15.12.2017/6475

Yliopiston päätös – Opiskeluoikeuden jatkaminen – Opiskeluoikeuden menettäminen – Valituskielto – Yhdenvertaisuuslaki – Yhdenvertaisuusvaltuutetun kuuleminen

Antopäivä: 15.12.2017
Taltionumero: 6475
Diaarinumero: 2143/3/17
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T6475

Yliopiston dekaani oli päättänyt olla myöntämättä A:lle uutta lisäaikaa tämän yliopistossa kesken olleiden opintojen suorittamiseen. Hallinto-oikeus oli hylännyt A:n dekaanin päätöksestä tekemän valituksen, koska yliopistolain 42 §:ssä säädetyt opiskeluajan jatkamisen edellytykset eivät täyttyneet. Hallinto-oikeuden päätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaan päätökseen sai hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Yliopistolain 43 §:stä ilmenee, että opiskelija, jolle ei ole myönnetty lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen, menettää opiskeluoikeutensa. Asiassa oli siten kysymys, paitsi opiskeluoikeuden jatkamatta jättämisestä samalla myös siitä, että tämän päätöksen seurauksena oli väistämättä opiskeluoikeuden menettäminen yliopistolain 43 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että sovellettavaksi tuli yliopistolain 84 §:n 3 momentin mukainen kielto valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä, joka koskee lain 43 §:ssä tarkoitettua opiskeluoikeuden menettämistä. Korkein hallinto-oikeus poisti hallinto-oikeuden päätökseen liitetyn valitusosoituksen ja jätti A:n kirjelmän tutkimatta valituslupahakemuksena.

Korkein hallinto-oikeus tutki A:n kirjelmän, jossa oli muun ohella todettu, että asian käsittelyssä hallinto-oikeudessa oli menetelty virheellisesti, kun yhdenvertaisuusvaltuutetulle ei ollut varattu mahdollisuutta tulla kuulluksi asiassa, hallinto-oikeuden päätöksen purkamista koskevana hakemuksena. Korkein hallinto-oikeus totesi, että A:n terveydentilasta saatu selvitys huomioon ottaen hallinto-oikeudella oli ollut velvollisuus soveltaa asiassa myös yhdenvertaisuuslain 8 ja 15 §:ää, joista ensiksi mainittu pykälä oli myös mainittu sovellettuna oikeusohjeena hallinto-oikeuden päätöksessä. Näin ollen hallinto-oikeuden olisi yhdenvertaisuuslain 27 §:n mukaisesti tullut varata yhdenvertaisuusvaltuutetulle mahdollisuus tulla kuulluksi valituksen johdosta. Koska näin ei ollut menetelty, asiassa oli hallinto-oikeudessa tapahtunut menettelyvirhe. Asiassa tapahtuneen menettelyvirheen ei kuitenkaan katsottu esillä olleissa olosuhteissa voineen olennaisesti vaikuttaa päätökseen hallintolainkäyttölain 63 §:n 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, minkä vuoksi purkuhakemus hylättiin.

Yliopistolaki 42 § 1 momentti, 43 § 1 momentti, 82 § 2 momentti, 83 a § 1 momentti, 84 § 3 momentti

Yhdenvertaisuuslaki 27 §

Hallintolainkäyttölaki 63 § 1 momentti 1 kohta

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Eija Siitari, Outi Suviranta, Antti Pekkala ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Riitta Kreula.

 
Julkaistu 15.12.2017