2.11.2018/5060

Kun kunnan sosiaalihuollosta vastaava toimielin päättää aviopuolisoiden välisen elatussopimuksen vahvistamisesta avioliittolain 50 §:n 1 momentin perusteella, se huolehtii sosiaalihuoltolain (710/1982) 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla sille muussa laissa säädetystä tehtävästä. Tehtävä kuuluu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 2 §:ssä tarkoitettuun kunnalliseen sosiaalihuoltoon. Päätökseen haetaan muutosta noudattaen, mitä sosiaalihuoltolain (1301/2014) 6 luvussa säädetään muutoksenhausta. Hallinto-oikeuden tällaisessa asiassa antamaan päätökseen saa siten hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Avioliittolaki 50 § 1 momentti

Sosiaalihuoltolaki (710/1982) 6 §:n 1 momentti

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 2, 51 ja 53 §

Hallintolainkäyttölaki 13 §:n 2 momentti

Ks. myös KHO 2002:2

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Anne Nenonen ja Pekka Aalto. Asian esittelijä Marja-Liisa Judström.