Muu päätös 3472/2013

Asia Postitoimilupaa koskeva valitus

Valittaja Ilves Jakelu Oy, Hämeenlinna

Päätös, jota valitus koskee

Valtioneuvosto 14.2.2013 nro LVM/1812/07/2012

Ilves Jakelu Oy:n hakemus valtioneuvostolle

Ilves Jakelu Oy (jäljempänä myös Ilves Jakelu tai yhtiö) on hakenut 18.8.2012 päivätyllä hakemuksella toimilupaa postitoiminnan harjoittamiseen sopimusasiakkaiden postipalveluun Forssan, Hattulan, Hausjärven, Humppilan, Hämeenlinnan, Janakkalan, Jokioisten, Lopen, Riihimäen, Tammelan ja Ypäjän kunnan alueille.

Valtioneuvoston valituksenalainen päätös

Valtioneuvosto on valituksenalaisella päätöksellään myöntänyt Ilves

Jakelu Oy:lle toimiluvan postilain 4 §:n mukaisen postitoiminnan harjoittamiseen. Toimiluvan haltijalla on oikeus harjoittaa postilain 3 §:n mukaista kirjelähetyksiä koskevaa postitoimintaa.

Valtioneuvoston päätöksen liitteen 1 mukaan yhtiölle myönnetyn toimiluvan sisältö tarkempine ehtoineen on seuraava:

Toimilupa-alue

1. Ilves Jakelu Oy:n toimilupa-alue sisältää Forssan, Hattulan, Hausjärven, Humppilan, Hämeenlinnan, Janakkalan, Jokioisten, Lopen, Riihimäen, Tammelan ja Ypäjän kunnan alueet kokonaisuudessaan.

Toiminnan laajuus

2. Ilves Jakelu Oy:llä on tämän toimiluvan nojalla oikeus harjoittaa toimilupa-alueellaan rajoituksetonta postitoimintaa.

Toiminnan lainmukaisuus

3. Ilves Jakelu Oy vastaa kaikesta tämän toimiluvan nojalla harjoitettavan postitoiminnan lainmukaisuudesta. Yhtiön on tässä toiminnassaan noudatettava postilakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

Palveluiden laadun, saatavuuden tai tehokkuuden turvaaminen

4. Toimiluvanhaltijan tulee laatia postilain 41 §:ssä vaaditut toimitusehdot ennen toimiluvanvaraisen jakelutoiminnan aloittamista.

5. Toimiluvanhaltijalla on velvollisuus vastaanottaa ja välittää jokaisen sitä haluavan kirjelähetys, kuten siitä on postilain 40 §:ssä säädetty.

6. Toimiluvanhaltijan hintojen on oltava syrjimättömiä.

7. Toimiluvanhaltijan tulee huolehtia toimitusehdoissa kirjattujen palveluehtojen toteutumisesta, kuitenkin siten, että jaeltavaksi jätetyt lähetykset jaetaan vähintään kolme kertaa viikossa arkipyhiä lukuun ottamatta.

8. Toimiluvanhaltijan tulee järjestää osoitteenmuutos- ja jakelunkeskeytyspalvelu.

9. Toimiluvanhaltijan tulee merkitä lähetyksensä siten, että ne ovat tunnistettavissa ja erotettavissa muiden toimiluvanhaltijoiden vastaavista lähetyksistä.

10. Toimiluvanhaltijan tulee järjestää postilähetysten lähettämistä, virheellisesti jaettujen lähetysten palauttamista ja postilain 47 §:ssä tarkoitettujen kirjelähetysten noutamista varten vähintään yksi toimipiste kussakin toimilupa-alueensa kunnassa.

Voimassaolo

11. Toimilupa on voimassa myöntämispäivästä seuraavat kymmenen vuotta.

Valtioneuvoston päätöksen perusteluissa on todettu, siltä osin kuin korkeimmassa hallinto-oikeudessa on kysymys, muun ohella seuraavaa:

Palvelun laatua, saatavuutta ja tehokkuuden turvaamista erityisesti asiakasnäkökulmasta pidetään erittäin tärkeänä.

Ehdolla merkitä lähetykset siten, että ne ovat erotettavissa muista kirjelähetyksistä, pyritään turvaamaan lähetysten tehokas ja toimiva seurantamahdollisuus eri jakeluverkoissa ja varmistamaan, että asiakas saa vaivatta tietoonsa kenen jakelema kukin kirjelähetys on.

Toimipisteiden riittävällä määrällä varmistetaan se, ettei asiakkaille aiheudu kohtuutonta vaivaa mahdollisista kirjelähetysten palauttamisista. Asiakkaiden etua pyritään varmistamaan myös sillä, että ehtoihin on asetettu toimiluvan haltijan velvollisuus järjestää osoitteenmuutos- ja jakelun keskeytyspalvelu. Palvelulla pyritään varmistamaan kirjelähetysten jakelu oikeaan osoitteeseen.

Toimiluvassa asetettu ehto laatia toimitusehdot ennen toimiluvanvaraisen jakelutoiminnan aloittamista täsmentää laissa säädettyä ja sillä pyritään varmistamaan postipalvelun käyttäjän sekä postiyrityksen oikeuksien ja velvollisuuksien läpinäkyvyys.

Postipalvelujen luonteen vuoksi postitoimijoilta täytyy edellyttää riittävän usein tapahtuvaa jakelua ja kolmipäiväistä jakelua koskevan ehdon asettamisella halutaan varmistaa sekä lähettäjän että vastaanottajan oikeus palvelun saatavuuteen ennalta määrätyn vähimmäisvaatimuksen mukaisesti. Kolmipäiväisellä jakelulla varmistettaisiin se, että kirjelähetykset jaetaan postinsaajille kohtuullisessa ajassa ilman pidempiä viivästyksiä.

Toimiluvassa on asetettu velvollisuus vastaanottaa ja välittää jokaisen sitä haluavan kirjelähetys, kuten siitä on postilain 40 §:ssä säädetty.

Näiden lisäksi palvelujen laadun, saatavuuden tai tehokkuuden turvaamiseksi on asetettu ehto syrjimättömästä hinnoittelusta.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi Euroopan komission tulkintaa postidirektiivin soveltumisesta Ilves Jakelun tapaukseen. Komission mukaan postipalveludirektiivi (97/67/EY siten kuin sitä on muutettu direktiiveillä 2002/39/EY ja 2008/6/EY) soveltuu kaikkeen postitoimintaan eli myös sopimusasiakkaille suunnattuun postitoimintaan. Komissio totesi, että enenevässä määrin yleispalvelu tulee käsittämään yksittäisiä tuotteita ja yhä enemmän massaposti ja sen lähetys tullaan sopimaan kunkin asiakkaan kohdalla yksilöllisesti. Tarkkaa kuvaa siitä, kuinka laajaa vain sopimusasiakkaille suunnattu toiminta on muissa jäsenvaltioissa, ei ole. Komission mukaan yleispalveluntarjoajan näkökulmasta sopimusasiakkaille suunnattu postitoiminta saattaa heikentää yleispalveluvelvollisen yrityksen toimintaa, mutta totesi myös, että tämä tilanne on lähinnä teoreettinen. Kaiken kaikkiaan komissio katsoi, että postidirektiivi soveltuu sopimusasiakkaille suunnattuun toimintaan, mutta viitaten EU-tuomioistuimen tapaukseen C-357/07 komissio totesi, että erikseen tehtyihin sopimuksiin perustuvan palvelun ei normaalisti voida katsoa kuuluvan osaksi yleispalvelua.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Ilves Jakelu Oy:n valitus

Ilves Jakelu Oy on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kumoaa toimilupaehdot 2 ja 4–10 tai toissijaisesti palauttaa asian näiden ehtojen osalta valtioneuvostolle uudelleen käsiteltäväksi. Lisäksi Suomen valtio on velvoitettava korvaamaan Ilves Jakelu Oy:n oikeudenkäyntikulut korkolain mukaisine korkoineen.

Vaatimuksia on perusteltu muun ohella seuraavasti:

Toimilupa on myönnetty hakemuksen vastaisesti

Valtioneuvosto on käyttänyt harkintavaltaansa väärin myöntäessään toimiluvan hakemuksen vastaisesti sellaiseen postitoimintaan, jota Ilves Jakelu Oy ei aio tarjota ja johon toimilupaa ei ole edes haettu. Ilves Jakelu on hakenut toimilupaa sopimusasiakkaille suunnattuun postitoimintaan, mutta valtioneuvosto on myöntänyt toimiluvan rajoituksettomaan postitoimintaan.

Ilves Jakelun sopimusasiakkaat ovat yrityksiä ja muita suurasiakkaita, jotka lähettävät kerralla suuria lähetyseriä. Palvelujen sisällöstä, laadusta ja hinnoista sovitaan aina erikseen kunkin asiakkaan kanssa ja tarjottavaan palvelukokonaisuuteen voi sisältyä jakelutoiminnan lisäksi muitakin erikseen sovittavia palveluita, kuten painatus ja kuorittaminen. Sopimusasiakkailla ja Ilves Jakelulla on keskenään tasavertainen neuvotteluasema. Näiden asiakkaiden oikeuksien suojaaminen toimilupaehtojen avulla ei ole välttämätöntä.

Ilves Jakelu on hakemuksessaan ja asian käsittelyssä myöhemmin useaan kertaan toistanut, että yhtiö ei tule tarjoamaan palveluitaan yksittäisiä kirjeitä lähettäville kuluttaja-asiakkaille. Ilves Jakelu ei tule myöskään tarjoamaan postilain 15 §:n 2 momentin mukaista yleispalvelua vastaavaa palvelua.

Toimiluvan sisällön laajentaminen hakemuksen vastaisesti koskemaan rajoituksetonta postitoimintaa kaikille asiakasryhmille on mitä ilmeisimmin ollut syynä siihen, että toimilupaan on liitetty useita erittäin tiukkoja toimilupaehtoja, jotka eivät ole tarpeen sopimusasiakkaille suunnatussa palvelussa.

Toimiluvan hakijalla on oikeus itse määritellä ne palvelut, joita se tulee tarjoamaan ja joiden tarjoamiseen se hakee postitoimilupaa. Sovellettavan valtioneuvoston asetuksen mukaan hakijan on annettava selvitys hakemuksen kohteena olevasta postitoiminnasta. Toimiluvan myöntämisen edellytyksiä arvioidaan hakijan itse määrittelemää toimintaa vasten. Tämä ilmenee muun muassa postilain hallituksen esityksestä (HE 216/2010 vp), jonka mukaan asiaa ratkaistaessa olennaista ovat hakijan esittämät suunnitelmat ja selvitykset.

Koska Ilves Jakelu ei tule tarjoamaan postipalveluita kuluttajille, ei toimilupaan voida sisällyttää kuluttaja-asiakkaiden asemaa turvaavia ehtoja.

Ilves Jakelulle ei ole annettu mahdollisuutta lausua hakemuksen vastaisesta toimiluvan laajuudesta, eikä Ilves Jakelu ole antanut suostumustaan käsitellä hakemusta sen laajuudesta poikkeavalla tavalla. Menettely rikkoo Ilves Jakelun perustuslaissa turvattua elinkeinovapautta.

Harkintavallan väärinkäyttö

Ministeri Krista Kiuru on 27.2.2012 Viestintäfoorumissa pitämässään linjapuheessa todennut, että yksityisten postitoimijoiden toimilupiin on asetettu ehtoja, joiden tarkoituksena on estää "epäreilu kermankuorinta". Kiurun puheesta voi päätellä, että valtioneuvoston nimenomaisena tarkoituksena on ollut toimilupaehtojen avulla vaikeuttaa uusien toimijoiden mahdollisuuksia kilpailla Suomen valtion kokonaan omistaman Itella Oyj:n kanssa ja suojella mainittua yhtiötä kilpailulta. Toimilupaehtojen asettaminen on siten ollut postilain 9 §:n 2 momentin vastaista.

Muilla toimialoilla suurasiakkaille tarjottavat palvelut ovat eriytyneet kuluttaja-asiakkaille tarjottavista palveluista. Muun muassa teletoimialalla on useita yrityksiä, jotka tarjoavat palveluita vain joillekin rajoitetuille asiakassegmenteille, esimerkiksi yritysasiakkaille, eikä tästä ole aiheutunut haitallisia seurauksia.

Komissio on Liikenne- ja viestintävirastolle antamassaan vastauksessa todennut, että muista EU-jäsenmaista saadun kokemuksen perusteella sopimusasiakkaille tarjottavat palvelut eivät ole heikentäneet perinteisten postitoimijoiden toimintaedellytyksiä.

Lisäksi on otettava huomioon, että kuluttajien asema postipalveluiden käyttäjinä on turvattu postilain yleispalvelua koskevien säännösten avulla. Myös yleispalveluiden rahoitus on postilainsäädännössä turvattu.

Postilaki ei oikeuta asettamaan Ilves Jakelulle toimilupaehtoja, joiden tarkoituksena on tukea Itella Oyj:n yleispalvelutoimintaa tai vaikeuttaa Ilves Jakelun mahdollisuuksia kilpailla postipalveluiden markkinoilla.

Postilain kanssa rinnakkaiset toimilupaehdot

Ilves Jakelulle on postilain 9 §:n 4 momentin vastaisesti asetettu lupa³ehdoilla 7, 8 ja 10 postilain kanssa rinnakkaisia velvoitteita. Lupaehdot 4 ja 5 ovat suoraan rinnakkaisia postilain 41 §:n 1 momentin ja 40 §:n 1 momentin kanssa. Lupaehdot ainoastaan toistavat lain säännöksiä, eikä niillä ole mitään itsenäistä sisältöä. Lupaehto 7 on rinnakkainen postilain 17 §:n kanssa.

Lupaehtojen välttämättömyys

Lupaehdot 6, 7 8, 9 ja 10 eivät ole myöskään postilain 9 §:n 2 momentin 5 kohdan edellyttämällä tavalla välttämättömiä.

Toimilupaehtojen postidirektiivin vastaisuus

Toimilupaviranomaisen tulee käyttää postilain 9 §:n 2 momentin 5 kohdassa sille annettua harkintavaltaa siten, että myönnettävä postitoimilupa on EU:n postidirektiivin mukainen. Kyseessä olevaa postilain kohtaa on tulkittava postipalveludirektiivin 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Näin ollen sellaiselle postitoiminnalle, joka ei kuulu yleispalvelun piiriin, voidaan asettaa vain olennaisten vaatimusten mukaisia toimilupaehtoja. Ilves Jakelulle asetetut lupaehdot 4–10 eivät täytä olennaisten vaatimusten edellytyksiä.

Päätöksen perusteleminen

Valtioneuvosto ei ole lainkaan ottanut huomioon Ilves Jakelun esittämiä näkemyksiä EU-oikeuden etusijasta ja postipalveludirektiivin 9 artiklan 1 kohdan soveltamisesta.

Liikenne- ja viestintäministeriön lausunto

Liikenne- ja viestintäministeriö on antanut yhtiön valituksen johdosta lausunnon.

Postilaissa ei säädetä sopimusasiakkaille suunnatusta rajoitetusta postitoiminnasta tietyllä alueella vaan kirjelähetyksiä koskevasta postitoiminnasta kokonaisuutena. Kirjelähetyksiä koskeva toimilupa edellyttää postilain 3 §:n mukaan toimilupaa ja toimiluvan edellytyksistä säädetään lain 6 §:ssä. Näin ollen valtioneuvosto voi myöntää postitoimiluvan vain kirjelähetyksiä koskevaan postitoimintaan.

Postilaissa ei säädetä erikseen yksilöidyistä palveluista, joihin Ilves Jakelu viittaa. Postitoimilupaa ei voida täten myöntää rajatulle alueelle vain sopimusasiakkaille suunnattuun postitoimintaan.

Valtioneuvosto voi lain mukaan myöntää toimiluvan rajoituksettomaan postitoimintaan ja suhteuttaa asetettavat välttämättömät ehdot tähän. Valtioneuvosto pitää tärkeänä ottaa huomioon postin vastaanottajan aseman kuluttajana. Ilves Jakelulle asetetut toimilupaehdot ovat siten postilain mukaan perusteltuja ja turvaavat laissa säädettyjä postin vastaanottajan oikeuksia.

Ilves Jakelua on kuultu 15.10.2012 ja Ilves Jakelu toimitti valtioneuvostolle näkemyksensä toimilupaluonnoksesta ennen asiasta päättämistä.

Perustuslakivaliokunta on lausuntokäytännössään katsonut elinkeinotoiminnan luvanvaraistamisen olevan poikkeuksellisesti mahdollista. Luvanvaraisuudesta on kuitenkin aina säädettävä lailla, jonka on täytettävä perusoikeuden rajoitusta koskevat tarkkarajaisuuden ja täsmällisyyden vaatimukset. Valtioneuvosto on toimiluparatkaisussaan soveltanut postilain 9 §:ää, eikä menettelyn siten voida katsoa rikkovan Ilves Jakelun perustuslaissa turvattua elinkeinovapautta.

Postilain 40 §:n mukaan postiyrityksellä on velvollisuus vastaanottaa ja välittää jokaisen sitä haluavan kirjelähetys voimassa olevaa maksua vastaan toimilupansa sekä toimitusehtojensa mukaisesti postinsaajalle, mikä myöskin tukee valtioneuvoston ratkaisua myöntää toimilupa rajoituksettomaan postitoimintaan.

Ilves Jakelu Oy:n vastaselitys

Ilves Jakelu Oy on antanut vastaselityksen, johon on liitetty 18 705 euron suuruinen oikeudenkäyntikululasku.

Ministeriön lausunnossa esitetty käsitys, jonka mukaan valtioneuvosto voi postilain mukaan myöntää toimiluvan ainoastaan rajoituksettomaan postitoimintaan, on postidirektiivin vastainen.

Postilain 9 §:ää tulee tulkita postidirektiivin 9 artiklan mukaisesti. Direktiivin 9 artiklan 1 kohdan mukaan palveluille, jotka eivät kuulu yleispalvelun piiriin voidaan asettaa ehtoja vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen olennaisten vaatimusten noudattamisen turvaamiseksi. Ilves Jakelulla on sekä postilain että postidirektiivin nojalla oikeus itse valita, mitä palveluita se haluaa tarjota.

Valtioneuvostolla ei ole toimivaltaa velvoittaa Ilves Jakelua tarjoamaan yleispalvelun piiriin kuuluvaa palvelua. Myös postilain 40 §:ssä postiyritys velvoitetaan tarjoamaan postipalveluita omien toimitusehtojensa mukaisesti, mikä tarkoittaa käytännössä oikeutta rajoittaa tarjottavien palvelujen saatavuus vain sopimusasiakkaille.

Ilves Jakelulle ei ole annettu mahdollisuutta lausua hakemuksen vastaisesta toimiluvan rajauksesta. Ilves Jakelun tiedokseen saama toimilupaluonnos oli rajattu koskemaan vain sopimusasiakkaille tarjottavia palveluita. Myös asiaa valmistelleiden virkamiesten kanssa käydyissä neuvotteluissa lähtökohtana oli palvelun tarjoaminen vain sopimusasiakkaille. Hakemuksen vastainen toimiluvan rajaus on tullut yhtiön tietoon vasta valituksenalaisella päätöksellä.

Myöntäessään toimiluvan rajoituksettomaan postitoimintaan valtioneuvosto on samalla arvioinut toimilupaan liitettäviä toimilupaehtoja kaikille asiakkaille rajoituksetta tarjottavan ja yleispalvelun piiriin kuuluvan postipalvelun näkökulmasta. Tämä lähtökohta poikkeaa merkittävästi siitä palvelusisällöstä, jota Ilves Jakelu tulee toimilupahakemuksessa esitetyllä tavalla tarjoamaan sopimusasiakkaille.

Oikeudenkäynti on aiheutunut valtioneuvostossa asian käsittelyssä tapahtuneesta virheestä ja hyvän hallintotavan vastaisesta menettelystä ja olisi siten kohtuutonta, jos Ilves Jakelu joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Liikenne- ja viestintäministeriölle on lähetetty tiedoksi Ilves Jakelu Oy:n vastaselitys. Ministeriö on antanut selityksen Ilves Jakelu Oy:n esittämän oikeudenkäyntikululaskun johdosta ja vaatinut, että oikeudenkäyntikuluvaatimus on hallintolainkäyttölain 74 §:n 2 momentti huomioon ottaen hylättävä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valtioneuvoston päätös kumotaan ja asia palautetaan valtioneuvostolle uudelleen käsiteltäväksi.

2. Suomen valtio määrätään korvaamaan Ilves Jakelu Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa kohtuulliseksi arvioidulla 10 000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamisesta.

Perustelut

1. Pääasia

Sovellettava säännös

Hallintolainkäyttölain 7 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvoston ja ministeriön päätöksestä saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Saatu selvitys

Ilves Jakelu Oy on 18.8.2012 päivätyllä valtioneuvostolle osoitetulla hakemuksellaan hakenut postitoimilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun Forssan, Hattulan, Hausjärven, Humppilan, Hämeenlinnan, Janakkalan, Jokioisten, Lopen, Riihimäen, Tammelan ja Ypäjän kunnan alueelle. Hakemuksessa on todettu, ettei Ilves Jakelu Oy tule tarjoamaan yleispalvelun kaltaista, kaikille kuluttajille vapaasti tarjolla olevaa postipalvelua, vaan palvelua tarjotaan ainoastaan sopimusasiakkaille sopimushinnoin. Palvelun kohderyhmänä ovat yritykset, yhteisöt ja muut suurasiakkaat, jotka lähettävät osoitteellisia kirjelähetyksiä esimerkiksi asiakkailleen tai sidosryhmilleen. Sopimusasiakkaiden kirjelähetyksiä jaetaan kaikkiin yrityksiin ja kotitalouksiin Ilves Jakelu Oy:n toimialueella.

Liikenne- ja viestintäministeriön lausunnon mukaan Ilves Jakelua on kuultu 15.10.2012 ja Ilves Jakelu on toimittanut valtioneuvostolle näkemyksensä käsitellystä toimilupaluonnoksesta ja toimilupahakemuksen johdosta pyydetyistä alan toimijoiden lausunnoista.

Valitukseen liitetyssä 15.10.2012 päivätyssä toimilupaluonnoksessa luvan kohteena olevan toiminnan laajuus on määritelty siten, että Ilves Jakelu Oy:llä on toimiluvan nojalla oikeus harjoittaa toimilupa-alueellaan sopimusasiakkaille suunnattua postitoimintaa.

Valtioneuvoston päätöksen esittelijän, osastopäällikkö Juhapekka Ristolan 14.2.2013 päivätty päätösehdotus on ollut, että Ilves Jakelu Oy:llä on toimiluvan nojalla oikeus harjoittaa toimilupa-alueellaan sopimusasiakkaille suunnattua rajoituksetonta postitoimintaa. Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiurun päätösehdotus, joka on tullut valtioneuvoston päätökseksi, on puolestaan ollut, että Ilves Jakelu Oy:llä on toimiluvan nojalla oikeus harjoittaa toimilupa-alueellaan rajoituksetonta postitoimintaa.

Oikeudellinen arviointi

Asiassa saatu selvitys osoittaa, että hakijana olevaa Ilves Jakelu Oy:tä on kuultu sellaisen toimilupaluonnoksen johdosta, jonka mukaan lupa myönnetään hakemuksen mukaisesti sopimusasiakkaille suunnattuun kirjelähetysten postitoimintaan. Toimilupa on kuitenkin myönnetty hakemuksesta poiketen rajoituksettomaan postitoimintaan, mikä tarkoittaa postilain 40 § huomioon ottaen sitä, että hakijalla on velvollisuus vastaanottaa ja välittää jokaisen sitä haluavan kirjelähetys. Se postitoiminta, jota myönnetyllä toimiluvalla on mahdollisuus harjoittaa, eroaa siten merkittävästi hakijan toimilupahakemuksessaan määrittelemästä postitoiminnasta.

Valtioneuvosto ei ole voinut hakijaa kuulematta ja vastoin hakijan suostumusta myöntää postitoimilupaa hakemuksessa määriteltyä postitoimintaa vastaamattomaan toimintaan. Valtioneuvoston päätös on siten lainvastaisena kumottava ja asia palautettava valtioneuvostolle uudelleen käsiteltäväksi.

Koska asia palautetaan kokonaisuudessaan valtioneuvostolle uudelleen käsiteltäväksi, korkein hallinto-oikeus ei lausu yhtiön esittämistä muista valitusperusteista.

2. Oikeudenkäyntikulut

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos Ilves Jakelu Oy joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan kokonaisuudessaan. Tämän vuoksi Suomen valtio on, Ilves Jakelu Oy:n vaatimus enemmälti hyläten, hallintolainkäyttölain 74 §:n nojalla määrättävä korvaamaan Ilves Jakelu Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Irma Telivuo, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Tuomas Lehtonen ja Janne Aer. Asian esittelijä Elina Ranz.