Muu päätös 3834/2015

Vesihuoltoasia (Viitasaari)

Antopäivä: 23.12.2015
Taltionumero: 3834
Diaarinumero: 3743/1/14
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2015:T3834

Asia Vesihuoltolain mukainen asia

Valittaja A

Päätös, jota valitus koskee

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 29.10.2014 nro 14/0665/2

Asian aikaisempi käsittely

A on hakenut vapautusta velvollisuudesta liittää Viitasaaren kaupungin Kyminkosken kylässä sijaitseva X:n tila vesihuoltolaitoksen viemäriin.

Viitasaaren ympäristösihteeri on 27.12.2013 tekemällään päätöksellä (§ 24) hylännyt hakemuksen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt A:n valituksen Viitasaaren ympäristösihteerin päätöksestä.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Vesihuoltolain 10 §:n 1 momentin pääsäännön mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin.

Valituksenalaisen päätöksen tekohetkellä voimassa olleen vesihuoltolain 11 §:n (22.12.2009/1488) 1 momentin mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen 10 §:ssä tarkoitetusta liittämisvelvollisuudesta tässä pykälässä säädetyin perustein. Pykälän 2 momentin mukaan vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos:

1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy;

2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella;

3) sekä lisäksi:

- - -

b) jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista.

Nyt kysymyksessä oleva kiinteistö sijaitsee Viitasaaren Vesi Oy:n Kymönkosken viemäriverkoston toiminta-alueella. Asiaan tulevat sovellettaviksi vesihuoltolain edellä selostetut säännökset. Niiden mukaan kiinteistö voidaan vapauttaa jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vain poikkeustapauksessa. Lain 11 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdissa säädettyjen yleisten edellytysten lisäksi momentin 3 kohdassa säädettyjen erityisten edellytysten tulee täyttyä, jotta vapautus liittämisvelvollisuudesta voitaisiin myöntää. Näiden erityisten edellytysten kautta terveyden- ja ympäristönsuojelulliset edellytykset tulevat vapauttamisesta päätettäessä huomioon otettaviksi. Näin ollen pelkästään se seikka, että liittäminen mahdollisesti on hakijalle taloudellisista syistä kohtuutonta, ei riitä vapautuksen perusteeksi.

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on muun muassa A:n hakemuksen johdosta antamassaan lausunnossa 18.11.2013 todennut muun ohella, että pääsääntönä tulee pitää, että vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevat kiinteistöt, joissa käytetään talousvettä tai muodostuu talousjätevettä, liitetään vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Talousjätevesien johtamista ja imeyttämistä maaperään ei tule sallia pohjavesialueella, eikä käsittelemättömiä jätevesiä saa johtaa maahan, jos niistä aiheutuu pohjaveden tai muun ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun jätevesiasiantuntijat Nina Pimiä ja Tuija Manerus ovat A:n hakemuksen johdosta antamassaan lausunnossa 28.10.2013 todenneet, että kiinteistöllä 24.10.2013 tehdyn katselmuksen perusteella kysymyksessä on painevedellinen kiinteistö, joka on varustettu vesikäymälällä. Kiinteistön kaikki jätevedet johdetaan kahden betonirenkaisen saostussäiliön, imeytyskaivon ja purkuputken kautta maahan. Tähän nähden voidaan arvioida, ettei A:n kiinteistön kohdalla täyty vesihuoltolain 11 §:n 2 momentin 3 kohdan edellytys jätevesien kokoamisesta ja käsittelystä niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. Näin ollen edellytyksiä haetun vapauttamisen myöntämiselle ei ole ollut, eikä valituksenalaista päätöstä ole syytä muuttaa.

Tällä päätöksellä ei ole ratkaistu sitä, olisiko A:n kiinteistö mahdollista vapauttaa viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 1.9.2014 voimaan tulleen vesihuoltolain 11 §:n (22.8.2014/681) nojalla.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Ulla-Maarit Heljasvuo, Elina Tanskanen ja Tiina Hyvärinen, joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A on valituksessaan vaatinut, että Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja vapautus liittämisvelvollisuudesta myönnetään.

Vaatimuksensa tueksi A on uudistanut asiassa hallinto-oikeudessa lausumansa ja esittänyt lisäksi muun ohella seuraavaa:

Liittymismaksut muodostuvat kohtuuttomiksi, kun A:n on maksettava ne yksin. Kun otetaan huomioon kiinteistön lämmitys, korkeat sähkökulut ja kiinteistövero, hänen vaatimattomat tulonsa eivät riitä vesiosuuskunnan 8 000 euron liittymismaksuun.

Vesihuollosta vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellisuutta ja asianmukaista hoitamista, koska kiinteistön kulutus on vaatimatonta. A sitoutuu rakentamaan kiinteistölle kolmannen sakokaivon ja maaimeyttämön, jonka etäisyys lähimmästä vesistöstä on noin 400 metriä.

Viitasaaren ympäristösihteeri on valituksen johdosta antamassaan selityksessä todennut muun ohella, että Wiitaseudun Energia Oy:n mukaan kiinteistön omistajalle tehty tarjous liittymismaksusta on ollut 3 990,50 euroa.

A on vastaselityksessään todennut, että tarjous liittymismaksusta on ollut 4 224,56 euroa kuluineen. A:n pienestä eläkkeestä noin 163 euron kuukausierän maksaminen on mahdotonta. Hän on hakenut vapautusta viitaten haja-asutusalueen jätevesien puhdistusvaatimuksiin ja niistä säädettyihin poikkeuksiin, erityisesti niin sanottuun ikävapautukseen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Perustelut

Tässä asiassa on kysymys siitä, voidaanko vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitseva X:n tila vapauttaa liittämisvelvollisuudesta laitoksen jätevesiviemäriin vesihuoltolain perusteella. Kysymyksessä olevalla alueella on siis viemäriverkosto.

Valtioneuvoston asetukseen talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011) liittyen on säädetty jätevesien käsittelyvaatimuksista vapauttamisesta ja poikkeamisesta muun ohella kiinteistön haltijan ikään liittyvillä perusteilla. Vesihuoltolakiin ei sisälly tällaisia säännöksiä, vaan vapauttamisen edellytysten täyttyminen harkitaan vesihuoltolain 11 §:n (1488/2009) perusteella.

Koska Viitasaaren ympäristösihteerin päätös on tehty ennen kuin vesihuoltolain muutos 681/2014 tuli voimaan 1.9.2014, vapauttamisen edellytysten täyttymistä on arvioitava tätä ennen voimassa olleen vesihuoltolain 11 §:n perusteella. Hallinto-oikeuden päätöksessä esitetyillä perusteilla kaikki mainitussa pykälässä säädetyt vapauttamisen edellytykset eivät tässä tapauksessa täyty, joten ympäristösihteerin on tullut hylätä vapauttamishakemus.

Tämän vuoksi ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja siinä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Mika Seppälä ja Janne Aer. Asian esittelijä Jukka Reinikainen.

 
Julkaistu 23.12.2015