26.6.2018/3078

Itä-Suomen yliopiston hallitus oli päättänyt Savonlinnan kampuksen eri toimintojen siirtämisestä Joensuuhun.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että yliopiston hallituksen päätöksessä oli kysymys yliopistolain 3 §:ssä tarkoitetusta yliopiston sisäiseen hallintoon kuuluvasta ja lain 14 §:n 2 momentin 8 kohdassa tarkoitetusta yliopiston yleistä järjestäytymistä ja toimintarakennetta koskevasta asiasta. Yliopistolain 28 §:stä yhdessä lain 84 §:n 1 momentin 2 kohdan kanssa ilmeni, että päätöksiä, jotka yleisesti koskevat yliopiston toiminnan ja hallinnon järjestämistä, ei ollut yliopistolain perusteella pidettävä valituskelpoisina päätöksinä. Oikeuskäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa hallinnon sisäistä järjestämistä sekä välittömästi vain valtion viranomaisen järjestysmuotoa ja rakennetta koskevia päätöksiä ei ollut myöskään vanhastaan pidetty hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettuina valituskelpoisina päätöksinä (ks. esimerkiksi Pekka Hallberg - Pirkko Ignatius - Heikki Kanninen: Hallintolainkäyttölaki, Helsinki 1997, s. 89–90; Olli Mäenpää: Hallintoprosessioikeus, Helsinki 2007, s. 157–158).

Korkein hallinto-oikeus myönsi asiassa valitusluvan ja pysytti hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen jättää A:n valitus tutkimatta.

Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 momentti

Yliopistolaki 3 §, 14 § 2 momentti 8 kohta, 28 § ja 84 § 1 momentti 2 kohta

Päätös on julkaistu myös muuna päätöksenä.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Eija Siitari, Outi Suviranta, Timo Räbinä, Pekka Aalto ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Riitta Kreula.