25.9.2018/4343

Rikosasiassa annetun vapausrangaistuksen täytäntöönpanon siirtoa koskevan pyynnön lähettäminen toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon ei edellyttänyt tuomittua koskevan käännyttämispäätöksen lainvoimaisuutta. Hallinto-oikeuden päätökseen, jolla oli hylätty Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön päätöksestä tehty valitus, ei saanut hakea muutosta valittamalla. Hallinto-oikeuden päätöksen purkamista koskeva hakemus hylättiin.

Laki tuomittujen siirtoa Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta 1169/2011 (täytäntöönpanolaki) 11 §, 12 §, 16 § ja 19 §

Euroopan unionin neuvoston puitepäätös 2008/909/YOS vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta rikosasioissa annettuihin tuomioihin, joissa määrätään vapausrangaistus tai vapauden menetyksen käsittävä toimenpide, niiden täytäntöön panemiseksi Euroopan unionissa 4 artikla 1 kohta a alakohta ja b alakohta, 15 artikla ja 17 artikla

Asian ovat ratkaisseet presidentti Kari Kuusiniemi sekä oikeusneuvokset Timo Räbinä ja Antti Pekkala. Asian esittelijä Kari Nieminen.