19.11.2018/5331

Kansaneläkelaitos oli hakemuksen osittain hyläten myöntänyt hakijalle toimeentulotukea tammikuulle 2017. Kansaneläkelaitoksen oikaisuvaatimuskeskus hylkäsi hakijan tekemän oikaisuvaatimuksen.

Toimeentulotuen hakija oli kuollut jo ennen oikaisuvaatimuksen ratkaisemista, ja valituksen hallinto-oikeudelle teki hakijan kuolinpesän puolesta hakijan tytär. Hallinto-oikeus katsoi, ettei asiassa ollut toimeentulotuen hakijan kuoleman johdosta enää aihetta enemmän lausunnon antamiseen.

Korkein hallinto-oikeus myönsi asiassa valitusluvan, kumosi tältä osin hallinto-oikeuden päätöksen ja asiaa hallinto-oikeudelle palauttamatta otti valituksen välittömästi tutkittavakseen.

Valitus kohdistui taloudelliseen tukeen, jota hakijalle ei ollut myönnetty hänen elinaikanaan. Kun kysymys oli taloudellisesta tuesta tai etuudesta, hakijan kuoltua hänen sijaansa tulivat tällaisessa asiassa hänen oikeudenomistajansa. Toisin kuin hallinto-oikeus oli katsonut, kuolinpesällä oli ollut oikeus tehdä valitus asiassa. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kuolinpesän valituksen.

Hallintolainkäyttölaki 6 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Timo Räbinä, Pekka Aalto ja Ari Wirén. Asian esittelijä Marja-Liisa Judström.