15.6.2018/2889

Lastensuojelu – Huostaanotettu ja sijaishuoltoon sijoitettu lapsi – Terveydenhoitokulujen korvaaminen – Valitus vai hallintoriita – Korvausvastuussa oleva kunta

Antopäivä: 15.6.2018
Taltionumero: 2889
Diaarinumero: 3277/3/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T2889

A oli tyttärensä B:n ollessa otettuna X:n kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan huostaan ja sijoitettuna sijaishuoltoon Z:n kunnassa sijaitsevaan nuorisokotiin maksanut tämän terveydenhoitokuluja. A:n X:n kaupungin sosiaalitoimeen jälkikäteen kohdistamassa vaatimuksessa B:n terveydenhoitokulujen korvaamisesta oli kysymys sellaisesta julkisoikeudellista maksuvelvollisuutta koskevasta riidasta, joka on hallintolainkäyttölain 69 §:n 1 momentin nojalla käsiteltävä hallintoriita-asiana.

B:n sijoituskuntana olleen Z:n kunnan olisi tullut järjestää B:n tarvitsemat terveydenhuollon palvelut, joista syntyneiden kustannusten korvaamisesta X:n kaupunki olisi sijoittajakuntana ollut vastuussa Z:n kunnalle. A:n X:n kaupungin sosiaalitoimeen kohdistama korvausvaatimus oli kohdistettu väärään kuntaan.

Lastensuojelulaki 16 § 1 momentti, 16 a § 1 ja 3 momentti, 16 b § (88/2010), 45 § 1 momentti, 49 § 1 momentti, 90 § 1 ja 3 momentti (88/2010) ja 92 § 1 momentti

Kansanterveyslaki 14 b § (418/2007) ja 24 § (293/2006) 2 momentti (418/2007)

Hallintolainkäyttölaki 69 § ja 70 § 1 momentti

Hallinto-oikeuslaki 2 § (430/1999)

Valtioneuvoston päätös hallinto-oikeuksien tuomiopiireistä (490/1999) 1 §

Valtioneuvoston päätös maakunnista (799/2009) 1 §

Ks. myös KHO 2018:89.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta (eri mieltä), Taina Pyysaari, Maarit Lindroos ja Kirsti Kurki-Suonio (eri mieltä). Äänestys 6–2 (koko jaoston istunto).

Asian esittelijä Annina Nieminen (eriävä mielipide = vähemmistön äänestyslausunto).

 
Julkaistu 15.6.2018