15.8.2019/3648

Asiassa oli kysymys kotiopetuksessa olleiden oppivelvollisten oikeudesta käydä kouluajan jälkeen pidettävissä koulun kerhoissa. Hallinto-oikeus oli hylännyt huoltajan valituksen sivistyslautakunnan päätöksestä, jolla oli hylätty huoltajien oikaisuvaatimus kunnan viranhaltijan kielteisestä päätöksestä.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että perusopetuslain 47 §:n mukainen kerhotoiminta on oppilaille perusopetuksen yhteydessä järjestettävää toimintaa, joka tukee perusopetuslain 2 §:ssä säädettyjä opetuksen tavoitteita. Perusopetuslaissa ei ole erikseen säädetty siitä, koskeeko perusopetuslain 47 §:ssä tarkoitettu kerhotoiminta myös oppilasta, joka perusopetuslain 26 §:ssä tarkoitetuin tavoin suorittaa oppivelvollisuuden opiskelemalla kotona. Kun asiasta ei ole erikseen säädetty ja kun lisäksi otettiin huomioon kerhotoiminnan luonne ja muun ohella se, että opetuksen järjestäjä on perusopetuslain 34 §:n mukaisesti vastuussa kerhotoimintaan osallistuvalle oppilaalle sattuneen tapaturman aiheuttamista kustannuksista, oli katsottava, että kunta oli voinut harkintavaltansa puitteissa päättää, ettei perusopetuksen yhteydessä järjestettävää kerhotoimintaa tarjota lapsille, jotka eivät huoltajiensa päätöksen perusteella osallistuneet kunnan järjestämään perusopetukseen. Viranhaltijan ja sivistyslautakunnan päätökset eivät olleet lainvastaisia. Valitus hylättiin.

Suomen perustuslaki 16 § 1 momentti

Perusopetuslaki 26 § 1 momentti ja 47 §

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Anne E. Niemi, Outi Suviranta, Janne Aer, Antti Pekkala ja Toomas Kotkas. Asian esittelijä Riitta Kreula.