19.4.2018/1840

Arvonlisävero – Verollinen myynti – Veron peruste – Vastike – Veron laskentatapa – Maksuunpano – Myyjän mahdollisuus periä arvonlisävero ostajalta kansallisen oikeuden mukaan

Antopäivä: 19.4.2018
Taltionumero: 1840
Diaarinumero: 3058/2/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T1840

A Oy:n verottamatta jääneestä myynnistä maksuunpantavaa veroa laskettaessa A Oy:n myynnistä veloittamien vastikkeiden määrän oli unionin tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa C-249/12 ja C-250/12, Tulică ja Plavoşin, antaman tuomion perusteella katsottava sisältävän myös arvonlisäveron osuuden. Koska Suomen kansalliseen lainsäädäntöön ei sisälly säännöksiä, joiden mukaan A Oy:llä olisi ollut oikeus jälkikäteen periä ostajalta aikanaan veloittamatta jäänyt arvonlisävero siten, että ostajalla olisi ollut velvollisuus se maksaa, asiassa ei ollut merkitystä sillä, että mainitun unionin tuomioistuimen tuomion mukaan asiaa on arvioitava toisin, jos myyjällä on kansallisen oikeuden mukaan mahdollisuus lisätä sovittuun myyntihintaan määrä, joka vastaa liiketoimeen sovellettavaa veroa, ja periä mainittu määrä ostajalta.

Arvonlisäveron maksuunpano tilikauden 1.1.–31.12.2011 kohdekaudelta 9/2011.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 1 kohta, 73 § 1 momentti ja 84 §

Neuvoston direktiivi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 2006/112/EY 73 artikla, 78 artikla ensimmäinen kohta a alakohta ja 79 artikla ensimmäinen kohta c alakohta

Unionin tuomioistuimen tuomio yhdistetyissä asioissa C 249/12 ja C 250/12, Tulică ja Plavoşin

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Irma Telivuo, Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio, Antti Pekkala ja Leena Romppainen. Asian esittelijä Marita Eeva.

 
Julkaistu 19.4.2018