Muu päätös 450/2016

Maa-aineslupaa koskeva valitus (Salo)

Antopäivä: 11.2.2016
Taltionumero: 450
Diaarinumero: 1739/1/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T450

Asia Maa-aineslupaa koskeva valitus

Valittaja LLJ Group KOy

Päätös, jota valitus koskee

Turun hallinto-oikeus 4.5.2015 nro 15/0107/1

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös siltä osin kuin nyt on kysymys

Salon rakennus- ja ympäristölautakunta on 17.4.2014 (9.4.2014 § 63) antamallaan päätöksellä myöntänyt LLJ Group KOy:lle maa-aineslain mukaisen luvan mullan ottamiseen kiinteistön Metsäpelto 734-401-1-70 palstoilta 1 ja 2 hakemuksen ja hakijan esittämän ottamissuunnitelman ja sen täydennysten. Alueelta tullaan ottamaan multaa mullan valmistusta varten. Alueelle tuodaan maan­rakennustyömailta maa-aineksia, joita hyödynnetään mullan valmistuksessa.

Maa-aineslupa on voimassa 7 vuotta. Otettavan mullan kokonaismäärä on enintään 52 800 m3 ja vuotuinen otto noin 7 500 m3. Päätös sisältää lupamääräykset 1–32.

Lupamääräykset 7 ja 8 ovat kuuluneet seuraavasti:

7. Toiminta-ajat ovat arkisin ma–pe 7–18. Lauantaisin, pyhäpäivinä ja arkipyhinä sekä arkipyhien aattoina toimintaa ei saa harjoittaa.

8. Kuljetuksia saa tehdä ma–pe 7–18. Lauantaisin, pyhäpäivinä ja arkipyhinä sekä arkipyhien aattoina toimintaa ei saa harjoittaa. Kuormat on tarvittaessa peitettävä.

Lupapäätöksessä on lisäksi määrätty vakuudesta seuraavasti:

Ennen maa-ainesten ottamiseen ryhtymistä hakijan on annettava lupamääräysten noudattamisesta erikseen hyväksyttävä vakuus

5,28 ha x 4 100 €/ha + 52 800 m3 x 0,09 €/m3 = 26 400 €

Vakuus palautetaan lopputarkastuksen jälkeen, kun maisemointi on todettu asianmukaisesti tehdyksi ja se on hyväksytty.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Turun hallinto-oikeus on hylännyt LLJ Group KOy:n valituksen lupamääräyksiä 7 ja 8 sekä vakuutta koskevilta osin.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään näiltä osin seuraavasti:

Sovellettavat oikeusohjeet

Maa-aineslain 1 §:n 1 momentin mukaan maa-aineslakia sovelletaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi, jollei 2 §:stä muuta johdu.

Maa-aineslain 6 §:n 1 momentin mukaan lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus.

Maa-aineslain 11 §:n 1 momentin mukaan ainesten ottamista koskevaan lupaan on liitettävä määräykset siitä, mitä hakijan on noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, jolleivät sanotut seikat käy ilmi ottamissuunnitelmasta. Saman pykälän 4 momentin mukaan määräykset eivät saa aiheuttaa luvan saajalle sellaista vahinkoa ja haittaa, jota on pidettävä hankkeen laajuuteen ja hänen saamaansa hyötyyn nähden kohtuuttomana.

Maa-aineslain 12 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomainen voi määrätä, että ennen ainesten ottamista hakijan on annettava hyväksyttävä vakuus 11 §:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorittamisesta.

(= = =)

Asiassa saatu selvitys

Ottamistoiminnan kuvaus

Maa-aineslupaa on haettu 7 vuodeksi. Alueelta otetaan multaa mullan valmistusta varten. Alueelle tuodaan lisäksi maanrakennustyömailta puhtaita maa-aineksia, joita hyödynnetään mullan valmistuksessa. Mullan valmistuksen muut raaka-aineet ovat hiekka, kalkki ja ravinteet.

Alue ei sijaitse suojelu- tai pohjavesialueella. Liikenteeseen käytetään olemassa olevia teitä. Toiminta-alueelle kuljetaan seututieltä nro 110 Leppälahdenteitä pitkin.

Ottamistoiminta aloitetaan kiinteistön Metsäpelto RN:o 1:70 palstalta 2, joka sijaitsee Leppälahden tien länsipuolella. Toiminta etenee Leppälahdentiestä poispäin siten, että tien läheisyyteen tehdään lastaus/kääntöpaikka sekä varastoaumat valmiille mullalle. Ottaminen etenee tasaisesti koko alueella kuorimalla metrin kerros multaa.

Kaikki otettavat maa-ainekset hyödynnetään toiminnassa. Toiminnan vuoksi alueelta ei poisteta kasvillisuutta.

Kuivatusvesien käsittelyä varten laskeutusaltaat rakennetaan sellaiseen kohtaan, johon kaikki kyseessä olevan palstan pintavedet luonnollisesti virtaavat. Laskeutusaltaana tulee toimimaan maahan muotoiltu allas, joka hidastaa veden virtausta siten, että kuivatusvesien kiintoaines ja siihen sitoutuneet ravinteet laskeutuvat altaan pohjalle varattuun lietetilaan. Altaan pohjalle kertyvä liete poistetaan tarpeen mukaan. Poistettu liete läjitetään kuivumaan tuotantoalueelle ja hyödynnetään mullanvalmistustoiminnassa. Laskeutusaltaan vedet johdetaan pohjapadon ylitse purkuojaan.

Yhtiön lupahakemuksesta tehtyihin muistutuksiin antamassa vastineessa on ilmoitettu, että kiinteistöllä olevat pellot ovat edelleen viljelykäytössä ja niiden viljelyä tullaan jatkamaan. Tarkoitus on toteuttaa maa-ainesten ottaminen niin, että se muuttaa alueen maisemaa mahdollisimman vähän. Multaa tullaan kuorimaan kerrallaan enintään noin 30 cm:n kerros, minkä jälkeen kasvipeitteisyys palautetaan peltoon.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto

Rakennus- ja ympäristölautakunta on hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossa muun ohella todennut, että lupamääräyksissä 7 ja 8 asetetut toiminta-ajat perustuvat siihen, että lähin asuinrakennus sijaitsee noin 25 metrin päässä ottamisalueen reunasta. Lupamääräykset vähentävät läheiselle asunnolle muun muassa kuormaus- ja kuljetuskalustosta aiheutuvia melu-, pöly- ja hajuhaittoja. Ottamisalue on peltoa, joten alueella ei ole suojaavia rakenteita, vaikka hakija onkin rakentanut suojavallin asuinrakennuksen ikkunan alle. Viereisen kiinteistön toiminnanharjoittajat, jotka valituksen perusteluissa mainitaan, sijaitsevat lähimmillään noin 400 metrin etäisyydellä asuinrakennuksista.

(= = =)

Vakuus on laskettu Salon kaupunginvaltuuston 27.1.2014 määräämän ja vahvistaman taksan mukaan.

Oikeudellinen arviointi

(= = =)

Lupamääräysten 7 ja 8 pysyttäminen

Lupamääräyksen 7 mukaan toimintaa saa harjoittaa arkisin ma–pe 7–18. Toimintaa ei saa harjoittaa lauantaisin, pyhäpäivinä ja arkipyhinä sekä arkipyhien aattoina. Lupamääräyksen 8 mukaan kuljetuksia koskevat samat toiminta-ajat. Luvan hakija on vaatinut, että toimintaa saisi harjoittaa ma–pe klo 21 saakka ja kuljetuksia ma–pe klo 6–21 ja lauantaisin klo 8–18 sekä että toimintaa ja kuljetuksia saisi suorittaa myös arkipyhien aattoina, koska muutoin määräykset rajoittavat toimintaa kohtuuttomasti.

Kun otetaan huomioon mullan ottamistoiminnan sijainti aivan asutuksen välittömässä läheisyydessä, on toiminta-aikoja ja kuljetusaikoja tarpeen rajoittaa naapureille aiheutuvan pöly-, haju- ja meluhaitan vuoksi. Asetetut toiminta-ajat eivät ottamishankkeen laatuun nähden aiheuta luvan saajalle kohtuutonta vahinkoa tai haittaa.

(= = =)

Vakuuden määrä

Luvan saajalle on asetettu 26 400 euron vakuus toiminta-alueen pinta-alan ja otettavan maa-ainesten määrän perusteella jälkihoitokustannuksia varten. Vakuus on asetettu Salon kaupunginvaltuuston 27.1.2014 hyväksymän taksan mukaisena.

Maa-aineslaissa tai -asetuksessa ei ole nimenomaisia säännöksiä vakuuden määrästä. Ympäristöministeriö on julkaissut oppaan 1/2009: Maa-ainesten kestävä käyttö. Oppaan tarkoituksena on toimia yleisenä ohjeena maa-ainesasioissa, eivätkä siinä annetut ohjeet ole oikeudellisesti sitovia. Oppaan mukaan soran ottamisalueiden jälkihoidon keskimääräiset kokonaiskustannukset vuoden 2008 hintatason mukaan ovat 5 000–15 000 euroa/ha. Oppaassa ei ole arvioitu mullan ottamisalueen keskimääräisiä jälkihoitokustannuksia.

Kun otetaan huomioon toiminta-alueen pinta-ala ja otettavan maa-aineksen määrä, kaupunginvaltuuston vahvistama taksa ottamistoiminnan maksuista sekä ympäristöministeriön oppaasta saatava ohjeellinen arvio jälkihoidon kustannuksista, ei rakennus- ja ympäristölautakunnan määräämää vakuutta ole pidettävä kohtuuttoman suurena.

(= = =)

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Maa-aineslaki 1 § 1 momentti, 6 § 1 momentti, 11 §, 12 § 1 momentti,

= = =

Kuntalaki (365/1995) 90 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Ritva Isomoisio, Hannamaija Falck ja Heikki Toivanen. Asian esittelijä Elina Nyholm.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

LLJ Group KOy on valituksessaan vaatinut, että maa-aineslupapäätöksen lupamääräyksiä 7 ja 8 muutetaan siten, että toimintaa saa harjoittaa arkisin ma–pe klo 7–21, ja kuljetuksia saa tehdä ma–pe klo 6–21 ja lauantaisin klo 8–18. Kiellot toiminnan harjoittamisesta ja kuljetusten suorittamisesta arkipyhien aattona on kumottava.

Lisäksi lupamääräysten noudattamiseksi asetettua vakuutta tulee kohtuullistaa.

Vaatimustensa tueksi yhtiö on esittänyt muun ohella seuraavaa:

Lupamääräyksen 7 mukainen toiminta-aika rajoittaa toimintaa kohtuuttomasti. Kielto toiminnan harjoittamisesta arkipyhien aattoina ei ole perusteltua, kun otetaan huomioon toiminnan laatu ja volyymi. Toiminnan kieltäminen arkipyhien aattoina estää toiminnan normaaleina arkipäivinä kuten helatorstaita edeltävänä keskiviikkona. Viereisellä kiinteistöllä sijaitsevat Lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema, kivenlouhimo ja -murskaamo sekä Rouskis Oy:n jätteenkäsittelylaitos aiheuttavat huomattavasti suurempaa haittaa kuin pienimuotoinen mullan ottaminen ja jatkojalostaminen.

Lemminkäinen Infra Oy:n ympäristöluvan mukaan toimintaa saa harjoittaa arkisin maanantaista perjantaihin arkipyhiä lukuun ottamatta seuraavasti: murskaus ja seulonta klo 7–21, poraaminen klo 7–21, räjäytykset ja rikotus klo 8–18, asfalttiasema klo 5–22. Lisäksi asfalttiasema saa toimia kalenterivuoden aikana arkisin maanantaista perjantaihin ympärivuorokautisesti enintään 40 vuorokautena pois lukien yleiset juhlapyhät ja niiden aatot.

Rouskis Oy:n ympäristöluvan mukaan porausta ja louhintaa saa harjoittaa maanantaista perjantaihin klo 6–18 ja murskausta klo 6–21. Lisäksi jätteenkäsittelyä saa harjoittaa ma–pe klo 7–19 ja lauantaisin klo 9–14.

Koska naapurikiinteistöllä harjoitetaan ympäristövaikutuksiltaan merkittävämpää toimintaa laajemmin toiminta-ajoin, ei ole perusteltua rajoittaa nyt kyseessä olevan toiminnan toiminta-aikoja niitä suppeammiksi. Mullan ottamisessa ja jatkokäsittelyssä suurinta haittaa aiheuttaa pyöräkuormaajan käyntiääni. Ottamista ja jatkokäsittelyä harjoitetaan lyhyinä jaksoina pari kertaa vuodessa, joten toiminnasta ei aiheudu jatkuvaa haittaa.

Lupamääräyksessä 8 asetetut kuljetusten aikarajat rajoittavat toimintaa kohtuuttomasti. Laajemmat kuljetusajat mahdollistaisivat paremman varautumisen pienrakentajien tarpeisiin. Lastauksesta aiheutuu vain pyöräkuormaajan ja kuorma-auton käyntiääntä ja lastaus tapahtuu mahdollisimman kaukana lähimmästä häiriintyvästä kohteesta.

Rouskis Oy:n ja Lemminkäinen Infra Oy:n toiminta-alueet sijaitsevat vain 150 metriä kauempana lähimmästä häiriintyvästä kohteesta. Lemminkäinen Infra Oy:n ympäristöluvan mukaan murskaamolla saa harjoittaa kuljetusta ja kuormaamista läpi vuoden arkisin ma–pe klo 7–22 ja lauantaisin klo 7–18 lukuun ottamatta arkipyhiä. Asfalttiasemalla kuormaamista ja kuljettamista saa tehdä ma–pe klo 5–22 ja lauantaisin klo 7–22 toiminta-aikoina.

Kuormaamisen ja kuljettamisen haitat eivät ole niin suuria, että iltoja, lauantaita ja arkipyhien aattoja koskevat rajoitukset olisivat tarpeen. Lauantai- ja iltakuljetukset ovat toiminnan pienimuotoisuuden vuoksi harvinaisia.

Lupamääräysten noudattamiseksi asetettu vakuus on kohtuuttoman suuri, kun otetaan huomioon toiminnan pienimuotoisuus ja maisemoinnin vähäinen tarve. Multa kuoritaan ohuina kerroksina ja jokaisen kuorintakerroksen jälkeen ottamisalue palautetaan peltoviljelyyn ja kasvipeitteisyys palautetaan seuraavalla kasvukaudella. Luvassa on määrätty, että ottamisalue palautetaan peltoviljelyyn toiminnan loputtua. Maisemointikustannukset eivät ole kovin suuret, kun peltoviljelyä jatketaan koko ottamistoiminnan ajan. Vakuus on kohtuuttoman suuri myös toiminnan järjestämistä koskeviin toimenpiteisiin nähden. Luvassa ei ole perusteltu vakuuden suuruutta. Vakuus on määritetty vain otettavan ainesmäärän perusteella.

Salon ympäristölautakunta on valituksen johdosta antamassaan selityksessä viitannut lupapäätöksen perusteluihin ja esittänyt, että valitus hylätään. Lisäksi lautakunta on esittänyt muun ohella seuraavaa:

Lupamääräyksissä 7 ja 8 asetetut aikarajat on asetettu lähellä sijaitsevalle naapurustolle aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Lähin asuinrakennus sijaitsee lähimmillään vain noin 25 metrin päässä ottamisalueesta. Naapuruussuhdelain perusteella on asetettu lupamääräyksiä, jotta lupa on voitu myöntää näin lähelle, koska mullanottoalueelle ei ole ohjeistettu varsinaista suojaetäisyyttä. Kuljetuksen aikarajoituksilla on haluttu vähentää läheiselle asunnolle aiheutuvaa melu- ja pölyhaittaa.

Ottamisalue sijaitsee avonaisella peltoalueella asuinrakennuksen vieressä. Alueella ei ole suojaavia rakenteita, huolimatta hakijan asuinrakennuksen ikkunan alle rakentamasta suojavallista.

Yhtiön mainitsemilla viereisen kiinteistön toiminnanharjoittajilla on voimassa olevat ympäristöluvat, joissa on erillisiä määräyksiä haittojen ehkäisemiseksi. Toiminta-alueet ovat lähimmillään noin 400 metrin etäisyydellä asuinrakennuksesta. Viimeisenä alueelle tulleen ja lähimpänä asuinrakennusta sijaitsevan toiminnan haittoja ei voida mitätöidä.

Vakuus on laskettu Salon kaupunginvaltuuston 27.1.2014 määräämän ja vahvistaman taksan mukaan.

A:n ja B:n jakamattoman kuolinpesän osakkaille, C:lle ja D:lle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen valituksen johdosta.

E on valituksen johdosta antamassaan vastineessa viitannut asiassa aiemmin lausumaansa sekä esittänyt, että valitus hylätään. Lisäksi E on esittänyt muun ohella seuraavaa:

Rakenteilla olevalla varastointialueella käynnissä olevien koneiden ääni ja tärinä häiritsevät rakenteilla olevasta meluvallista huolimatta. Mullanvalmistuksesta aiheutuvaa melua ja pölyä on ollut useasti. Kuljetuksesta aiheutuu melua, koska tiessä on iso mäki, johon otetaan vauhtia. Alueella toimivien muiden maa-aineksia jalostavien yritysten valmistustoimintaa ei sallita kesäkuukausina, vaikka ne sijaitsevat kauempana.

F on valituksen johdosta antamassaan vastineessa viitannut asiassa aiemmin lausumaansa sekä esittänyt, että valitus hylätään. Lisäksi F on esittänyt muun ohella seuraavaa:

Varastointialueen ja meluvallin rakentamisesta ja varastointialueella tapahtuvasta toiminnasta aiheutuu melua ja pölyä ja muuta haittaa. Toimintaa voi olla aamusta iltamyöhään minä päivänä tahansa.

LLJ Group KOy on vastaselityksessään esittänyt, että E:n ja F:n vastineissa mainittu varastointialue sijaitsee ottoalueen ulkopuolella ja se on vuokrattu maanrakennusyhtiön varikkoalueeksi. Varastoaluetta ja sillä harjoitettavaa toimintaa ei tule käsitellä tämän maa-aineslupa-asian yhteydessä. Multaa on valmistettu vuonna 2015 kahdessa jaksossa ja vain muutamia päiviä kerrallaan.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Perustelut

Kun otetaan huomioon alueella harjoitettava toiminta ja siitä johtuva liikenne sekä asutuksen läheisyys, toiminta-aikoja ja kuljetuksia koskevia lupamääräyksiä ei ole perusteita muuttaa pidentämällä päivittäistä toiminta-aikaa valituksessa esitetyllä tavalla ja sallimalla kuljetusten suorittaminen myös lauantaisin. Asiassa saadun selvityksen mukaan toiminta on luonteeltaan jaksottaista. Tähän nähden toiminnan kieltämisen kokonaan arkipyhien aattoina ei voida katsoa rajoittavan toimintaa sillä tavoin kohtuuttomasti ja tarpeettomasti, että lupamääräyksiä olisi tältäkään osin syytä muuttaa.

Maa-aineslain 12 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomainen voi määrätä, että ennen ainesten ottamista hakijan on annettava hyväksyttävä vakuus lupamääräysten noudattamisesta. Vakuuden määrän hyväksyttävyys arvioidaan siten tapauskohtaisesti ottamalla huomioon puheena olevan toiminnan laatu ja lupamääräykset. Vakuuden määräämisen samankaltaisissa tilanteissa on lisäksi tapahduttava yhdenmukaisin perustein eri toimijoihin nähden. Esimerkiksi kunnan hyväksymässä taksassa voidaan määritellä näitä perusteita, vaikka laissa ei säädetäkään mahdollisuudesta perustaa vakuuden määrää koskevaa päätöksentekoa välittömästi taksaan.

Nyt kysymyksessä olevassa maa-ainesluvassa on määrätty, että luvan saajan on ennen maa-ainesten ottamiseen ryhtymistä annettava lupamääräysten noudattamisesta 26 400 euron suuruinen vakuus. Vakuus palautetaan lopputarkastuksen jälkeen, kun maisemointi on todettu asianmukaisesti tehdyksi ja se on hyväksytty. Korkein hallinto-oikeus selvyyden vuoksi toteaa, että vakuus kattaa jälkihoitokustannusten lisäksi myös muiden lupamääräysten noudattamisen. Vakuutta ei ole lupamääräykset ja toiminnan laajuus huomioon ottaen pidettävä kohtuuttomana. Pel­kästään sillä perusteella, että vakuuden määrä on laskettu kunnan vahvistaman taksan perusteella, vakuuden määrää ei ole alennettava. Tämän vuoksi vaatimus vakuuden pienentämisestä on hylättävä.

Tämän vuoksi ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja siinä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Kari Kuusiniemi, Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä ja Janne Aer. Asian esittelijä Liisa Selvenius-Hurme.

 
Julkaistu 11.2.2016