27.6.2018/3126

Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Aviopuolisot – Samanaikaisesti vireillä olevat asiat – Yhdessä käsitteleminen – Yhteiset turvapaikkaperusteet – Perheen yhtenäisyys – Hallinto-oikeuden ratkaisu toisen puolison asian palauttamisesta Maahanmuuttovirastolle

Antopäivä: 27.6.2018
Taltionumero: 3126
Diaarinumero: 5654/4/17
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T3126

Maahanmuuttovirasto oli hylännyt Irakista olevan aviopuolisoiden A:n ja B:n kansainvälistä suojelua koskevat hakemukset. Hallinto-oikeus oli ratkaissut puolisoiden valitukset samana päivänä antamillaan kahdella erillisellä päätöksellä. Miehen (A) osalta valitus oli hylätty. A esitti korkeimmassa hallinto-oikeudessa, että hallinto-oikeus oli palauttanut hänen vaimonsa B:n asian Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi perusteilla, jotka koskivat myös häntä.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että kansainvälisen suojelun perusteena oleva, perheenjäseneen kotimaassaan kohdistuva vaino tai vakava haitta ulottaa vaikutuksensa yleensä myös muihin perheenjäseniin tai koskee heitä samalla tavoin. Myös perhe-elämän suojan periaate ja siihen sisältyvä vaatimus perheen yhtenäisyyden säilyttämisestä on otettava huomioon kansainvälistä suojelua koskevia saman perheen jäsenten hakemuksia käsiteltäessä. Maahanmuuttovirastossa samanaikaisesti vireillä olevat aviopuolisoiden kansainvälistä suojelua koskevat hakemukset on näin ollen pääsääntöisesti valmisteltava yhdessä ja ratkaistava Maahanmuuttovirastossa samalla kertaa. Päätös hakemuksiin voidaan antaa joko yhteisellä päätöksellä, jos tähän on aviopuolisoiden suostumus, tai erillisillä, samaan aikaan tehtävillä päätöksillä.

Edellä mainitut seikat myös edellyttävät, että Maahanmuuttoviraston päätöksistä hallinto-oikeuteen tehdyt aviopuolisoiden valitukset pääsääntöisesti valmistellaan yhdessä ja ratkaistaan samalla kertaa. Antaessaan ratkaisun aviopuolisoiden valituksiin hallinto-oikeuden on otettava huomioon toiseen aviopuolisoon kohdistuvan vainon tai vakavan haitan ulottuminen myös toiseen aviopuolisoon sekä perhe-elämän suojan periaatteeseen sisältyvä vaatimus perheen yhtenäisyyden säilyttämisestä. Näiden seikkojen vuoksi molempien aviopuolisoiden asiat on pääsääntöisesti palautettava Maahanmuuttoviraston käsiteltäviksi, jos toisen kohdalla ilmenee peruste uudelle käsittelylle. Erilainen ratkaisu voidaan tehdä vain, jos perheyhteys on katkennut asian käsittelyn aikana tai erilaiselle ratkaisulle on muu erityinen syy.

A:n asiassa hallinto-oikeus ei ollut tuonut esiin perusteluja sille, minkä vuoksi A:n asiaa ei palautettu Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi yhdessä A:n puolison B:n asian kanssa. Hallinto-oikeuden ja Maahanmuuttoviraston päätökset kumottiin ja myös A:n asia palautettiin Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

Suomen perustuslaki 9 § 4 momentti

Euroopan ihmisoikeussopimus 3 ja 8 artikla

Euroopan unionin perusoikeuskirja 4 ja 7 artikla

Ulkomaalaislaki 7 § 3 momentti, 37 § 1 momentti, 97 a § 1 momentti, 98 § ja 146 § 1 momentti

Uudelleenlaadittu määritelmädirektiivi (2011/95/EU) johdanto-osan 36 kohta, 23 artikla

Uudelleenlaadittu menettelydirektiivi (2013/32/EU) 11 artikla 3 kohta

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Anne E. Niemi, Janne Aer, Tuomas Kuokkanen, Taina Pyysaari ja Anne Nenonen. Asian esittelijä Aino Salmi.

 
Julkaistu 27.6.2018