Muu päätös 2909/2015

Louhinnan ja murskauksen ympäristölupaa koskeva valitus (Kuopio)

Antopäivä: 12.10.2015
Taltionumero: 2909
Diaarinumero: 1046/1/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2015:T2909

Asia Ympäristölupaa koskeva valitus

Valittajat A ja hänen asiakirjoista ilmenevät asiakumppaninsa

Päätös, jota valitus koskee

Vaasan hallinto-oikeus 5.3.2015 nro 15/0143/3

Asian aikaisempi käsittely

Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunta on 24.4.2013 antamallaan päätöksellä (11.4.2013 § 45) myöntänyt Savon Kuljetus Oy:lle ympäristöluvan kivenlouhimon ja -murskaamon toimintaan Kuopion kaupungin Karttulan kylässä sijaitsevalla Rukasmäen tilalla 1:46. Lupaan on liitetty päätöksestä tarkemmin ilmenevät lupamääräykset 1–22, joista lupamääräykset 2, 5–9 ja 11 kuuluvat seuraavasti:

Toimintaa koskevat yleiset vaatimukset

(---)

2. Alueella ei saa samanaikaisesti tehdä louhintaa (poraus ja rikotus) ja murskausta.

Päästöt ilmaan ja niiden ehkäiseminen

(---)

5. Murskauslaitoksella pölyämistä tulee torjua erityisesti seuraavin toimin:

 • murskauslaitos tulee sijoittaa toiminta-alueen alimpaan kohtaan
 • säätämällä kiviaineksen putoamiskorkeus mahdollisimman pieneksi
 • kiinnittämällä murskauslaitoksen kuljettimien päähän pölyämistä estävät suojat
 • koteloimalla pölyävimpiä prosesseja
 • kastelemalla pölyävimpiä kohtia, kuten murskaimia ja kuljettimia
 • käyttämällä tuotevarastokasoja pölyesteinä lähimpien asuin- ja loma-asuinkiinteistöjen suuntiin.

Pölyämistä tulee ehkäistä aina, kun murskauslaitos on toiminnassa.

6. Porausvaunut on varustettava pölynerotinlaitteilla.

7. Kiviainesten varastointi ja käsittely sekä alueet, joilla työkoneet ja kuljetuskalusto liikkuvat, tulee hoitaa niin, että pölyäminen estyy. Alueita on tarvittaessa kasteltava tai suolattava ja päällystetyiltä alueilta tulee kiintoainesta harjata tai pestä pois.

Meluntorjunta

8. Toiminnasta ja toiminta-alueelle suuntautuvasta liikenteestä aiheutuva A-painotettu keskiäänitaso (Leq) ei saa ylittää seuraavia arvoja

Alue, klo 7–22, klo 22–07

ympäröivien asuinkiinteistöjen piha-alueet, 55 dB, 50 dB

ympäröivien loma-asuntojen piha-alueet, 45 dB, 40 dB

Mittausaikana toiminnasta aiheutuva yksittäisen tunnin (1 h) keskiäänitaso saa ylittää em. päivä- ja yöajan keskiäänitasot enintään 5 dB:llä.

Mikäli mittaustulosten perusteella melun todetaan altistuvassa kohteessa olevan impulssimaista tai kapeakaistaista, tulee mittaustuloksiin lisätä 5 dB, ennen niiden vertaamista em. raja-arvoihin.

Toiminnan vaikutus alueen melutasoon on osoitettava mittauksin ensimmäisen louhinta- ja murskausjakson aikana. Mittaukset tulee toistaa, jos valvontaviranomainen näin määrää. Melumittaukset tulee tehdä edustavissa olosuhteissa. Mittauksia koskeva suunnitelma tulee esittää Kuopion kaupungin alueellisten ympäristönsuojelupalveluiden hyväksyttäväksi ennen mittausten tekemistä.

9. Toimintaa alueella saa harjoittaa seuraavina ajankohtina

 • kallion poraus ma–pe klo 7.00–21.00
 • louheen rikotusta ma–pe klo 8.00–18.00
 • murskausta ma–pe klo 7.00–22.00
 • räjäytystyöt ma–pe klo 8.00–18.00
 • valmiiden kiviainestuotteiden lastaus ja kuljetukset ma–pe klo 6.00–22.00.

(---)

11. Melupäästöjen ja melun leviämisen vähentämiseksi tulee toiminnassa toteuttaa vähintään seuraavat toimet:

 • Melulähteet tulee sijoittaa teknisten mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueen alimmalle kohdalle ja siten, että louhoksen seinämät toimivat meluesteenä.
 • Louhimon ja murskauslaitoksen eteläpuolelle tulee sijoittaa raaka-aine-, pintamaa- ja tuotevarastokasat siten, että ne muodostavat vähintään 4 metriä korkean ja 50 metriä leveän meluesteen sektoriin kaakko-lounas lähimpien asuin- ja loma-asuntokiinteistöjen suuntaan.

Lisäksi mahdollisuuksien mukaan toiminnassa tulee käyttää poravaunuja ja iskuvasaraa, joissa on meluvaimennus, sekä esimurskainta ja pääseulaa, jotka on kumitettu melun vaimentamiseksi.

(---)

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Vaasan hallinto-oikeus on, siltä osin kuin nyt on kysymys, jättänyt valituksen tutkimatta muun muassa B:n ja C:n osalta. Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen muutoin.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Tutkimatta jättäminen

Ympäristönsuojelulain 97 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan valitusoikeus ympäristönsuojelulain nojalla annettuun päätökseen on sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea.

Ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön uudistamista koskevan hallituksen esityksen (HE 84/1999 vp) yksityiskohtaisten perustelujen mukaan valitusoikeus on asianosaisilla, joita ovat luvan hakija sekä haitankärsijät, joiden oikeutta tai etua päätös koskee. Perustelujen mukaan vakiintunut oikeuskäytäntö tulee ottaa huomioon säännöksen tulkinnassa.

Oikeuskäytännön mukaan valitusoikeuden perustavien haitallisten vaikutusten tulee olla välittömiä sekä merkittäviä nimenomaan ympäristönsuojelun kannalta. Asianosaisen valitusoikeus perustuu siihen haitalliseen vaikutukseen, joka luvan mukaisesta toiminnasta saattaa hänelle aiheutua. Oikeuskäytännössä vaikutusten merkittävyyttä on arvioitu keskeisesti toiminnan ja häiriintyvien kohteiden välisen etäisyyden perusteella.

Lupahakemukseen liitetyn melumallinnuksen mukaan hakemuksen mukaisen toiminnan aiheuttama melu leviää erityisesti toiminta-alueen länsi-, etelä- ja itäpuolelle. Näin ollen ja kun otetaan huomioon asiakirjoista saatava muu selvitys, hallinto-oikeus katsoo, että noin 1,5 kilometrin etäisyydellä suunnitellun toiminta-alueen länsi-, etelä- ja itäpuolella muutoksenhakijoille saattaa louhinta- ja murskaustoiminnan meluhaittojen takia aiheutua ympäristönsuojelulaissa tarkoitettuja ympäristövaikutuksia, joten kyseisillä alueilla sijaitsevien kiinteistöjen omistajilla ja haltijoilla on valitusoikeus asiassa. (---) Tämän johdosta hallinto-oikeus katsoo, että asia ei saata koskea edellä mainittua kauempana olevien kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden oikeutta tai etua ympäristönsuojelulain 97 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla eikä (---) B:llä, C:llä (---) siten ole valitusoikeutta.

(---)

Ympäristölupa

(---)

Sovellettuja oikeusohjeita

(---)

Ympäristönsuojelulain 41 §:n 1 momentin mukaan ympäristölupa myönnetään, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset.

Ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentin mukaan luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa: 1) terveyshaittaa, 2) merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, 3) ympäristönsuojelulain 7–9 §:ssä kiellettyä seurausta, 4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella taikka 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Pykälän 2 momentin mukaan toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Sijoittamisessa on lisäksi noudatettava mitä 6 §:ssä säädetään.

Ympäristönsuojelulain 6 §:n 1 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitet­tava siten, ettei toiminnasta aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja että pilaantumista voidaan ehkäistä. Saman pykälän 2 momentin mukaan toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon 1) toiminnan luonne ja pilaantumisen todennäköisyys sekä onnettomuusriski, 2) alueen ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva, oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta koskevat kaavamääräykset sekä 3) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella.

Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista.

Ympäristönsuojelulain 43 §:n 1 momentin mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset: 1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista; 2) jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä; 3) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa; 4) toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista, kuten alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä; 5) muista toimista, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa velvoittaa käyttämään vain tiettyä määrättyä tekniikkaa. Lisäksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian ja materiaalien käytön tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoittamiseen.

Hankkeen sijainti ja laatu

Savon Kuljetus Oy:lle on myönnetty 30.6.2023 asti voimassa oleva ympäristölupa kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen Rukasmäen tilalla 1:46. Lupahakemuksen mukaan aluetta tullaan käyttämään myös murskeiden välivarastointipaikkana. Laitoksen arvioitu kiviaineksen vuosituotanto on keskimäärin noin 51 000 tonnia vuodessa. Kiinteistöllä on arvioitu olevan hyödyntämiskelpoista kalliokiveä noin 170 000 m3ktr.

Murskausta varten alueelle ei sijoiteta pysyvää murskauslaitosta, vaan tarkoituksena on käyttää aliurakoitsijoiden murskauslaitteistoja. Pääsääntöisesti murskauslaitteisto on kaksi- tai kolmevaiheinen murskain, joka koostuu tela-alustaisesta esimurskaimesta ja aggregaattikäyttöisestä jälkimurskaimesta. Mikäli tela-alustaisia murskauslaitteistoja ei ole saatavissa, toiminnassa käytetään perinteisiä siirrettäviä murskaimia.

(---)

Asiakirjojen ja karttaselvitysten mukaan lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 400–850 metrin etäisyydellä suunnitellusta toiminta-alueesta. Alueen ympäristö on metsätalousaluetta. Suunnitellulla sijaintipaikalla ei ole asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Maakuntakaavassa alue on merkitty maa-ainesten ottoalueeksi EO.

Melu ja pöly (---)

Asiakirjoista saadun selvityksen perusteella murskauslaitoksen toiminnan merkittävimpiä ympäristövaikutuksia ovat louhinnasta, murskauksesta ja varastoinnista aiheutuva melu ja pöly. Melu ja pöly aiheutuvat lähinnä louhintaan liittyvistä räjäytyksistä, porauksesta ja rikotuksesta, murskauksesta, alueen liikenteestä, koneiden käytöstä sekä kuormien lastaamisesta. Louhintaa suoritetaan 1–2 kertaa vuodessa ja louhintajakso kestää kerrallaan noin kaksi viikkoa. Murskausta harjoitetaan 1–2 kertaa vuodessa siten, että murskauskerta kestää 2–4 viikkoa. Liikenne ottamisalueelle tapahtuu Lamperilantieltä erkanevaa metsäautotietä pitkin. Luvan hakija on arvioinut, että toimintakaudella päivittäinen liikennemäärä on noin 30 mursketta kuljettavaa raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa.

Suunnitellusta toiminnasta tehdyn melumallinnuksen mukaan suunnitellusta toiminnasta ei aiheudu missään toiminnan vaiheessa päiväaikaiselle keskiäänimelulle asetetun ohjearvon ylittäviä melutasoja, mikäli poraus- ja murskaustoiminta tapahtuu eriaikaisesti. Mallinnuksessa ei ole tehty impulssimaisuuskorjausta, koska lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat yli 300 metrin etäisyydellä suunnitellusta toiminta-alueesta.

Lupamääräyksen 2 mukaan alueella ei saa samanaikaisesti tehdä louhintaa (poraus ja rikotus) ja murskausta.

Lupamääräyksessä 8 on asetettu melutasojen ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen ohjearvojen mukaiset määräykset melun raja-arvoista. Lisäksi melu on määrätty mitattavaksi ensimmäisen louhinta- ja murskausjakson aikana sekä tarvittaessa myöhemminkin.

Lupamääräyksen 9 mukaan alueella saa harjoittaa maanantaista perjantaihin kallion porausta kello 7.00–21.00, louheen rikotusta kello 8.00–18.00, murskausta kello 7.00–22.00, räjäytystöitä kello 8.00–18.00 sekä valmiiden kiviainestuotteiden lastausta ja kuljetusta kello 6.00–22.00.

Lupamääräyksissä 5–7 on määräyksiä pölyrasituksen vähentämiseksi.

Kun otetaan huomioon toimintakiinteistön sijainnista ja sen lähiympäristöstä saatu selvitys, laitosalueen ja lähimpien häiriintyvien kohteiden välinen etäisyys, melutasoista ja melumittauksista annettu lupamääräys 8 sekä pölyhaitan ehkäisemiseksi annetut lupamääräykset 5–7, hallinto-oikeus on katsonut, ettei toiminnasta voida katsoa aiheutuvan sellaista melu- ja pölyhaittaa, joka estäisi luvan myöntämisen toiminnalle. Asiassa ei ole ilmennyt syitä epäillä, että meluselvitys olisi epäluotettava tai virheellinen.

(---)

Johtopäätökset

(---)

Edellä esitetyn perusteella hallinto-oikeus on katsonut, ettei suunnitellusta toiminnasta hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti toimittaessa voida katsoa aiheutuvan eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, pohjaveden pilaantumista tai vedenhankinnan kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä muutakaan ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentissa kiellettyä seurausta. Hakemuksen mukaiselle toiminnalle ei ole myöskään ympäristönsuojelulain 42 §:n 2 momentissa tarkoitettua estettä. Näin ollen ympäristönsuojelulain 41 ja 42 §:ssä säädetyt luvan myöntämisen edellytykset ovat täyttyneet hakemuksen mukaiselle toiminnalle.

(---)

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

(---)

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) (---), 6 §, 41 § 1 momentti, 42 § 1 ja 2 momentti, 43 § 1 ja 3 momentti ja 97 § 1 momentti 1 kohta

Laki eräistä naapuruussuhteista 17 § 1 momentti

(---)

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010)

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Päivi Jokela, Riikka Mäki, joka on myös esitellyt asian, Varpu Kujanpää ja Curt Nyman.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A ja hänen asiakumppaninsa ovat valituksessaan vaatineet päätöksen kumoamista ja asian palauttamista uudelleen käsiteltäväksi, koska naapureille aiheutuu terveys- ja hyvinvointihaittaa toiminnasta aiheutuvan melun ja pölyn vuoksi.

Valitusta on perusteltu sillä, että mikäli ottoalue sijoitetaan kiinteistön eteläreunaan, siitä on matkaa lähimpään taloon vain 230 metriä. Kiinteistön rajalta lähimmälle laidunpellolle on matkaa vain 50 metriä. Tämän vuoksi laiduntaminen ja heinän kerääminen rehuksi on melun ja pölyn takia mahdotonta. Toiminta-ajat ja sallitut meluarvot (45–55 dB) ovat kohtuuttomia kyseisellä hiljaisella haja-asutusalueella, jossa on paljon vakituista asutusta sekä kesämökkejä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian.

Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

Perustelut

Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Mika Seppälä ja Janne Aer sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Olli Varis ja Harri Koivusalo. Asian esittelijä Elina Nyholm.

 
Julkaistu 12.10.2015