17.5.2018/2365

Kansainvälistä suojelua, oleskelulupaa, käännyttämistä ja maahantulokieltoa koskevasta Maahanmuuttoviraston päätöksestä oli valitettu hallinto-oikeudelle. Valittaja oli valituksen vireillä ollessa poistunut Suomesta oma-aloitteisesti. Hallinto-oikeus oli päätöksellään rauettanut valituksen ulkomaalaislain 198 a §:n nojalla.

Ulkomaalaislain 198 a §:n mukaan hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus voi tehdä päätöksen kansainvälistä suojelua koskevan muutoksenhakuasian raukeamisesta, jos valittaja on oma-aloitteisesti, ilman viranomaistoimenpiteitä, poistunut Suomesta tai hänen katsotaan todennäköisesti poistuneen Suomesta 95 c §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että ulkomaalaislain 198 a §:ää voidaan soveltaa vain kansainvälistä suojelua koskeva asian raukeamiseen, eikä sen perusteella muutoksenhakuasia raukea siltä osin kuin se koskee turvapaikanhakijalle määrättyä maahantulokieltoa. Valittaja oli hallinto-oikeudessa lisäksi nimenomaisesti ilmoittanut valittavansa maahantulokiellosta, joten hallinto-oikeuden olisi tullut tutkia valitus tältä osin. Koska hallinto-oikeus oli rauettanut sille tehdyn valituksen käsittelyn myös valittajalle määrätyn maahantulokiellon osalta, päätös purettiin tältä osin hallintolainkäyttölain 63 §:n 1 momentin 2 kohdan ja saman pykälän 2 momentin perusteella. Asia palautettiin hallinto-oikeudelle maahantulokiellon osalta uudelleen käsiteltäväksi.

Hallintolainkäyttölaki 63 § 1 momentti 2 kohta ja 2 momentti

Ulkomaalaislaki 198 a §

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Janne Aer, Petri Helander, Taina Pyysaari, Anne Nenonen ja Pekka Aalto. Asian esittelijä Anna Mähönen.