2.11.2018/5055

Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheen yhdistäminen – Toimeentuloedellytys – Uusi toimeentulolähde

Antopäivä: 2.11.2018
Taltionumero: 5055
Diaarinumero: 815/4/18
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T5055

Maahanmuuttovirasto oli perhesiteeseen perustuvaa oleskelulupahakemusta koskeneessa päätöksessään arvioinut perheenkokoajan toimeentuloa hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella opiskelijana, jonka toimeentulo perustui palkkaan, opintotukeen ja koulumatkatukeen. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa perheenkokoaja oli vedonnut toimeentuloon, joka liittyi Maahanmuuttoviraston päätöksen jälkeen aloitettuun täysipäiväiseen yritystoimintaan. Toimeentuloedellytyksen täyttymisen kannalta Maahanmuuttoviraston päätöksen perusteena olleet olosuhteet olivat siten muuttuneet toiseksi. Valituksen johdosta ei voitu välittömästi ratkaista sitä, oliko oleskeluluvan hakijoiden toimeentulo turvattu perheenkokoajan yritystoiminnasta saaduilla tuloilla, vaan sen ratkaiseminen kuului ensiasteena Maahanmuuttovirastolle. Näin ollen korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitettyä toimeentuloa koskevaa uutta selvitystä ei voitu ottaa huomioon valitusasian ratkaisussa. Korkein hallinto-oikeus ei muuttanut hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta, jolla valitus Maahanmuuttoviraston päätöksestä oli hylätty.

Ulkomaalaislaki 39 §

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Irma Telivuo, Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Janne Aer ja Timo Räbinä. Asian esittelijä Camilla Servo.

 
Julkaistu 2.11.2018