16.12.2019/5952

Terveydenhuollon ammattihenkilö – EU- tai ETA-alueen ulkopuolella suoritettu lääkärin koulutus – Ammattipätevyyden selvittäminen – Käytännön potilastentin hylkääminen – Muutoksenhaku opintosuorituksen hylkäämistä koskevaan päätökseen

Antopäivä: 16.12.2019
Taltionumero: 5952
Diaarinumero: 4780/3/18
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2019:T5952

Käytännön potilastentti on yksi osa terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 4 §:n 1 momentissa tarkoitettua EU- tai ETA-valtion kansalaiselta ammatinharjoittamisoikeuden saamiseksi vaadittavaa kolmiosaista kuulustelua, jonka tarkoituksena on selvittää, että lääkärin ammattitaito vastaa Suomessa suoritettua lääkärin koulutusta.

A, joka oli suorittanut lääkärin tutkinnon Ukrainassa, osallistui käytännön potilastenttiin helmikuussa 2017. Arviointiryhmä hylkäsi A:n suorituksen. A:n pyydettyä oikaisua arviointiin arviointityöryhmä esitti perustelut suorituksen hylkäämiselle ja hylkäsi oikaisupyynnön. Tampereen yliopiston muutoksenhakulautakunta hylkäsi A:n oikaisuvaatimuksen. Päätöksen liitetyn muutoksenhakuohjauksen mukaan päätökseen ei saanut hakea muutosta yliopistolain 84 §:n 2 momentin nojalla.

Hallinto-oikeus jätti A:n valituksen tutkimatta. Hallinto-oikeus katsoi, että A ei ollut yliopistolaissa tarkoitettu opiskelija, eikä kuulustelu hänen ammattitaitonsa selvittämiseksi ollut yliopistolain 82 §:ssä tarkoitettu opintosuoritus. Kysymys ei ollut myöskään yliopiston hallintoasiassa tekemästä päätöksestä. Potilastentti oli vain yksi osasuoritus ammatinharjoittamista koskevassa päätöksenteossa, eikä tentin hylkäämistä koskeva päätös siten muodostanut hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua valituskelpoista päätöstä.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi A:n valituksen. Kuulustelun järjestäjänä toimii Tampereen yliopisto Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) toimeksiannosta. Korkein hallinto-oikeus katsoi yliopistolta saadun ja asiakirjoista muutoin ilmenneen selvityksen perusteella, että kuulustelu on osa yliopiston lääketieteen opetusta ja että lääkärin ammattitaidon selvittämiseen liittyvässä käytännön potilastentissä on siten kysymys yliopistolain 82 §:n 4 momentissa tarkoitetusta opintosuorituksesta. Yliopistolain 84 §:n 2 momentin perusteella opintosuoritusten arvostelua koskevaan oikaisumenettelyssä tehtyyn päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Hallinto-oikeuden oli siten tullut näillä perusteilla jättää A:n valitus tutkimatta.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 11 § 1 momentti

Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 4 § 1 ja 2 momentti

Yliopistolaki 82 § 4 momentti ja 84 § 2 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Eija Siitari, Outi Suviranta, Petri Helander, Antti Pekkala ja Ari Wirén. Asian esittelijä Riitta Kreula.

 
Julkaistu 16.12.2019