21.12.2017/6647

Ahvenanmaa – Ympäristölupa – Lupaviranomainen – Lupalautakunta – Kokoonpano – Lakimiesjäsen – Kalankasvatus

Antopäivä: 21.12.2017
Taltionumero: 6647
Diaarinumero: 2020/1/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T6647

Maakunnan hallitus nimeää Ahvenanmaan ympäristö- ja terveysviranomaista koskevan maakuntalain (ÅFS 2007:115) mukaan viisi jäsentä Ahvenanmaan ympäristö- ja terveysviranomaisen lupalautakuntaan. Jäsenten tulee edustaa terveydensuojelua, tekniikkaa, biologiaa ja taloutta koskevaa tuntemusta ja yhdellä jäsenellä tulee olla yritysmaailman tuntemusta. Yhden jäsenen tulee olla lakimies. Maakunnan hallitus nimeää jokaiselle jäsenelle varajäsenen. Varajäseniä koskevat soveltuvin osin samat säännökset kuin jäseniä. Lupalautakunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kahden jäsenen läsnä ollessa.

Valituksenalaista päätöstä tehdessä lupalautakuntaan ei ollut nimettynä lakimiesjäsentä tai tämän varajäsentä. Lupalautakunnan kokoonpano ei siten ollut lainmukainen. Ahvenanmaan ympäristö- ja terveysviranomaisesta annetussa laissa ei kuitenkaan ole säädetty, että lupalautakunnan päätösvaltaisuus edellyttäisi aina lakimiesjäsenen mukanaoloa lautakunnan kokoonpanossa saman lain 9 §:n tarkoitettuja yksittäisiä asioita ratkaistaessa.

Se, että maakunnan hallitus oli laiminlyönyt tehtävänsä nimetä lakimiesjäsenen ja hänelle varajäsenen, ei voinut johtaa siihen, että viranomainen ei voisi hoitaa laissa säädettyjä tehtäviään. Lupalautakunta oli ratkaissut lupa-asian päätösvaltaisessa kokoonpanossa. Ottaen huomioon, että lakimiesjäsenelle tai yksittäisille jäsenille ylipäätään ei ollut päätöksenteon ohella säädetty sellaista erityistä tehtävää tai velvoitetta osallistua asioiden käsittelyyn, joka nyt olisi jäänyt hoitamatta, se, että lupalautakunnan kokoonpano ei ollut laissa edellytetty, ei ole voinut tehdä yksittäistä päätöstä lainvastaiseksi. Ahvenanmaan ympäristö- ja terveysviranomaisen päätös ei ollut lainvastainen.

9, 10 och 12 § i landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅFS 2007:115)

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kari Kuusiniemi, Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä ja Jaakko Autio sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Rauno Pääkkönen ja Olli Malve. Asian esittelijä Irene Mäenpää.

 
Julkaistu 21.12.2017