Muu päätös 1678/2015

Valitus kaupunginjohtajan valintaa koskevassa kunnallisasiassa (Heinola)

Antopäivä: 15.6.2015
Taltionumero: 1678
Diaarinumero: 2493/3/14
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2015:T1678

Asia Kunnallisasiaa koskeva valitus

Valittaja L, Heinola

Päätös, jota valitus koskee

Itä-Suomen hallinto-oikeus 6.6.2014 nro 14/5069/4

Asian aikaisempi käsittely

Heinolan kaupunginvaltuusto 25.11.2013 (§ 137) päättänyt valita Heinolan kaupunginjohtajan toistaiseksi täytettävään virkaan hallintotieteiden maisteri, kunnanjohtaja T:n.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Itä-Suomen hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään, siltä osin kuin nyt on kysymys, hylännyt muun ohella L:n valituksen sekä hänen oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksensa.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään pääasian osalta seuraavasti:

Asian taustaa ja selvitettävät seikat

Heinolan kaupunginvaltuusto on 14.11.2011 päättänyt valita kaupunginjohtajan toistaiseksi täytettävänä olleeseen virkaan R:n. Päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kaupunginvaltuusto on 18.6.2012 päättänyt, että R hoitaa kaupunginjohtajan virkaa väliaikaisesti siihen saakka, kunnes valtuuston päätös tulee lainvoimaiseksi. Kaupunginvaltuusto on kuitenkin luottamuspulaan vedoten irtisanonut R:n 22.4.2013 tekemällään päätöksellä. Korkein hallinto-oikeus on tämän jälkeen päätöksellään 31.5.2013 (taltionumero 1866) kumonnut kaupunginvaltuuston R:n valintaa koskevan päätöksen menettelyvirheen perusteella. Kaupunginhallitus on 24.6.2013 julistanut kaupunginjohtajan viran haettavaksi. Hakuaikaa on myöhemmin jatkettu siten, että se on päättynyt 24.9.2013.

Valittajat ovat valituksissaan vedonneet siihen, että korkeimman hallinto-oikeuden kumottua R:n valintaa koskevan päätöksen kaupunginjohtajan valinta on palautunut valtuuston käsiteltäväksi. Koska R ei ole missään vaiheessa peruuttanut hakemustaan kaupunginjohtajan virkaan, olisi hänet tullut ottaa huomioon kaupunginjohtajaa valittaessa. R on voinut oikeutetusti odottaa, että viran täyttömenettelyä jatketaan korkeimman hallinto-oikeuden kumottua aikaisemman kaupunginjohtajan valintaa koskevan päätöksen ja että hänen hakemuksensa on vireillä ja tulee otetuksi huomioon myös tässä myöhemmässä hakumenettelyssä. Koska R:n hakemusta ei ole huomioitu valintamenettelyssä, päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä.

Hallinto-oikeus toteaa, että asiassa on kysymys kaupunginvaltuuston 25.11.2013 tekemän T:n kaupunginjohtajaksi valitsemista koskevan päätöksen laillisuudesta. Asiassa on valitusten johdosta selvitettävä, onko valtuusto voinut valita kaupunginjohtajan ilman, että R on huomioitu hakumenettelyssä.

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätös

Hallinto-oikeus toteaa, että korkein hallinto-oikeus on 31.5.2013 tekemällään päätöksellä kumonnut R:n kaupunginjohtajaksi valintaa koskevan päätöksen. Korkein hallinto-oikeus ei ole palauttanut asiaa kaupunginvaltuustolle uudelleen käsiteltäväksi. Päätöksen kumoaminen merkitsee sitä, että päätöstä ei enää ole olemassa, eikä sillä ole enää oikeusvaikutuksia. Kaupunginhallitus on riippumatta korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä aloittanut uuden hakumenettelyn, koska R on valtuuston 22.4.2013 tekemällä päätöksellä irtisanottu kaupunginjohtajan virasta luottamuspulan vuoksi.

Kaupunginjohtajan virka on tullut jo irtisanomisen myötä avoimeksi. Avoimeksi tullut virka tulee kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n nojalla julistaa haettavaksi. Hakumenettely, jossa R valittiin kaupunginjohtajaksi, ja kaupunginhallituksen 24.6.2013 aloittama uusi hakumenettely ovat siten toisistaan erillisiä menettelyjä, eikä jälkimmäisessä hakumenettelyssä ole tullut ottaa huomioon ensimmäisessä haussa kaupungille toimitettuja hakemuksia. Hakumenettelyjen erillisyydestä johtuen R ei ole voinut oikeutetusti odottaa, että hänen aikaisempi hakemuksensa otettaisiin huomioon uudessa hakumenettelyssä. Asiassa on riidatonta, että R ei ole hakenut 24.6.2013 auki julistettua virkaa. Koska R ei ole hakenut auki julistettua kaupunginjohtajan virkaa ja koska hänen aikaisempaa hakemustaan ei ole tullut ottaa huomioon uudessa hakumenettelyssä, ei valtuuston päätös ole lainvastainen valituksissa esitetyillä perusteilla. Valitukset on siten hylättävä.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut ja

Kuntalaki 90 §

Hallintolaki 6 §

Hallinto-oikeuslaki 3 §

Hallintolainkäyttölaki 51 § 2 momentti

Hallintolainkäyttölaki 74 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Veijo Tarukannel, Mirjami Paso ja Anu Klemetti, joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

L on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden ja kaupunginvaltuuston päätökset kumotaan. Lisäksi L on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä syrjäytettiin valintamenettelyssä. Kun korkein hallinto-oikeus 31.5.2013 kumosi kaupunginvaltuuston aikaisemman päätöksen valita R kaupunginjohtajaksi, virkavaalia ei keskeytetty. Näin ollen valinta olisi tullut suorittaa kaikkien hakijoiden kesken siten, että myös R olisi ollut hakijoiden joukossa.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

2. L:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

Perustelut

1. Asiassa on kysymys kaupunginjohtajan valinnasta, jonka yhteydessä ei ole tullut esille kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 5 §:n tarkoittama tilanne. Kun muuten otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

2. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, L:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä hallintoneuvokset Anne E. Niemi, Sakari Vanhala, Hannele Ranta-Lassila ja Outi Suviranta. Asian esittelijä Anneli Tulikallio.

 
Julkaistu 15.6.2015