.

Hallinto-oikeus oli hylännyt viranhaltijan hakemuksen palkkaa vastaavasta korvauksesta viitaten perusteluissaan siihen, että palkkaa vastaavaa korvausta koskevilla säännöksillä oli haluttu parantaa viranhaltijan oikeussuojaa ja estää irtisanomissäännösten kiertäminen. Kun viranhaltijan virkasuhde oli päättynyt hänen omaan irtisanoutumiseensa, virkasuhteen ei ollut katsottava päättyneen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 3 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla eikä hänellä siten ollut oikeutta palkkaa vastaavaan korvaukseen. Korkein hallinto-oikeus ei muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä.

Laki kunnallisesta viranhaltijasta 3 § 2 ja 3 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Taina Pyysaari ja Kirsti Kurki-Suonio. Asian esittelijä Hannamaria Nurminen.