22.12.2017/6697

Rajavartiolaitoksen virkamies oli Rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 14 §:n (1229/2013) 1 momentin nojalla siirretty hänen terveydentilaansa liittyvistä syistä toiseen, virkamiehen saamaa koulutusta vastaavaan Rajavartiolaitoksen tehtävään. Uuden tehtävän vaativuusluokka oli viisi vaativuusluokkaa alempi kuin aikaisemman tehtävän vaativuusluokka. Hallinto-oikeus oli katsonut, että virkamies oli voitu siirtää toiseen tehtävään, kun aiemmassa tehtävässä toimiminen ei ollut ollut enää mahdollista terveydellisistä syistä. Hallinto-oikeus oli kuitenkin kumonnut päätöksen sillä perusteella, että lain esitöissä todetun mukaan virkamiestä ei voida siirtää toiseen tehtävään, jos hänen palkkauksensa alenee enemmän kuin yhden vaativuusluokan. Virkamiestä ei näin ollen ollut voitu siirtää päätöksessä tarkoitettuun tehtävään.

Hallituksen esityksessä (HE 92/2013 vp) todetaan mainitun 14 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa muun ohella, että siirto saattaa myös tarkoittaa siirtämistä tehtävään, jonka Rajavartiolaitoksen palkkausjärjestelmän mukainen vaativuusluokka on pienempi. Erityisesti näitä tilanteita varten virkamiehen palkkaus on suojattu Rajavartiolaitoksen tarkentavassa virkaehtosopimuksessa siten, että palkkaus pysyy samalla tasolla yhden vuoden ajan siirron jälkeen. Jos palkkaus ei ole tuona aikana noussut vähintään siirtoa edeltävälle tasolle, niin se laskee vuoden jälkeen yhden vaativuusluokan.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei Rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 14 §:ää voitu hallituksen esityksen perusteella tulkita siten, että virkamiestä ei voitaisi siirtää sellaiseen hänen koulutustaan vastaavaan tehtävään, jonka vaativuusluokka oli enemmän kuin yhden vaativuusluokan pienempi kuin aiemman tehtävän. Hallituksen esityksessä oli mainituilta osin katsottava vain selostetun, mitä virkaehtosopimuksella oli sovittu palkkauksesta tämän tapaisissa tilanteissa.

Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden päätöksen. Virkamiehen toiseen tehtävään siirtämistä koskeva päätös jäi voimaan. Korkein hallinto-oikeus totesi, ettei sen päätöksellä ollut ratkaistu eikä voitukaan ratkaista virkamiehen palkkaukseen liittyviä kysymyksiä.

Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta 14 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Eija Siitari, Outi Suviranta, Taina Pyysaari, Maarit Lindroos ja Kirsti Kurki-Suonio. Asian esittelijä Anneli Tulikallio.