13.9.2018/4158

Kunta oli julistanut rakennustarkastajan viran haettavaksi. Kunta oli viran haettavaksi julistamisen yhteydessä päättänyt viran erityisistä kelpoisuusvaatimuksista.

Kunta katsoi, ettei valittaja täyttänyt mainittuja viran erityisiä kelpoisuusvaatimuksia. Valittaja sen sijaan katsoi olevansa kelpoinen rakennustarkastajan virkaan rakennustarkastajan pätevyyttä koskevan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 108 §:n siirtymäsäännöksen perusteella. Valittajan mukaan kunta ei voinut omilla päätöksillään rajoittaa sellaisen henkilön kelpoisuutta virkaan, jonka kelpoisuus perustui siirtymäsäännökseen.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 §:ää koskevista lain esitöistä (HE 196/2002 vp) ilmeni muun ohella, että työnantaja voi omilla päätöksillään tiukentaa säädettyjä viran kelpoisuusvaatimuksia, mutta ei lieventää niitä.

Korkein hallinto-oikeus katsoi samoin kuin hallinto-oikeus, että kunnalla oli oikeus asettaa erityisiä kelpoisuusvaatimuksia myös siinä tapauksessa, että laissa oli erikseen säädetty tehtävään vaadittavasta kelpoisuudesta, jollei kelpoisuusvaatimuksia koskevan sääntelyn tarkoituksesta muuta johtunut.

Korkein hallinto-oikeus totesi lisäksi, että puheena oleva maankäyttö- ja rakennusasetuksen 108 §:n siirtymäsäännös koskee rakennustarkastajalle asetettuja lakisääteisiä kelpoisuusvaatimuksia. Siirtymäsäännöksen ei katsottu rajoittavan kunnan mahdollisuutta omilla päätöksillään tiukentaa siinä säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia myös niitä henkilöitä koskien, joihin muutoin sovellettaisiin mainittua siirtymäsäännöstä. Kunta oli siten voinut katsoa, ettei valittaja ollut kelpoinen rakennustarkastajan virkaan, kun hän ei ollut täyttänyt kunnan asettamia viran erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Laki kunnallisesta viranhaltijasta 6 § 1 momentti

Maankäyttö- ja rakennuslaki 21 § 3 momentti

Maankäyttö- ja rakennusasetus 4 § 3 momentti ja 108 §

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Outi Suviranta, Timo Räbinä, Pekka Aalto ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Mika Paavilainen.