27.7.2018/3621

Tehtyjen mittausten mukaan kahdesta tuulivoimalasta aiheutuva melutaso ei sinänsä ylittänyt noin 700 metrin etäisyydellä olevan asuinrakennuksen kohdalla tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston asetuksen (1107/2015) mukaisia melutason ohjearvoja. Melun oli kuitenkin todettu olevan ajoittain luonteeltaan merkityksellisesti sykkivää. Kun otettiin huomioon voimaloiden etäisyys ja sijainti suhteessa asuinrakennuksiin, voimaloista aiheutuva melu saattoi siten ainakin ajoittain olla sellaista, että se koettiin häiritseväksi. Tuulivoimaloiden toiminnasta aiheutui myös roottorin pyöriessä valon ja varjon vuorottelun vuoksi välkettä lähimmän asuinrakennuksen kohdalla. Välkkeen kestolle ei ole Suomessa asetettu varsinaisia ohje- tai raja-arvoja. Lähimmän asuinrakennuksen kohdalla välkevaikutus kuitenkin ylitti kestoltaan muissa Euroopan maissa sovelletut raja- ja ohjearvot.

Voimaloiden aiheuttaman melun torjumiseksi tai välkevaikutuksen vähentämiseksi annettavien määräysten lisäksi oli tarpeen arvioida myös toiminnan vaikutusten seuraamiseksi tarpeellisten määräysten antamista. Kun lisäksi otettiin huomioon tuulivoimaloiden suurehko koko ja teho, 1,6 MW, ja rasituksen mahdollinen pysyvyys, ei haittojen ehkäisemiseksi ja toiminnan seuraamiseksi ollut mahdollista antaa yksittäisiä määräyksiä ympäristönsuojelulain 180 §:n nojalla.

Mainitut seikat huomioon ottaen toiminnasta saattoi melu- ja välkevaikutukset kokonaisuutena arvioiden aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n mukaista kohtuutonta rasitusta lähimmän asuinrakennuksen kohdalla. Tuulivoimaloiden toimintaan oli tämän vuoksi haettava lupaa ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentin 3 kohdan perusteella.

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 § 1 ja 2 momentti, 175 § 1 momentti ja 180 §

Laki eräistä naapuruussuhteista 17 § 1 momentti

Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista 3 § ja 6 § 3 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Jaakko Autio sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Janne Hukkinen ja Riku Vahala. Asian esittelijä Hanna Lehtinen.