Muu päätös 457/2016

Kunnallisasiaa koskeva valitus (esiopetuksen virat, Mikkeli)

Antopäivä: 11.2.2016
Taltionumero: 457
Diaarinumero: 464/3/14
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T457

Asia Kunnallisasiaa koskeva valitus

Valittaja Mikkelin kaupunginhallitus

Päätös, jota valitus koskee

Kuopion hallinto-oikeus 8.1.2014 nro 14/0005/3

Asian aikaisempi käsittely

Mikkelin kaupunginhallitus on päätöksellään 4.2.2013 (§ 51) lakkauttanut kaksi esiluokanopettajan virkaa ja perustanut tilalle kaksi lastentarhanopettajan tointa 1.8.2013 alkaen.

Lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt, että kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) piiriin kuuluvalle varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelujen tulosalueen esiluokanopettajan virassa toimivalle viranhaltijalle annetaan siirtymäaikaa 31.7.2013 asti ja hänelle tarjotaan mahdollisuutta siirtyä toistaiseksi voimassa olevaan työsopimussuhteiseen lastentarhanopettajan toimeen 1.8.2013 alkaen. Päätöksen mukaan tehtävässä noudatetaan yleistyöaikaa 38,25 tuntia viikossa.

Kaupunginhallitus on päättänyt myös, että esiluokanopettajalle maksetaan niin sanottua siirtymäkauden lisää, joka muodostuu 31.7.2013 varsinaisen palkan ja 1.8.2013 lastentarhanopettajan varsinaisen palkan erotuksesta. Lisä maksetaan 1.8.2013 alkaen ja se on voimassa toistaiseksi.

Kaupunginhallitus on 11.3.2013 (§ 117) hylännyt A:n oikaisuvaatimuksen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Kuopion hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään A:n valituksesta kumonnut kaupunginhallituksen päätöksen 11.3.2013 (§ 117) ja kaupunginhallituksen päätöksen 4.2.2013 (§ 51) siltä osin kuin valittajan palvelussuhteeseen on päätetty soveltaa aiemmassa palvelussuhteessa sovelletun kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) asemesta kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES).

Hallinto-oikeus on velvoittanut Mikkelin kaupungin korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut 1 000 eurolla viivästyskorkoineen.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Asian taustaa

Mikkelin kaupunginvaltuusto on 19.9.2011 (§ 71) päättänyt, että päivähoito siirtyy sivistystoimeen uuden valtuustokauden alusta 1.1.2013 lukien.

Mikkelin kaupunginhallitus on 1.10.2012 (§ 298) päättänyt, että esiopetus tullaan Mikkelissä järjestämään esiopetuksen hallinnollisesta asemasta ja järjestämistavasta tehdyn selvityksen mukaan. Esiopetuksen järjestämisvastuu ja koordinointi siirtyy 1.1.2013 alkaen varhaiskasvatuksen tulosyksikköjen (päiväkotien) alaisuuteen.

Ristiinan ja Suomenniemen kunnat ovat lakanneet ja yhdistyneet Mikkelin kaupunkiin 1.1.2013. Kuntien yhdistymishallitus on 10.9.2012 (§ 36) päättänyt perustaa kaksi esiluokanopettajan virkaa ja lakkauttaa Ristiinan kunnan vastaavat virat.

Mikkelin kaupunginhallituksen päätöksen 4.2.2013 (§ 51) mukaan esiopetuksen siirto varhaiskasvatukseen vaikuttaa yhdistymishallituksen perustamien esiluokanopettajien virkojen osalta yhden viranhaltijan eli valittajan palvelussuhteen ehtoihin. Valittajan kanssa on käyty yhteistoimintamenettelyjen mukaiset neuvottelut, jotka ovat päättyneet erimielisinä. Kaupunginhallitus on valituksenalaisella päätöksellään lakkauttanut kaksi esiluokanopettajan virkaa ja perustanut tilalle kaksi lastentarhanopettajan toimea 1.8.2013 alkaen. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan. Lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt, että kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) piiriin kuuluvalle varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelujen tulosalueen esiluokanopettajan virassa toimivalle viranhaltijalle eli valittajalle annetaan siirtymäaikaa 31.7.2013 asti ja hänelle tarjotaan mahdollisuutta siirtyä toistaiseksi voimassa olevaan työsopimussuhteisiin lastentarhanopettajan toimeen 1.8.2013 alkaen. Päätöksen mukaan tehtävässä noudatetaan yleistyöaikaa 38,25 tuntia viikossa. Kaupunginhallitus oli päättänyt myös, että valittajalle maksetaan niin sanottua siirtymäkauden lisää, joka muodostuu 31.7.2013 varsinaisen palkan ja 1.8.2013 lastentarhanopettajan varsinaisen palkan erotuksesta. Lisä maksetaan 1.8.2013 alkaen ja se on voimassa toistaiseksi.

Asiassa on kysymys kaupunginhallituksen 4.2.2013 tekemän päätöksen ja kaupunginhallituksen oikaisuvaatimuksen johdosta 11.3.2013 tekemän päätöksen laillisuudesta.

Valittaja on ottanut kaupungin hänelle tarjoaman lastentarhanopettajan toimen vastaan 1.8.2013 alkaen. Valittajan vastineen (13.11.2013) mukaan hän on ottanut toimen vastaan vastoin omaa tahtoaan, koska kaupunki olisi muutoin irtisanonut hänet.

Asiaan liittyvät säännökset

Kuntarakennelain (1698/2009, aikaisemmin kuntajakolaki, nimike muutettu lailla 478/2013) 29 §:n 1 momentin mukaan kuntajaon muutos, joka johtaa henkilöstön työnantajan vaihtumiseen, katsotaan liikkeenluovutukseksi.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003, jäljempänä viranhaltijalaki) 25 §:n 2 momentin mukaan työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista virkasuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle omistajalle tai haltijalle. Mitä edellä on lausuttu oikeuksien ja velvollisuuksien siirtymisestä, ei kuitenkaan koske niitä oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka johtuvat nimenomaan virkasuhteesta eivätkä ole ominaisia työsuhteelle. Saman pykälän 4 momentin mukaan luovutuksensaaja on velvollinen noudattamaan luovutushetkellä voimassa olleen virkaehtosopimuksen määräyksiä kuten työehtosopimuslain (436/1946) 5 §:ssä säädetään.

Osapuolten näkemykset

Valittaja on vedonnut siihen, että kaupunginhallitus on päättänyt hänen virkasuhteensa muuttamisesta työsopimussuhteeksi kuntalain 46 §:n ja liikkeen luovutusta koskevien säännösten vastaisesti. Valittajan mukaan hänen palvelussuhteensa ehdot ovat heikentyneet, koska erityisesti kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) työaikaa ja vuosilomaa koskevat ehdot ovat huonommat kuin kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) vastaavat. OVTES:n mukainen työaika on 23 tuntia viikossa ja koulun loma-ajat eli syys-, joulu-, urheilu- ja pääsiäislomat sekä kesäkeskeytys ovat vapaata.

Kaupunginhallituksen oikaisuvaatimuksen johdosta 11.3.2013 (§ 117) antaman päätöksen mukaan 4.2.2013 tehdyssä päätöksessä ei ole kyse kuntalain 46 §:ssä tarkoitetusta virkasuhteen muuttamisesta työsopimussuhteeksi, vaan siitä, että esiopetus tullaan jatkossa järjestämään päiväkotien alaisuudessa, jolloin kaupungilla ei ole tehtävien uudelleenjärjestelyn vuoksi tarjota valittajille esiluokanopettajan työtä. Sen sijaan valittajille tarjotaan lastentarhanopettajan työtä, johon heidät kykynsä ja ammattitaitonsa huomioiden voidaan ottaa. Lausunnon mukaan kaupungilla ei ole 1.8.2013 alkaen enää perusopetuksen yhteydessä erillisiä opetusryhmiä, eikä esiopetusta anneta enää hallinnollisesti koulujen yhteydessä, vaan esiopetusikäisille lapsille annetaan esiopetusta päivähoidossa osana päivähoidon kokonaisuutta.

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätös

Asiassa on riidatonta, että Ristiinan kunnan ja Mikkelin kaupungin yhdistymisessä 1.1.2013 on ollut kysymys kuntarakennelain 29 §:n 1 momentissa tarkoitetusta kuntajaon muutoksesta, joka on johtanut henkilöstön työnantajan vaihtumiseen. Kysymys on siis liikkeenluovutuksesta, minkä johdosta valittajan palvelussuhteen ehtoihin on sovellettava viranhaltijalain liikkeenluovutusta koskevia säännöksiä.

Se, että lakkaavan kunnan henkilöstöön sovelletaan kuntajakoa muutettaessa viranhaltijalain liikkeenluovutussäännöksiä, merkitsee sitä, että viranhaltijat siirtyvät uuden kunnan palvelukseen ja heidän palvelussuhteensa ehdot säilyvät entisellään. Työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työ- ja virkasuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät siis uudelle kunnalle. Uudella kunnalla on liikkeenluovutusperiaatteiden mukaisesti velvollisuus soveltaa työ- ja virkaehtosopimuksia lakkaavan kunnan henkilöstön palvelussuhteisiin työ- ja virkaehtosopimusten voimassaolon päättymiseen saakka (ks. korkeimman hallinto-oikeuden päätös 16.1.2012 taltionumero 34).

Asiassa on valituksen johdosta ratkaistava, onko kaupunginhallituksen päätös lakkauttaa valittajan hoitama esiluokanopettajan virka ja perustaa tilalle lastentarhanopettajan toimi johtanut valittajan palvelussuhteen ehtojen heikentymiseen liikkeenluovutusperiaatteiden vastaisesti. Nyt kysymyksessä olevaa asiaa on toisin sanoen arvioitava ensisijaisesti liikkeenluovutussäännösten nojalla eikä kuntalain 46 §:n nojalla.

Liikkeenluovutusperiaatteen noudattaminen ei sinänsä estä sellaisen virkasuhteisen henkilön, joka ei käytä julkista valtaa, siirtämistä vastaavaan työsopimussuhteisiin tehtävään, jos palvelussuhteen ehdot säilyvät entisinä muun muassa siten, että palvelusuhteessa noudatetaan viranhaltijalain 25 §:n 4 momentin mukaisesti luovutushetkellä voimassa olleen virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä sopimuksen voimassaolon päättymiseen asti.

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2012– 2013 on ollut voimassa 1.1.2012–28.2.2014 eli silloin, kun kuntaliitos 1.1.2013 on tullut voimaan. Mikkelin kaupungilla on siten liikkeenluovutusperiaatteiden mukaisesti ollut velvollisuus soveltaa mainittua sopimusta valittajan palvelussuhteeseen mainitun virka- ja työehtosopimuksen voimassaolon päättymiseen saakka.

Kaupunginhallituksen 4.2.2013 tekemän päätöksen perusteella valittajan palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan 1.8.2013 alkaen. Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen muutos on asiassa saadun selvityksen perusteella tarkoittanut muun muassa sitä, että valittaja on joutunut siirtymään 23 viikkotyötunnin työajasta 38,25 viikkotyötunnin työaikaan, minkä lisäksi hän on menettänyt koulutyöhön liittyvät syys-, joulu-, urheilu- ja pääsiäislomat ja kesäkeskeytysajan. Valittajan palvelussuhteen ehdot ovat siten kaupunginhallituksen päätöksen johdosta heikentyneet viranhaltijalain 25 §:n 2 ja 4 momentissa säädettyjen liikkeenluovutusperiaatteiden vastaisesti.

Lopputulos

Kaupunginhallituksen päätökset ovat viranhaltijalain 25 §:n 2 ja 4 momentissa säädettyjen liikkeenluovutusperiaatteiden vastaisia siltä osin kuin valittajan palvelussuhteeseen sovelletaan päätösten johdosta aiemmassa palvelussuhteessa sovelletun kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) asemesta kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES). Tämän johdosta päätökset on mainituilta osin kumottava.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut ja

Kuntalaki 90 §

Hallintolainkäyttölaki 74 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Jukka Hartikainen, Mirjami Paso ja Kirmo Saastamoinen. Asian esittelijä Anu Klemetti.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Mikkelin kaupunginhallitus on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan.

Kaupunginhallitus on perustellut valitustaan muun ohella seuraavasti:

Asiassa ei ollut kyse kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 §:n 2 momentin mukaisesta liikkeenluovutukseen liittyvästä viranhaltijan aseman muutoksesta vaan viranhaltijalain 37 §:n mukaisiin irtisanomisperusteisiin liittyvästä toisen työn tarjoamisvelvollisuudesta. Hallinto-oikeus ei ole toimivaltainen ratkaisemaan kunnallisissa palvelussuhteissa sovellettavaa kunnallista virka- ja työehtosopimusta.

Mikkelin kaupunginhallitus päätti lakkauttaa esiluokanopettajan virat. Esiopetuksen siirto varhaiskasvatukseen ja kyseessä olevien virkojen lakkauttaminen on vaikuttanut yhden viranhaltijan eli A:n palvelussuhteen ehtoihin. A:lle annettiin siirtymäaikaa 31.7.2013 asti ja hänelle tarjottiin mahdollisuutta siirtyä toistaiseksi voimassa olevaan työsopimussuhteiseen lastentarhanopettajan tehtävään.

Kaupunginhallitus maksaa A:lle siirtymäkauden lisää toistaiseksi. Tätä toistaiseksi voimassa olevaa siirtymäkauden lisää maksetaan 1.8.2013 lukien ja se muodostuu 31.7.2013 varsinaisen palkan ja 1.8.2013 lastentarhanopettajan varsinaisen palkan erotuksesta.

A on ottanut kaupungin hänelle tarjoaman lastentarhanopettajan toimen vastaan 1.8.2013 alkaen.

Mikkelin kaupunginhallitus ei ole muuttanut A:n virkasuhdetta kuntalain 46 §:n perusteella. Kyseessä on ollut toiminnan (esiopetuksen) uudelleenjärjestely, jonka seurauksena hänen entinen työnsä loppui Mikkelin kaupungin opetustoimessa 1.8.2013 lukien esiopetuksen siirtyessä kokonaisuudessaan päivähoidon yhteydessä järjestettäväksi.

A:lla ei ole kelpoisuutta perusopetuksen tehtäviin. Hänelle on ollut kuitenkin mahdollista tarjota Mikkelin kaupungin palveluksessa työsopimussuhteisen lastentarhanopettajan tehtävä.

Mikkelin kaupungin tekemät päätökset eivät ole kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 §:n liikkeenluovutusta koskevien säännösten vastaisia, koska palvelussuhteessa tapahtuneet muutokset eivät ole liittyneet kuntajakolain 29 §:n mukaiseen liikkeenluovutukseen vaan Mikkelin kaupungin esiopetuksen toimintojen uudelleenjärjestelyihin ja sen johdosta tapahtuneeseen työn loppumiseen. Kaupunginhallituksen tekemä päätös ei ole myöskään kuntarakennelain 29 §:n vastainen, koska kuntien yhdistymistilanne ei estä kuntaa organisoimasta toimintojaan uudelleen.

Kelpoisuudesta antaa esiopetusta säädetään valtioneuvoston asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998). Asetuksen mukaan esiopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on kelpoinen antamaan luokanopetusta. Jos opetusryhmään ei kuulu perusopetusta saavia oppilaita, esiopetusta on kelpoinen antamaan myös muun muassa lastentarhanopettajan koulutuksen saanut henkilö.

A:n palvelussuhteen ehdot ovat määräytyneet OVTES:n mukaan siihen asti, kun hänen tehtävänsä ovat olleet koulussa tehtäviä esiopettajan tehtäviä, mutta esiopetusta koskevan muutoksen jälkeen palvelussuhteen ehdot eivät enää voi määräytyä OVTES:n mukaan.

Esiopetuksen järjestämistapa vaikuttaa esiopetusta antavan opettajan palvelussuhteen ehtoihin. Ainoastaan siinä tapauksessa, että esiopetus on järjestetty koulutoimen alaisena osana jonkin koulun toimintaa siten, että oppilaat on määrätty nimeltä mainitun koulun oppilaiksi, esiopetusta antavan opettajan palvelussuhteen ehdot määräytyvät ja voivat määräytyä OVTES:n mukaan. Kaikissa muissa esiopetusjärjestelyissä kunnan palveluksessa olevan, esiopetusta antavan henkilöstön palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen eli KVTES:n mukaan.

Jos esiluokanopettajalla ei ole kelpoisuutta luokanopetuksen tai perusopetuksen aineenopetuksen antamiseen, ei koulutuksenjärjestäjä voi täyttää vajaaksi jäävää opetusvelvollisuutta. A:lla ei ole kelpoisuutta muuhun kuin esiopetuksen antamiseen. Hänen esiluokanopettajan virkansa säilyttäminen oli kestämättömällä pohjalla ja olisi edellyttänyt palvelussuhteen tarkastelua osa-aikajärjestelyjen kautta, vaikka esiopetus olisi jatkunut koulun alaisena toimintana.

Muutoksessa on osittain kyse myös henkilöstön tasapuolisesta kohtelusta. Päiväkodissa tehtävään työhön ei ole sovellettavissa opetusvelvollisuustyöaika eivätkä muutkaan OVTES:n opetusta koskevat erityismääräykset.

A on antanut valituksen johdosta selityksen.

Esiopettajien työtehtävät eivät ole organisaatiomuutoksen vuoksi loppuneet eivätkä muuttuneet niin, että kyseessä olisi uusi tehtävä. Esiopetusta annetaan yhä samoissa koulun tiloissa ja samanlaisena kuin ennen esiopetuksen uudelleen järjestelyä. Kaupunki ei ole esittänyt, miten esiopettajien työtehtävät olisivat muuttuneet organisaatiomuutoksen vuoksi.

Mikkelin kaupungissa esiopetus ei ole loppunut organisaatiomuutoksen johdosta, vaan kaupunki on organisaatiomuutoksen yhteydessä työsuhteistanut esiopettajat kuntalain 46 §:n vastaisesti heikentämällä esiopettajien palvelussuhteen ehtoja. Koska kyseessä on liikkeenluovutus, A:n palvelussuhteen ehtoihin olisi tullut soveltaa viranhaltijalain liikkeenluovutusta koskevia periaatteita.

A on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista.

Kaupunginhallitus on antanut vastaselityksen, joka on toimitettu A:lle tiedoksi.

Merkitään, että korkein hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä taltionumero 458 ( diaarinumero 874/3/15) kumonnut Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen 19.2.2015 nro 15/0061/4 ja hylännyt A:n valituksen Mikkelin kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksestä 20.3.2014.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut valituksen. Hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja A:n valitus Mikkelin kaupunginhallituksen 11.3.2013 tekemästä päätöksestä hylätään. Myös A:n hallinto-oikeudessa esittämä vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hylätään.

2. A:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista korkeimmassa hallinto-oikeudessa koskeva vaatimus hylätään.

Perustelut

1. Mikkelin kaupunginvaltuusto on 19.9.2011 päättänyt, että päivähoito siirtyy sosiaali- ja terveystoimesta sivistystoimen alaisuuteen uuden valtuustokauden alusta 1.1.2013 lukien.

Mikkelin kaupunginhallitus on 1.10.2012 päättänyt esiopetuksen uudelleen organisoinnista siten, että esiopetuksen järjestämisvastuu ja koordinointi siirtyvät 1.1.2013 alkaen opetustoimesta päiväkotien alaisuuteen.

Vuoden 2013 alusta voimaan tulleessa kuntaliitoksessa Ristiinan ja Suomenniemen kunnat ovat lakanneet ja yhdistyneet olemassa olevaan Mikkelin kaupunkiin.

Edellä mainittuun päivähoidon ja esiopetuksen uudelleen organisointiin liittyen kaupunginhallitus on 4.2.2013 lakkauttanut kaksi esiluokanopettajan virkaa ja perustanut tilalle kaksi lastentarhanopettajan tointa 1.8.2013 alkaen.

Asiassa on ratkaistavana kysymys siitä, onko kaupunginhallitus voinut lakkauttaa A:n hoitaman esiluokanopettajan viran ja perustaa tilalle lastentarhanopettajan toimen, johon A:lle tarjottiin mahdollisuutta siirtyä. Asiassa on myös ratkaistavana, sovelletaanko A:han kuntarakennelain 29 §:n 1 momentin (1698/2009) ja viranhaltijalain 25 §:n liikkeenluovutusta koskevia säännöksiä. Asian ratkaiseminen ei edellytä työ- tai virkaehtosopimuksen tulkintaa, ja asian ratkaiseminen kuuluu siten korkeimman hallinto-oikeuden toimivaltaan.

Hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään katsonut, että edellytyksiä viran lakkauttamiselle ei ole ollut, koska kaupunginhallituksen päätös on viranhaltijalain 25 §:n 2 ja 4 momentissa säädettyjen liikkeenluovutusperiaatteiden vastainen siltä osin kuin valittajan palvelussuhteeseen sovelletaan aiemmassa palvelussuhteessa sovelletun kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) asemesta kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES).

Kuntaliitoksessa A on yhdistymishallituksen päätöksellä siirretty Mikkelin kaupungin esiluokanopettajan virkaan vuoden 2013 alusta. Mikkelin kaupunginhallituksen päätös A:n viran lakkauttamisesta oli tehty 4.2.2013 eli vasta kuntaliitoksen voimaantulon jälkeen. Viran lakkauttaminen on liittynyt edellä mainittuun organisaatiouudistukseen, joka oli ollut vireillä Mikkelin kaupungissa jo vuodesta 2011 lähtien. A:n viran lakkauttaminen ei näin ollen johtunut kuntajaon muutoksesta eikä asiassa tule sovellettavaksi liikkeenluovutusta koskevat säännökset.

Asiakirjoista ilmenee, että esiopetuksen siirtyessä kokonaisuudessaan päivähoidon yhteydessä järjestettäväksi esiluokanopettajien tehtävät ovat muuttuneet. Lastentarhanopettajan toimenkuva on esiluokanopettajan toimenkuvaa laajempi, vaikkakaan työtehtävät eivät olennaisesti poikkea toisistaan, eikä kaupungilla olisi ollut tarjota opetustoimessa toimineille esiluokanopettajille riittävästi tunteja, koska heillä ei ole kelpoisuutta antaa perusopetusta.

Kaupunki on lakkauttanut mainitut esiluokanopettajan virat ja perustanut tilalle lastentarhanopettajan työsuhteiset toimet osana esiopetuksen uudelleenjärjestelyä. Uudelleen organisointia oli valmisteltu pitkään ja jo ennen kuntaliitosta. Organisaatiouudistukseen on ollut asianmukaiset perusteet.

Kaupunginhallituksella on siten ollut hyväksyttävä syy kahden esiluokanopettajan viran lakkauttamiseen. Kaupunginhallitus ei ole virkoja lakkauttaessaan käyttänyt harkintavaltaansa muuhun kuin mihin se on tarkoitettu.

Edellä mainituilla perusteilla hallinto-oikeuden päätös on kumottava ja A:n hallinto-oikeuteen tekemä valitus on hylättävä. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden määräys hänen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta on myös kumottava.

2. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, A:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Niilo Jääskinen, Sakari Vanhala, Eija Siitari, Outi Suviranta ja Heikki Harjula. Asian esittelijä Anneli Tulikallio.

 
Julkaistu 11.2.2016