15.6.2018/2902

Lastensuojelu – Yhteydenpidon rajoittaminen – Ehdollinen rajoitus – Rangaistuksen luonteinen rajoitus – Tarkoitussidonnaisuuden periaate – Toimivallan ylittäminen

Antopäivä: 15.6.2018
Taltionumero: 2902
Diaarinumero: 2449/3/17
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T2902

Lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä oli lastensuojelulain tarkoittamalla yhteydenpidon rajoittamista koskevalla päätöksellään rajoittanut lapsen yhteydenpitoa äitiinsä muun ohella niin, että jos lapsi ei palaa kotilomalta sovittuna päivänä sijaishuoltopaikkaan, hän viettää seuraavan viikonlopun sijaishuoltopaikassa.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että lapsen oikeus tavata vanhempiaan esimerkiksi vierailemalla sijaishuoltopaikan ulkopuolella on turvattu lastensuojelulain 54 §:ssä. Lastensuojelulaissa säädetyllä yhteydenpidon rajoittamista koskevalla päätöksellä rajoitetaan lapselle Suomen perustuslaissa perusoikeutena turvattua yksityiselämän suojaa ja sillä puututaan myös Euroopan ihmisoikeussopimuksessa turvattuun lapsen ja vanhemman yksityis- ja perhe-elämän suojaan.

Lastensuojelulaissa säädettyä rajoitustoimenpidettä voidaan käyttää vain laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä ja vain säännöksestä ilmenevään, siinä hyväksyttyyn tarkoitukseen ja vain siinä määrin kuin se on sijaishuollon tarkoituksen toteutumisen kannalta välttämätöntä. Rajoituksen käyttäminen seuraamuksena on siten kiellettyä.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että lapsen ja vanhempien välistä yhteydenpitoa voidaan rajoittaa jo tapahtuneiden seikkojen perusteella. Yhteydenpidon rajoittamisen perusteena ei siten voida käyttää lapsen ja hänen vanhempansa mahdollista käyttäytymistä tulevaisuudessa. Mainittu lastensuojeluviranomaisen päätös oli sisältänyt etukäteen annetun, lapsen ja mahdollisesti myös hänen vanhempansa myöhemmästä käyttäytymisestä riippuvan ehdollisen ja rangaistuksen luonteisen yhteydenpidon rajoittamista koskevan määräyksen, joka rajoittaa lapsen perusoikeuksia. Antaessaan tällaisen ehdollisen ja rangaistuksen luonteisen määräyksen lastensuojeluviranomainen oli ylittänyt laissa säädetyn toimivaltansa, minkä vuoksi lastensuojeluviranomaisen päätös oli tältä osin lainvastaisena kumottava ja poistettava.

Suomen perustuslaki 10 § 1 momentti

Euroopan ihmisoikeussopimus 8 artikla 1 kohta

Yleissopimus lapsen oikeuksista 9 artikla 3 kohta

Hallintolaki 6 §

Lastensuojelulaki 54 § 1 momentti, 62 § 1, 2 ja 4 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Timo Räbinä, Pekka Aalto, Maarit Lindroos ja Toomas Kotkas. Asian esittelijä Annina Nieminen.

 
Julkaistu 15.6.2018