5.4.2019/1371

Maahanmuuttovirasto oli hylännyt Irakin kansalaisen A:n kansainvälistä suojelua koskevan ensimmäisen hakemuksen, joka perustui keskeisesti lähisukulaisten kokemaan uhkaan. Hallinto-oikeus oli hylännyt A:n valituksen. A oli pyytänyt korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa. Hän oli maininnut valituslupahakemuksessaan hylänneensä islamin uskon Suomen tulonsa jälkeen ja olevansa nykyisin ateisti. Korkein hallinto-oikeus oli hylännyt A:n valituslupahakemuksen.

A oli hakenut tämän jälkeen toisen kerran kansainvälistä suojelua ja kertonut turvapaikkaperusteenaan olevansa ateisti. Maahanmuuttovirasto oli jättänyt uusintahakemuksen ulkomaalaislain 103 §:n 4 kohdan perusteella tutkimatta, koska se ei sisältänyt uusia asian ratkaisuun vaikuttavia perusteita maahan jäämiselle. Hallinto-oikeus oli hylännyt A:n valituksen. Hallinto-oikeus oli todennut, että korkein hallinto-oikeus oli hylännyt valittajan valituslupahakemuksen, jossa valittaja oli esittänyt olevansa ateisti. Valittajan kansainvälistä suojelua koskeva hakemus oli näin ollen katsottava uusintahakemukseksi, joka ei sisältänyt uusia asian ratkaisuun vaikuttavia perusteita maahan jäämiselle. Hallinto-oikeuden mukaan Maahanmuuttovirasto oli siten voinut jättää tutkimatta valittajan kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen.

Päätöksessään korkein hallinto-oikeus lausui, ettei hallinto-oikeuden olisi tullut vedota korkeimman hallinto-oikeuden valituslupahakemuksen hylkäämistä koskevaan päätökseen perusteena hyväksyä Maahanmuuttoviraston päätös olla tutkimatta uusintahakemusta. Korkein hallinto-oikeus oli mainitussa päätöksessään ottanut kantaa vain valitusluvan myöntämisen edellytyksiin. Tällaista päätöstä ei voida käyttää perusteena, kun arvioidaan, sisältääkö uusintahakemus uusia asian ratkaisuun vaikuttavia perusteita maahan jäämiselle. Maahanmuuttoviraston ei olisi tullut jättää hakemusta tutkimatta.

Ulkomaalaislaki 102 §, 103 § 4 kohta, 196 §

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski, Tuomas Kuokkanen ja Pekka Aalto. Asian esittelijä Hannele Klemettinen.