1.11.2018/5054

Korkein hallinto-oikeus oli kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa antamallaan päätöksellä alentanut oikeuskäyntiavustajan palkkiota sillä perusteella, että valituslupahakemus oli ollut olennaisesti saman sisältöinen kuin korkeimmassa hallinto-oikeudessa samaan aikaan vireille tulleessa ja saman avustajan hoitamassa, asiasisällöltään vastaavassa asiassa sekä sillä perusteella, että asian hoitaminen oli ollut siten puutteellista, että valituslupahakemus oli sisältänyt virheellisesti osittain tähän toiseen valituslupahakemukseen kuuluvia tietoja.

Avustaja vaati päätöksen antamisen jälkeen korkeimmalle hallinto-oikeudelle toimittamassaan kirjelmässä, että korkein hallinto-oikeus oikaisee avustajan palkkiota koskevan virheellisen päätöksen ja avustajan palkkiona maksetaan vaatimuksen mukaisesti asiakohtainen palkkio 400 euroa. Avustaja katsoi, että palkkion alentamista koskevat perustelut olivat virheelliset.

Kirjelmässä ei ollut kysymys oikeusapulain mukaisesta palkkiovaatimuksesta eikä aiemmin esitetyn palkkiovaatimuksen täydentämisestä, vaan vaatimus koski korkeimman hallinto-oikeuden palkkiopäätöksen perusteena olevien seikkojen uudelleen arviointia. Näin ollen asia oli tutkittava lainvoimaiseen oikeusavun palkkiopäätökseen kohdistuvana hallintolainkäyttölain 63 §:ssä tarkoitettuna purkuhakemuksena. Hakemus hylättiin.

Oikeusapulaki 17 § 1 momentti, 17 a § ja 18 § 2 momentti

Oikeusavun palkkioperusteista annettu valtioneuvoston asetus 7 a § 1 momentti 3 kohta, 9 § 1 momentti 3 ja 4 kohdat
Hallintolainkäyttölaki 63 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Anne E. Niemi, Taina Pyysaari ja Anne Nenonen. Asian esittelijä Hannele Klemettinen.