15.8.2019/3654

Kaupunki oli myöntänyt A:lle 6 000 euron suuruisen sosiaalisen luoton. Kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta oli hallinto-oikeudelle osoittamassaan hakemuksessa vaatinut, että hallinto-oikeus irtisanoo A:lle myönnetyn sosiaalisen luoton ja velvoittaa A:n maksamaan siitä maksamatta olevan kokonaisuudessaan erääntyneen määrän maksueräkohtaisine viivästyskorkoineen.

Hallinto-oikeus ei tutkinut kaupungin hakemusta. Hallinto-oikeus perusteli ratkaisuaan sillä, että sosiaalisesta luototuksesta annetun lain 8 § huomioon ottaen toimivalta nyt kysymyksessä olevan sosiaalisen luoton eräännyttämisestä oli kaupungilla eikä kysymys ollut luottosopimusta koskevan lain 11 §:ssä tarkoitetusta hallintoriita-asiasta.

Kaupungin valituksen johdosta korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden päätöksen ja palautti asian hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltäväksi hallintoriitana seuraavilla perusteilla:

Sosiaalisesta luototuksesta annetussa laissa ei ole säädetty luoton takaisinperinnästä viranomaisen päätöksellä. Lakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 142/2002 vp) sosiaalista luottoa koskevaa sopimusta pidettiin yksityisoikeudellisena sopimuksena. Hallituksen esityksestä annetussa perustuslakivaliokunnan lausunnossa (PeVL 43/2002 vp) on todettu, että luoton myöntäminen perustaa julkisoikeudellisen oikeussuhteen. Tämän johdosta on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä (StVM 36/2002 vp) esitetty, että sosiaalista luottoa koskevaa sopimusta koskevat riidat käsitellään hallintoriita-asioina hallinto-oikeudessa. Tästä on tehty maininta sosiaalisesta luototuksesta annetun lain 11 §:ään. Lainkohdan mukaan sosiaalista luottoa koskevasta sopimuksesta johtuvat riidat käsitellään hallinto-oikeudessa.

Kaupungin sosiaalisen luoton irtisanomista ja takaisinperintää koskevassa hakemuksessa oli kysymys julkisoikeudelliseen oikeussuhteeseen perustuvaa maksuvelvollisuutta koskevasta riidasta. Tällainen sosiaalisen luoton takaisinperintää koskeva asia käsitellään hallintolainkäyttölain 69 §:ssä tarkoitettuna hallintoriita-asiana hallinto-oikeudessa. Näin ollen hallinto-oikeuden olisi tullut tutkia hakemus sosiaalisen luoton eräännyttämisestä ja takaisinperinnästä hallintoriita-asiana.

Äänestys 4–1 valituksen tutkimisen edellytyksistä

Laki sosiaalisesta luototuksesta 4 § 1 momentti, 6 § 1 momentti, 8 § 1 momentti ja 11 §

Sosiaalihuoltolaki 51 § ja 54 §

Hallintolainkäyttölaki 69 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Anne E. Niemi, Outi Suviranta, Janne Aer, Antti Pekkala ja Toomas Kotkas. Asian esittelijä Saija Laitinen.