29.1.2018/315

Lastensuojelu – Taloudellinen tuki – Asumisolojen puutteellisuus – Valitusoikeus korkeimpaan hallinto-oikeuteen – Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu – Asiantuntijajäsen

Antopäivä: 29.1.2018
Taltionumero: 315
Diaarinumero: 1240/3/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T315

X:n sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto päätöksellään pysytti alaisensa viranhaltijan päätöksen, jolla oli hylätty A:n hakemus taloudellisen tuen myöntämisestä hänen omistamansa asunnon asumiskustannuksiin. Kustannukset koostuivat A:n asunnon yhtiövastikkeesta ja lainanhoitokustannuksista. A oli hakenut tyttärensä B: kotiuttamista, minkä vuoksi oli aloitettu kotiuttamisselvitys. Päätöstä kotiuttamisesta ei ollut tehty.

Hallinto-oikeus hylkäsi A:n valituksen muun ohella viitaten lastensuojelulain 35 §:ään. Hallinto-oikeuden päätökseen liitetyssä muutoksenhakuohjeessa ilmoitettiin, että lastensuojelulain 92 §:n 3 momentin mukaan sanottuun päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta.

A korkeimmassa hallinto-oikeudessa vaati, että hallinto-oikeuden päätös puretaan.

Korkein hallinto-oikeus oikaisi hallinto-oikeuden päätökseen liitetyn muutoksenhakua koskevan ohjauksen. Lastensuojelulain 92 §:n 1 momentin mukaan sanotun lain 35 §:ssä tarkoitetusta toimeentulon ja asumisen turvaamista koskevasta hallinto-oikeuden päätöksestä saa hakea valittamalla muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Koska hallinto-oikeuden päätöksen oli katsottava lähinnä koskevan lastensuojelulain 35 §:ssä tarkoitettua toimeentulon ja asumisen turvaamista, hallinto-oikeuden päätöksessä oleva ilmoitus valituskiellosta oli poistettava ja asia tutkittava korkeimmassa hallinto-oikeudessa hallinto-oikeuden päätöksestä tehtynä valituksena.

Hallinto-oikeuslain 7 §:n 1 momentin 1 kohdan ja lastensuojelulain 3 §:n perusteella lastensuojelulain 35 §:ssä tarkoitettujen asioiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen osallistuu hallinto-oikeudessa asiantuntijajäsen. Koska hallinto-oikeus oli käsitellyt ja ratkaissut asian muussa kokoonpanossa, hallinto-oikeuden päätös kumottiin ja poistettiin. Enemmän viivytyksen välttämiseksi korkein hallinto-oikeus otti A:n hallinto-oikeuteen tekemän valituksen välittömästi käsiteltäväkseen. A:n pyynnöstä hänen huostassa olleen tyttärensä B:n kotiuttamista oli alettu selvittää. X:n viranhaltija oli sittemmin tehnyt kielteisen päätöksen B:n sijoittamisesta sijaishuollon muutoksena äitinsä kotiin. A ei myöskään ollut esittänyt tarkempaa selvitystä asunnosta ja siihen kohdistuvista kustannuksista. A:n valitus hylättiin.

Lastensuojelulaki 3 §, 35 §, 92 § 1 momentti (88/2010)

Hallinto-oikeuslaki 7 §:n 1 momentti 1 kohta

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Eija Siitari, Outi Suviranta, Antti Pekkala ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Marja-Liisa Judström.

 
Julkaistu 29.1.2018