Muu päätös 5462/2016

Julkinen hankinta (kirjat, KL-Kuntahankinnat Oy)

Antopäivä: 22.12.2016
Taltionumero: 5462
Diaarinumero: 3996/3/14
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T5462

Asia Julkista hankintaa koskeva valitus

Valittaja KL-Kuntahankinnat Oy, Helsinki

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 12.11.2014 nro 796/14

Asian aikaisempi käsittely

KL-Kuntahankinnat Oy on ilmoittanut 13.7.2013 julkaistulla EU-hankintailmoituksella sekä 6.8.2013 ja 21.8.2013 julkaistuilla lisätietoilmoituksilla avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta tarjouspyyntöasiakirjoissa mainittujen kirjastojen kirjojen hankinnasta ajalle 1.10.2013–30.9.2017.

KL-Kuntahankinnat Oy:n toimitusjohtaja on 2.10.2013 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Booky.fi Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 200 000 – 300 000 euroa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus, jossa BTJ Finland Oy on ollut valittajana, KL‑Kuntahankinnat Oy vastapuolena ja Booky.fi Oy kuultavana, on kumonnut KL‑Kuntahankinnat Oy:n toimitusjohtajan 2.10.2013 kirjastokirjojen hankinnasta tekemän hankintapäätöksen ja asettamansa 25 000 euron sakon uhalla kieltänyt KL-Kuntahankinnat Oy:tä tekemästä sanotun päätöksen perusteella hankintasopimusta tai panemasta päätöstä muutoinkaan täytäntöön. Lisäksi markkinaoikeus on velvoittanut KL-Kuntahankinnat Oy:n korvaamaan BTJ Finland Oy:n oikeudenkäyntikulut 4 000 eurolla viivästyskorkoineen sekä hylännyt KL-Kuntahankinnat Oy:n ja Booky.fi Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 40 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Tarjouspyyntö

Tarjouspyynnöllä on pyydetty tarjouksia tarjouspyyntöasiakirjoissa mainittujen kirjastojen kirjojen hankinnasta.

Tarjouspyynnön liitteessä 3 "Hinnoittelu ja hintojen antaminen" on ilmoitettu, että tarjoajan tulee tarjota ja hinnoitella kaikki hintalomakkeessa mainitut tuotteet ja palvelut.

Edellä mainitun lisäksi on tarjouspyynnön liitteessä 3 todettu hintojen ilmoittamisen osalta muun ohella seuraavaa:

"Tarjoaja ilmoittaa kirjoille tuoteryhmäkohtaiset myyntikateprosenttinsa osana tarjoustaan tarjouspyynnön liitteellä 5. Vertailukorin tuotteet on hinnoiteltava ilmoitetulla kateprosentilla. Sopimuskaudella kaikki myytävät tuotteet on hinnoiteltava enintään ilmoitetuilla myyntikateprosenteilla.

Myyntikateprosentti lasketaan tässä kaavalla:

(tuotteen myyntihinta tilaajalle - tarjoajan hankintahinta) / tuotteen myyntihinta tilaajalle = myyntikateprosentti

Katteen laskemisessa käytetään tarjoushetkellä viimeisintä maksettua hankintahintaa ja jos kysymyksessä on uusi tuote, niin tarjoajan kustantajalta tai muulta tavarantoimittajalta saamaa viimeistä hintaa. Ja sama periaate on voimassa hinnanmuutospisteiden kohdalla.

Tuotteen hankintahinta saa sisältää vain tuotteen ostohinnan tavarantoimittajalta (ostohinta konsernin ulkopuoliselta tavaratoimittajalta, ns. sisäisiä siirtohintoja konsernin yhtiöiden esim. emoyhtiö-tytäryhtiö ei huomioida) lisättynä rahdeilla ja mahdollisilla tulleilla. Muita kuluja ei saa sisällyttää hankintahintaan, näitä ovat esim. saapuvan tai lähtevän tavaran käsittelykustannukset, varastointikustannukset, myynnin kulut, tuotteen sertifiointikulut ja muut yleiskulut.

---

Myöskään mahdollisia tavarantoimittajan tarjoajalle antamia volyymialennuksia, vuosialennuksia, markkinointitukia, asiakasalennuksia, tms. kertaluonteisia ’ei-tuotekohtaisia’ hyvityksiä ei pidä huomioida hankintahinnassa.

---

Kustantajakohtainen kateprosentti on voimassa koko nelivuotisen sopimuskauden ajan".

Edelleen tarjouspyynnön liitteessä 3 on todettu hankintayksikön oikeudesta tuotteiden hankintahintojen ja/tai tarjotun kateprosentin tarkistamisesta seuraavaa:

"Voittaneen tarjoajan on pystyttävä seitsemässä (7) päivässä Kuntahankintojen pyynnöstä toimittamaan Kuntahankintojen pyytämät tuotteiden ostolaskut ja näin osoitettava, että tuotteen tarjottu kateprosentti on enintään tarjouksessa ilmoitetun mukainen. Jos kysymyksessä on tarjoajalle uusi tuote, mistä ei ole kauppalaskuja olemassa, hyväksytään päämiehen todistus hinnasta. Mikäli tarjoajan pyytämä kateprosentti havaitaan tarkastuksessa suuremmaksi kuin mitä tarjouksessa on ilmoitettu, johtaa tämä tarjouksen hylkäämiseen.

---

Tarjoaja sitoutuu siihen, että Kuntahankinnat voi tarkistaa/tarkistuttaa tuotteiden hankintahinnat sopimuskauden aikana."

Tarjouspyynnön liitteenä 4 olleesta hintalomakkeesta ovat ilmenneet kirjat, joiden osalta hinnat on tullut antaa. Tämän lisäksi hintalomakkeesta on ilmennyt se, että hinnat on tullut ilmoittaa erikseen ennakko- ja täydennystilausten osalta. Edelleen hintalomakkeessa on todettu, että hintojen on tullut perustua tarjoajan ilmoittaman kateprosentin suuruiseen katteeseen ja että hankintayksikkö voi tarkastaa kateprosentin tarjouspyynnön liitteessä 3 kuvatulla tavalla.

Hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, miten se määrittelee tarjouspyynnössä hankinnan kohteen ja tarjouksen valintaan vaikuttavat seikat. Tarjouskilpailuun osallistuvien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankinnan kohde ja tarjouksen valintaan vaikuttavat seikat tulee kuitenkin kuvata tarjouspyynnössä sellaisella tarkkuudella, että tarjouspyyntö tuottaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia. Hankintamenettelyn avoimuus ja tasapuolisuus edellyttävät, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa.

Tarjouspyynnön liitteenä 4 olleesta hintalomakkeesta on edellä todetulla tavalla käynyt ilmi, että tarjoajan on tullut ilmoittaa hinnat erikseen ennakko- ja täydennystilauksille. Lomakkeessa ilmoitetun mukaan hintojen on tullut perustua tarjoajan ilmoittaman kateprosentin suuruiseen katteeseen. Tarjouspyynnön liitteessä 3 puolestaan on ilmoitettu myyntikateprosentin laskemisessa käytettävä kaava sekä edelleen ilmoitettu, että katteen laskemisessa käytetään tarjoushetkellä viimeisintä maksettua hankintahintaa ja uuden tuotteen osalta tarjoajan kustantajalta tai muulta tavarantoimittajalta saamaa viimeistä hintaa. Lisäksi viimeksi mainitussa liitteessä on tarkemmin ilmoitettu, mitä tarjoajan hankintahinta on saanut sisältää, ja että voittaneen tarjoajan on pystyttävä hankintayksikön pyynnöstä toimittamaan tuotteiden ostolaskut ja näin osoittamaan, että tuotteen kateprosentti on enintään tarjouksessa ilmoitetun mukainen.

Voittanut tarjoaja on ilmoittanut tarjouksensa liitteenä olleella hintalomakkeella kirjojen hinnat erikseen ennakko- ja täydennystilausten osalta. Lisäksi voittanut tarjoaja on tarjouksensa liitteenä olleella kateprosenttilomakkeella ilmoittanut kirjojen hinnoittelussa käytetyt myyntikateprosentit.

Hankintayksikkö on tarjouspyynnössä esitettyyn viitaten pyytänyt voittaneelta tarjoajalta selvityksen tämän tarjouksessa ilmoitettujen kateprosenttien paikkansa pitävyydestä tiettyjen yksilöityjen kirjojen osalta. Selvityspyynnössä on esitetty, että voittaneen tarjoajan tarjous suljetaan tarjouskilpailusta, jos voittaneen tarjoajan käyttämä kateprosentti havaitaan tarjouksessa ilmoitettua suuremmaksi. Voittanut tarjoaja on toimittanut hankintayksikölle tämän pyytämän selvityksen, josta ovat ilmenneet sekä kirjojen hankintahinnat että kirjojen hinnoittelussa hintalomakkeella käytetyt myyntikateprosentit. Selvityksestä on käynyt ilmi, että voittaneen tarjoajan käyttämät myyntikateprosentit ovat olleet useiden kirjojen osalta suuremmat kuin mitä voittanut tarjoaja on ilmoittanut tarjouksensa liitteenä olleella kateprosenttilomakkeella.

Hankintayksikkö on markkinaoikeudessa esittänyt pitäneensä voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouspyynnön mukaisena kateprosenttien ilmoittamisen osalta. Hankintayksikön esittämän mukaan kateprosenttien muuttuminen voittaneen tarjoajan tarjouksen tekohetken ja sittemmin tapahtuneen selvityksen tekohetken välillä oli johtunut muun ohella eri valuuttakurssipäivien käyttämisestä. Lisäksi kateprosenttien muuttumiseen olivat hankintayksikön mukaan vaikuttaneet voittaneen tarjoajan tarjouksen tekohetken jälkeen tapahtuneet muutokset ostorahtien alennuksissa sekä tuotteiden ostohintojen alennuksissa.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyyntö on edellyttänyt, että tuotteen hankintahinta on saanut sisältää vain tuotteen ostohinnan tavarantoimittajalta lisättynä rahdeilla ja mahdollisilla tulleilla. Tarjouspyynnössä on nimenomaisesti muun ohella todettu, ettei mahdollisia tavarantoimittajan tarjoajalle antamia volyymialennuksia, vuosialennuksia, markkinointitukia, asiakasalennuksia tai muita vastaavia kertaluonteisia "ei-tuotekohtaisia" hyvityksiä ole saanut ottaa huomioon hankintahinnassa. Markkinaoikeus katsoo sanotun tarkoittaneen, ettei tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamassa hankintahinnassa ole saanut ottaa huomioon mitään tavarantoimittajan tarjoajalle antamia alennuksia. Hankintayksikkö on edellä selostetun mukaisesti ilmoittanut, että voittaneen tarjoajan kateprosentin muuttuminen on osaltaan johtunut voittaneen tarjoajan tarjouksen tekohetken jälkeen tapahtuneissa muutoksissa tarjottujen tuotteiden ostohintojen alennuksissa. Edellä todetun mukaisesti tarjottujen tuotteiden hankintahinnoissa ei kuitenkaan ole saanut ottaa lainkaan huomioon mahdollisia tavarantoimittajan tarjoajalle antamia alennuksia. Voittaneen tarjoajan tarjouksen on näin ollen hankintahinnan ilmoittamisen osalta katsottava olleen tarjouspyynnön vaatimusten vastainen. Hankintayksikön on siten katsottava menetelleen hankintasäännösten vastaisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta.

Johtopäätös

Edellä lausutun perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalain 94 §:ssä säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintayksikön ilmoituksen mukaan hankintasopimusta ei ole vielä tehty. Näin ollen KL-Kuntahankinnat Oy:n toimitusjohtajan hankintapäätös 2.10.2013 voidaan hankintalain 94 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Hankintayksikkö on siten velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen ei sen sijaan ole kohtuutonta, että hankintayksikkö ja Booky.fi Oy saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Jussi Karttunen, Olli Wikberg ja Tomi Rantasaari.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Valitus

KL-Kuntahankinnat Oy on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kieltää markkinaoikeuden päätöksen täytäntöönpanon, kunnes asia on ratkaistu lainvoimaisesti korkeimmassa hallinto-oikeudessa, kumoaa markkinaoikeuden päätöksen ja hylkää BTJ Finland Oy:n markkinaoikeudelle tekemän valituksen. KL-Kuntahankinnat Oy on lisäksi vaatinut, että korkein hallinto-oikeus velvoittaa BTJ Finland Oy:n pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan sekä velvoittaa BTJ Finland Oy:n korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen.

KL-Kuntahankinnat Oy on perusteluina vaatimuksilleen esittänyt muun ohella seuraavaa:

Hankintayksikkö on tarkistanut Booky.fi Oy:n tarjouksessaan ilmoittamat kateprosentit ja myyntihinnat tarjouspyynnön mukaisesti. Booky.fi Oy on 30.9.2013 antanut hankintayksikölle selvityksen, jonka hankintayksikkö on toimittanut myös markkinaoikeuteen.

Markkinaoikeus pyysi kuitenkin hankintayksiköltä lausumaa siitä, miksi hankintayksikkö ei ollut sulkenut Booky.fi Oy:n tarjousta tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena, vaikka tämän toimittamasta selvityksestä oli käynyt ilmi, etteivät kateprosentit kaikilta osin vastanneet sen tarjouksessa ilmoitettua.

Hankintayksikkö antoi markkinaoikeudelle lausuman, josta kävi ilmi, että kateprosenttien eroihin vaikuttivat tarjouspyynnössä vaadittu hinnan pyöristyssääntö, ero valuuttakurssipäivässä sekä tarjoushetken jälkeiset ostorahtien alennukset ja alennukset tuotteiden ostohinnassa, jolloin verrattuna tarjoushetkeen joidenkin tuotteiden hankintahinta oli laskenut ja kateprosentti noussut.

Markkinaoikeus on päätöksessään virheellisesti tulkinnut, ettei tarjoaja ole saanut ottaa hankintahinnassa huomioon mitään tavarantoimittajan sille antamia alennuksia.

Markkinaoikeus ei ole ottanut huomioon, että tarjouspyynnössä on nimenomaisesti todettu, ettei volyymialennuksien, vuosialennuksien, markkinointitukien ja asiakasalennuksien ohella muita vastaavia kertaluonteisia "ei-tuotekohtaisia" hyvityksiä ole saanut ottaa huomioon hankintahinnassa.

Vastatessaan tarjouskilpailun aikana esitettyihin kysymyksiin hankintayksikkö on lisäksi täsmentänyt, että "asiakasalennuksilla tarkoitetaan etukäteen tai jälkikäteen tehtäviä hyvityksiä. Niitä jotka eivät näy kustantajan tai muun tavarantoimittajan välittäjälle [tarjoajalle] lähettämällä kauppalaskulla." Markkinaoikeus ei vaikuttaisi ottaneen kyseistä hankintayksikön vastausta lainkaan huomioon päätöksessään.

Ei-tuotekohtaiset ja tuotekohtaiset hyvitykset on tarkoituksella erotettu tarjouspyynnössä toisistaan johtuen tarjouskilpailussa käytetystä kateprosenttimallista. Ensiksi mainitut hyvitykset ovat omiaan sekoittamaan katemallin päätarkoituksen, jossa sopimuskaudella kaikki myytävät tuotteet on hinnoiteltava enintään ilmoitetuilla myyntikateprosenteilla.

Hankintayksiköllä on ainakin yksi kokemus ei-tuotekohtaisen hyvityksen vaikutuksesta sopimushintaan käytettäessä vastaavanlaista katemallia, jossa ei kuitenkaan ollut rajattu pois ei‑tuotekohtaisia hyvityksiä.

Kyseisessä tapauksessa tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että vertailukorin tuotteet tarjotaan tietyllä myyntikatteella ja muutkin vertailukorin ulkopuoliset tuotteet myydään samalla myyntikatteella. Toimittajaksi valittu jälleenmyyjä oli saanut tukkurilta markkinointitukena tietyn kiinteän rahasumman, jonka se oli jakanut osalle vertailukorin tuotteista ja saanut siten vertailukorin tuotteiden hinnat alemmiksi. Sopimuskauden aikana toimittaja kuitenkin ilmoitti, että hintoja oli nostettava, koska markkinointituki oli käytetty loppuun.

Vastaavanlaisten tapausten ja hintariitojen välttämiseksi hankintayksikkö on myöhemmissä tarjouskilpailuissaan kieltänyt ei-tuotekohtaisten hyvitysten huomioon ottamisen hankintahinnassa silloin, kun se käyttää nyt kysymyksessä olevaa katemallia.

Booky.fi Oy:n hintaeroihin vaikuttaneet seikat ovat olleet sellaisia alennuksia, joita ei ole tarjouspyynnössä kielletty. Hankintayksikkö on tehnyt kateprosenttien tarkastuksen noin kuukausi tarjouksen teon jälkeen, minkä vuoksi on ymmärrettävää, että tietyt kateprosenttiin vaikuttavat asiat, kuten valuuttakurssi, ovat muuttuneet tarjouksentekohetkeen verrattuna.

BTJ Finland Oy:n markkinaoikeudessa esittämien väitteiden osalta hankintayksikkö vetoaa markkinaoikeudessa lausumaansa.

Tarjoajan päämiehiltään tai tavarantoimittajiltaan saamien alennusten huomioiminen tarjoajan hankintahinnassa liittyy kateprosentin laskemistapaan, ei niinkään itse tarjoamiseen. Hankintayksikkö ei voi määrätä kustantaja/tukkuliike (tai muu välittäjä)/tarjoaja -toimitusketjua hinnoittelukäytännöissään välttämään alennuksia. Hankintayksikkö voi kuitenkin määritellä, mitä alennuksia saa ottaa huomioon, kun kateprosentti kiinnitetään sopimuskautta varten.

Kateprosenttien ilmoittaminen tarjouksessa ja katteiden myöhempi tarkistaminen ei ole vaikuttanut tarjousten vertailuun, vaan vertailussa on käytetty ainoastaan tarjouspyynnön mukaisia vertailuhintoja. Koska kateprosenttien tarkastushetken ja tarjoushetken välisenä aikana tapahtuvalla kateprosenttien muuttumisella ei ole ollut vaikutusta tarjousten vertailuun eikä muiden tarjoajien asemaan, hankintayksikkö on voinut hyväksyä Booky.fi Oy:n tarjouksen. Tarjoushetken jälkeen alentuneet hinnat tullaan huomioimaan vasta sopimuskaudella, kun hankintasopimus aikanaan allekirjoitetaan.

Selitykset

BTJ Finland Oy on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus hylkää KL-Kuntahankinnat Oy:n valituksen ja täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen sekä velvoittaa valittajan korvaamaan BTJ Finland Oy:n arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 2 632,50 eurolla viivästyskorkoineen.

BTJ Finland Oy on uudistanut markkinaoikeudessa esittämänsä perusteet hankintapäätöksen kumoamiselle ja lisäksi esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Booky.fi Oy:n olisi tullut kyetä tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla osoittamaan tarjoushetken tai sitä aiemman dokumentaation perusteella tarjoamansa hinnat todellisiksi tarjouspyynnössä edellytettyihin ennakkotilaus- tai täydennystilaushintoihin perustuviksi hinnoiksi ja näin todennettujen hintojen vastaavan tarjouspyynnössä edellytettyä ja yhtiön tarjouksessaan ilmoittamaa kateprosenttia.

Pääteltävissä on, että hankintayksikkö on tosiasiassa hyväksynyt selvitykseksi hintatietoja tarjoushetken jälkeiseltä ajalta. Hankintayksikkö ei ole edellyttänyt Booky.fi Oy:n esittävän dokumentaatiota tarjoushetkisistä tai sitä edeltävistä ostohinnoista, joihin hinnoittelun on tarjouspyynnön mukaan tullut perustua.

Vaikuttaa lisäksi siltä, että Booky.fi Oy:llä ei tosiasiassa ole ollut tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla tarjouksensa ostohintoja todentavia dokumentteja. Mikäli näin olisi ollut, tarjousta vastaamattomia kateprosenttitietoja ei olisi ollut tarpeen selittää muuttuneilla valuuttakursseilla, rahtikustannuksilla ja ostohinnoilla. Booky.fi Oy ei ole kyennyt todentamaan tarjoushintojaan tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla, ja sen tarjous olisi tullut hylätä.

Hankintayksikkö on valituksessaan esittänyt uuden tulkinnan tarjouspyynnöstä. Hankintayksikkö on pyrkinyt selittämään Booky.fi Oy:n osalta hyväksymiään alennuksia tulkitsemalla ne tarjouspyynnössä sallituiksi tuotekohtaisiksi alennuksiksi.

Tulkinta on uusi, tarjouspyynnön logiikan ja tarjouspyynnöstä saatavan informaation vastainen sekä epälooginen. Mikäli tulkinta hyväksyttäisiin, tarkoittaisi se käytännössä vertailukelvottomia tarjouksia, koska tarjouspyyntö olisi ollut sallittujen ja ei-sallittujen alennusten osalta epäselvä ja eri tavoin ymmärrettävissä.

Tarjouskilpailun ja siinä käytetyn kirjakorin osalta on ratkaisevaa ollut, millaisia hintoja tarjoajien on sallittu käyttää lähtöhintoina nimenomaan ennakkotilaushintoja tarjotessaan. Lähtöhinnoilla on merkitystä sekä tarjousten edullisuutta hankintamenettelyssä arvioitaessa että voittaneen tarjoajan edullisuutta sopimuskaudella arvioitaessa. Mikäli tarjoajan ennakkotilaushinnan pohjana käytetty hankintahinta on ilmoitettu tarjouspyynnön sallimalla tavalla muodostettuja hankintahintoja alhaisemmaksi, on kirjakorin tarjoushinta tullut vertailussa alhaisemmaksi ja tarjoaja on saanut perusteetonta etua vertailussa.

Booky.fi Oy:n tarjoushinnat, erityisesti ennakkotilaushinnat, ovat olleet tiettyjen kirjakorissa painoarvoltaan suurien nimekkeiden osalta niin alhaisia, etteivät ne ole voineet muodostua ottamatta lähtöhinnoissa huomioon sellaisia alennuksia, jotka tarjouspyynnössä on kielletty. Kustantajat ovat vahvistaneet, ettei niiden ennakkotilaushinnoittelu mahdollista Booky.fi Oy:n ennakkotilaushintoina tarjoamia hintoja.

Tarjouspyynnössä on myös edellytetty, että myyntikatteen on pitänyt olla sama koko aineistoryhmässä. Booky.fi Oy:n tarjoushintojen perusteella kuitenkin esimerkiksi Gummeruksen yhden kirjan hinta oli 30 prosenttia edullisempi kuin BTJ Finland Oy:n ja Kirjavälitys Oy:n, mutta muiden Gummeruksen kirjojen hinta taas korkeampi. Koska myyntikateprosentin on pitänyt olla sama, on Booky.fi Oy:n ilmoittaman ostohinnan tullut olla 30 prosenttia edullisempi. Kun otetaan huomioon kustantajien antamat vahvistukset omasta alennuskäytännöstään, tämä ei ole ollut mahdollista sisällyttämättä tarjouspyynnössä kiellettyjä vuosi- tai asiakasalennuksia taikka markkinointitukia kyseisiin hintoihin tai käyttämättä ennakkotilaushintana esimerkiksi täydennystilauksen hintaa.

Hankintayksikkö on valituksessaan selittänyt, että kielletyt asiakasalennukset ovat tarkoittaneet vain sellaisia hyvityksiä tai alennuksia, jotka eivät näy kustantajan tai muun tavarantoimittajan välittäjälle lähettämällä kauppalaskulla. Väite on vastoin BTJ Finland Oy:n tarjouspyyntöaineistosta saamaa informaatiota ja tarjouskilpailun logiikkaa. Ensinnäkin Booky.fi Oy:n tarjoushintoihin on sisältynyt tarjouspyynnössä kiellettyjä vuosi- tai asiakasalennuksia. Lisäksi hankintayksikön nyt sallituiksi ilmoittamissa tuotekohtaisissa alennuksissa olisi tosiasiassa kysymys tarjouspyynnössä yksiselitteisesti kielletyistä asiakasalennuksista.

Mikäli tällaiset tuotekohtaiset alennukset olisivat sallittuja, tarkoittaisi se kirjakorin vertailuhintojen vertailukelvottomuutta. Kirjakori ei tällöin myöskään kertoisi tarjouksen tosiasiallisesta edullisuudesta.

Booky.fi Oy ei ole käyttänyt sille varattua tilaisuutta selityksen antamiseen valituksen johdosta.

Vastaselitys

KL-Kuntahankinnat Oy on selityksen johdosta antamassaan vastaselityksessä esittänyt muun ohella seuraavaa:

Korkeimmalle hallinto-oikeudelle ja markkinaoikeudelle on toimitettu selvityslaskelma, josta käy ilmi, mihin tietoihin Booky.fi Oy:n tarjoushinnat ja katteet ovat tarjoushetkellä perustuneet. Booky.fi Oy on toimittanut hankintayksikölle kaikki selvitykset asianmukaisesti. Hankintayksikkö viittaa tältä osin myös Booky.fi Oy:n markkinaoikeudelle antamaan lausuntoon. BTJ Finland Oy ei ole voinut nähdä edellä mainittuja selvityksiä liikesalaisuuksien vuoksi, joten se on spekuloinut selityksessään virheellisesti tapahtumien kulkua.

Hankintayksiköllä ei ole ollut syytä epäillä Booky.fi Oy:n tarjoushintojen paikkansapitävyyttä, vaan saamiensa selvitysten perusteella hankintayksikön on ollut syytä luottaa siihen, että Booky.fi Oy:n tarjoamat hinnat ovat toteutuskelpoisia sopimuskaudella, vastaavat totuutta eivätkä sisällä tarjouspyynnössä kiellettyjä alennuksia. Tarjoaja vastaa joka tapauksessa tarjouksestaan, ja hankintayksikkö on pyrkinyt kateprosentin tarkistamisella vain varmistamaan Booky.fi Oy:n tarjouksessaan esittämän hintatason myös vertailukorin ulkopuolisille kirjoille sopimuskaudella.

Asiakasalennuksien osalta hankintayksikölle on esitetty jo tarjouskilpailun aikana lisäkysymys, johon on annettu vastaus. Hankintayksikön tulkinta asiakasalennuksista on ollut tarjoajien tiedossa jo tarjoushetkellä. Tuotekohtainen alennus koskee vain kulloinkin kyseessä olevaa tuotetta, kun taas asiakasalennus tarkoittaa laajempaa, asiakkaalle osoitettua yleistä alennusta, jota ei ole sidottu tuotekohtaisesti.

Muidenkin kiellettyjen ja sallittujen alennusten osalta tarjouspyyntö on ollut selvä. Tarjouspyynnössä on nimenomaisesti lueteltu kielletyt alennukset. Julkisissa hankinnoissa lähtökohtana on pidettävä sitä, että se, mitä tarjouspyynnössä ei ole kielletty, on katsottava sallituksi. Lisäksi alalla ammattimaisesti toimiville yrityksille on tullut olla selvää, mitä tarjouspyynnössä on tältä osin tarkoitettu.

BTJ Finland Oy ei ole käyttänyt sille varattua tilaisuutta lausuman antamiseen vastaselityksen johdosta, mutta on toimittanut oikeudenkäyntikulujaan koskevan selvityksen, joka on lähetetty tiedoksi KL-Kuntahankinnat Oy:lle.

Booky.fi Oy ei ole käyttänyt sille varattua tilaisuutta lausuman antamiseen vastaselityksen johdosta.

Selvitys

KL-Kuntahankinnat Oy on toimittanut oikeudenkäyntikulujaan koskevan selvityksen, joka on lähetetty tiedoksi BTJ Finland Oy:lle ja Booky.fi Oy:lle.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Markkinaoikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

2. KL-Kuntahankinnat Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

KL-Kuntahankinnat Oy määrätään korvaamaan BTJ Finland Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 2 632,50 eurolla eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamisesta.

3. Lausuminen markkinaoikeuden päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta raukeaa.

Perustelut

1. Pääasia

Tarjouspyynnön kohdan 7 (Hinta ja kaupalliset ehdot) mukaan tuotteiden hinnoittelu ja hintojen ilmoittaminen on kuvattu liitteessä 3.

Liitteen 3 mukaan tarjoajan tulee tarjota ja hinnoitella kaikki hintalomakkeella (tarjouspyynnön liite 4) mainitut tuotteet ja palvelut. Tuotehinnat ovat kaikille asiakkaille samat.

Saman liitteen 3 mukaan tarjoaja ilmoittaa tuoteryhmäkohtaiset myyntikateprosenttinsa osana tarjoustaan liitteellä 5. Vertailukorin tuotteet on hinnoiteltava ilmoitetulla kateprosentilla. Sopimuskaudella kaikki myytävät tuotteet on hinnoiteltava enintään ilmoitetulla myyntikateprosentilla.

Tämän jälkeen liitteessä todetaan myyntikateprosentin laskentakaava.

Liitteen 3 mukaan katteen laskemisessa käytetään tarjoushetkellä viimeisintä maksettua hankintahintaa. Jos kysymys on uudesta tuotteesta, käytetään tarjoajan kustantajalta tai muulta tavarantoimittajalta saamaa viimeistä hintaa.

Liitteen 3 mukaan tuotteen hankintahinta saa sisältää vain tuotteen ostohinnan tavarantoimittajalta (ostohinta konsernin ulkopuoliselta, sisäisiä siirtohintoja ei huomioida) lisättynä rahdeilla ja mahdollisilla tulleilla. Muita kuluja ei saa sisällyttää hankintahintaan. Näitä ovat esimerkiksi saapuvan tai lähtevän tavaran käsittelykustannukset, varastointikustannukset, myynnin kulut, tuotteen sertifiointikulut ja muut yleiskulut.

Liitteen 3 mukaan, jos tarjoaja käyttää pääsääntöisesti vain yhtä yritystä tavarantoimittajanaan, tarjoajan on voitava esittää tuotteen ostohinta yhteistyön ulkopuolisilta toimittajilta. Myöskään mahdollisia tavarantoimittajan tarjoajalle antamia volyymialennuksia, vuosialennuksia, markkinointitukia, asiakasalennuksia tai muita sellaisia kertaluonteisia "ei‑tuotekohtaisia" hyvityksiä ei pidä huomioida hankinnassa.

Liitteen 3 mukaan voittaneen tarjoajan on pystyttävä seitsemässä päivässä hankintayksikön pyynnöstä toimittamaan hankintayksikön pyytämät tuotteiden ostolaskut ja näin osoitettava, että tuotteen tarjottu kateprosentti on enintään tarjouksessa ilmoitetun mukainen. Jos kysymyksessä on tarjoajalle uusi tuote, mistä ei ole kauppalaskua olemassa, hyväksytään päämiehen todistus hinnasta. Mikäli tarjoajan pyytämä kateprosentti havaitaan tarkastuksessa suuremmaksi kuin mitä tarjouksessa on ilmoitettu, johtaa tämä tarjouksen hylkäämiseen.

Markkinaoikeuden päätöksessä on kuvattu, mitä tarjouspyynnössä on ilmoitettu myyntikateprosentista, sen laskemisesta ja tuotteiden hinnoittelemisesta vertailukorissa sekä sopimuskaudella.

Hankintayksikölle on ennen tarjousten jättämiselle asetettua määräaikaa esitetty muun ohella seuraava kysymys: "Mitä liitteessä 3 tarkoitetaan asiakasalennuksilla? Ovatko kustantajan välittäjälle myöntämä esim. 40 % jatkuva alennus ovh/suositushinnasta asiakasalennus. Alennus on sovittu välittäjän ja kustantajan kesken, kyseessä ei ole yleinen alennus."

Hankintayksikkö on vastauksessaan edellä mainittuun kysymykseen ilmoittanut, että "Liitteessä 3 asiakasalennuksilla tarkoitetaan etukäteen tai jälkikäteen tehtäviä hyvityksiä. Niitä jotka eivät näy kustantajan tai muun tavarantoimittajan välittäjälle lähettämällä kauppalaskulla."

Markkinaoikeus on päätöksessään katsonut, ettei tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamassa hankintahinnassa ole saanut ottaa huomioon mitään tavarantoimittajan tarjoajalle antamia alennuksia. Markkinaoikeus on tällä perusteella pitänyt voittaneen tarjoajan tarjousta hankintahinnan ilmoittamisen osalta tarjouspyynnön vastaisena.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, ettei tarjouspyynnössä ole kielletty kaikkia tavarantoimittajan tarjoajalle antamia alennuksia niiden luonteesta riippumatta. Tarjouspyynnössä on ainoastaan ilmoitettu, ettei kertaluonteisia ei-tuotekohtaisia hyvityksiä ole tullut ottaa huomioon hankintahinnassa. Lisäksi hankintayksikön asiakasalennuksista esitettyyn kysymykseen antamasta vastauksesta käy ilmi, että laskulla näkyvät hyvitykset ovat sallittuja.

Edellä sanottuun nähden voittaneen tarjoajan tarjousta ei voida pitää tarjouspyynnön vastaisena sillä perusteella, ettei tarjouspyynnössä ole sallittu mitään tavarantoimittajan tarjoajalle antamia alennuksia.

Korkein hallinto-oikeus katsoo lisäksi, että vaikka tarjouspyynnössä ei olekaan yksiselitteisesti määritelty, mitkä tavarantoimittajan tarjoajalle antamat hyvitykset ovat sallittuja ja mitkä kiellettyjä, on tarjouspyyntöä pidettävä kirjavälitys- ja kustannusalalla ammattimaisesti toimiville ja sanotun alan hinnoittelukäytäntöjä tunteville tarjoajille riittävän selvänä.

Tarjouspyynnön mukaan katteen laskemisessa on tullut käyttää tarjoushetkellä viimeisintä maksettua hankintahintaa tai kustantajalta taikka muulta tavarantoimittajalta saatua viimeistä hintaa. Hankintayksikkö on tarjouspyynnön mukaan voinut tarkastaa tuotteiden ostolaskut ilmoitettujen kateprosenttien oikeellisuuden tarkistamiseksi.

Hankintayksikkö on pyytänyt voittaneelta tarjoajalta selvityksen kateprosenttien paikkansapitävyydestä eräiden vertailukorin kirjojen osalta. Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan voittaneen tarjoajan tarjouksen kateprosentit ovat noin kuukautta tarjousten jättämisen jälkeen, mutta ennen hankintapäätöksen tekemistä tehdyssä tarkastuksessa olleet osittain suurempia kuin mitä tarjouksessa on ilmoitettu.

Hankintayksikkö on esittänyt, että voittaneelta tarjoajalta tarkastettuihin hintoihin ovat vaikuttaneet muun ohella hinnan pyöristyssääntö, ostorahtien alennukset sekä tietyt tuotekohtaiset alennukset, jotka ovat olleet tarjouspyynnössä sallittuja alennuksia.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että tarjouspyynnön perusteella lähtökohtana on se, että tarjoajalla on tarjousta jättäessään ollut olemassa tuotteiden ostolaskut tai kustantajalta taikka tavarantoimittajalta saatu hintatieto, vaikka kyseisiä asiakirjoja ei olekaan edellytetty liitettäväksi tarjoukseen. Tähän nähden kateprosenttien tarkastuksessa sanottujen hinnoitteluasiakirjojen on tullut olla tarjouksen tekemistä edeltäneeltä ajalta tai tarjoajan on tullut muutoin pystyä osoittamaan, että hinta perustuu ennen tarjousta saatuun hintatietoon tai -arvioon.

Asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella ei ole varmuudella pääteltävissä, että voittaneen tarjoajan hankintayksikölle esittämä selvitys on kaikilta osin perustunut tarjouksen tekohetkellä olemassa olleisiin hinnoitteluasiakirjoihin, muutoin saatuun hintatietoon taikka tarjoajan etukäteisarvioon aikaisemman hintatiedon perusteella. Asian ratkaisemisen kannalta merkitystä ei ole sillä, onko kateprosentilla ollut välitöntä vaikutusta tarjousten vertailussa tai onko kateprosentin muutos ollut tarjoajalle edullinen vai ei, kun tarjouspyynnössä on selkeästi ilmoitettu, että tarjous hylätään, mikäli kateprosentti osoittautuu suuremmaksi kuin tarjouksessa on ilmoitettu.

Korkein hallinto-oikeus katsoo näin ollen, että voittaneen tarjoajan tarjous on tullut sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena tarjouspyynnön mukaisen kateprosentin tarkastuksen osoitettua, että voittaneen tarjoajan ilmoittama kateprosentti on ollut tarjouksessa ilmoitettua suurempi.

Tämän vuoksi ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja siinä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

2. Oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentti, KL-Kuntahankinnat Oy:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos BTJ Finland Oy joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Tämän vuoksi KL-Kuntahankinnat Oy on hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentin nojalla määrättävä korvaamaan BTJ Finland Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

3. Täytäntöönpanon kieltämistä koskeva vaatimus

Asian tultua tällä päätöksellä ratkaistuksi ei täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta ole tarpeen lausua.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Matti Halén, Eija Siitari, Outi Suviranta, Anne Nenonen ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Hannamaria Nurminen.

 
Julkaistu 22.12.2016