Muu päätös 2910/2015

Turvetuotannon ympäristölupaa koskeva valitus (Konnonsuo, Karstula ja Kyyjärvi)

Antopäivä: 12.10.2015
Taltionumero: 2910
Diaarinumero: 2582/1/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2015:T2910

Asia Ympäristölupaa koskeva valitus

Valittaja Turvetuote Peat Bog Oy

Päätös, jota valitus koskee

Vaasan hallinto-oikeus 7.7.2015 nro 15/0334/1

Asian aikaisempi käsittely

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 18.12.2013 Nro 235/2013/1 hylännyt Turvetuote Peat Bog Oy:n ympäristölupahakemuksen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt Turvetuote Peat Bog Oy:n valituksen, jossa se on vaatinut aluehallintoviraston päätöksen kumoamista ja ympäristöluvan myöntämistä tai asian palauttamista uudelleen käsiteltäväksi valituksessa esitetyn muutetun turvetuotantosuunnitelman ja vesienkäsittelyn muutossuunnitelman mukaisena.

Hallinto-oikeus on perustellut ratkaisuaan, siltä osin kuin nyt on kysymys, seuraavasti:

(---)

Aluehallintovirasto on katsonut, että Konnonsuon turvetuotannon vesistöpäästöistä, yhdessä muun vesistökuormituksen kanssa, aiheutuisi alapuolisen vesistön merkittävää pilaantumista tai pilaantumisen vaaraa ja hakemus on siksi tullut hylätä kokonaisuudessaan. Toiminnasta olisi myös aiheutunut naapuruussuhdelain 17 §:ssä tarkoitettua kohtuutonta melu- ja pölyhaittaa lähimpien asuinrakennusten pihapiirissä, ainakin 500 m:n etäisyydelle tuotantoalueelta.

Hakija on aluehallintoviraston ratkaisussa mainituista hakemuksen hylkäämisperusteluista johtuen liittänyt valitukseensa muutetun turvetuotantosuunnitelman. Hakija ei ole esittänyt arviota muutetun suunnitelman vaikutuksista päästöihin.

(---)

Hallinto-oikeus ei ole muutoksenhakuviranomaisena arvioinut hakijan valitukseen liittämän muutetun turvetuotantosuunnitelman ja vesienkäsittelyn muutossuunnitelman merkitystä luvan myöntämisedellytyksiin.

Hallinto-oikeus on todennut, että hakijalla on mahdollisuus saattaa vireille lupa-asia uudella hakemuksella, jossa on harkinnan mukaan mahdollisuus nyt valituksessa kuvatulla tai muulla tavalla muuttaa tai tarkentaa suunnitelmaa. Tästä syystä hallinto-oikeus on hylännyt vaatimuksen palauttaa asia aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Sinikka Kangasmaa, Jorma Niemitalo ja Curt Nyman, joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Turvetuote Peat Bog Oy on valituksessaan vaatinut Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen kumoamista ja luvan myöntämistä muutettujen suunnitelmien perusteella tai asian palauttamista Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon uudelleen käsiteltäväksi.

Vaatimustensa perusteeksi yhtiö on esittänyt muun ohella, että hakemusta on muutettu niiltä osin kuin aluehallintovirasto on katsonut, etteivät luvan myöntämisen edellytykset täyty. Esitetyt vesiensuojelumenetelmät ovat kehittyneitä ja täyttävät jo kumpikin erikseen parhaan vesiensuojelumenetelmän vaatimuksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian ja hylkää valituksen.

Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

Perustelut

Asiassa on korkeimmassa hallinto-oikeudessa kysymys ainoastaan siitä, mikä merkitys hakemuksen muuttamiselle muutoksenhakuasteessa on annettava. Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Mika Seppälä ja Janne Aer sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Olli Varis ja Harri Koivusalo. Asian esittelijä Elina Nyholm.

 
Julkaistu 12.10.2015