Muu päätös 16/2017

Erikoispaperitehtaan ympäristölupaa koskeva valitus (Eura)

Antopäivä: 9.1.2017
Taltionumero: 16
Diaarinumero: 3901/1/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T16

Asia Ympäristölupaa koskeva valitus

Valittaja Jujo Thermal Oy

Päätös, jota valitus koskee

Vaasan hallinto-oikeus 3.11.2015 nro 15/0296/2

Asian aikaisempi käsittely

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 3.4.2013 viraston ympäristölupavastuualueella ympäristönsuojelulain (86/2000) nojalla tehdyllä päätöksellä nro 71/2013/1 ESAVI/118/04.08/2012 tarkistanut Euran kunnassa Kauttualla sijaitsevan Jujo Thermal Oy:n erikoispaperitehtaan toimintaa koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 29.12.2005 myöntämän ympäristöluvan päätösnumero 51-52/2005/1 lupamääräykset.

Tarkistetuista lupamääräyksistä lupamääräykset 1–3 kuormituksesta viemäriin ja vesistöön sekä lupamääräykset 13–14 häiriö- ja muusta poikkeustilanteesta kuuluvat seuraavasti:

1. Prosessi- ja muut jätevedet on johdettava asianmukaisesti käsiteltäväksi JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistamolle tai muulle jätevedenpuhdistamolle, jossa käsittelytulos edustaa viimeistään 1.1.2016 alkaen parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Jätevedet tulee johtaa jätevesiyhtiön kanssa tehtyä sopimusta noudattaen ja tarvittaessa siten esikäsiteltyinä, että puhdistamon tulokuormitus noudattaa jätevedenpuhdistamon suunnitteluarvoja.

2. Jätevesien sisältämien kehittimien, reaktiivisten värien tai muiden haitallisuudeltaan näihin rinnastettavien osittain jätevesiin päätyvien kemikaalien määrä ei saa ylittää pitoisuutta, joka vaarantaa puhdistamon toiminnan, puhdistamon biolietteen hyötykäytön, vastaanottavan vesistön vesiekosysteemin tilan tai vastaanottavan vesistön veden hyötykäytön.

Toiminnanharjoittajan tulee kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta toimittaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle selvitys bisfenoli A:ta tai haitallisuudeltaan siihen rinnastettavaa muuta kehitintä tai kemikaalia korkeina pitoisuuksina sisältävistä prosessivesijakeista sekä suunnitelma näiden vesijakeiden palauttamisesta prosessiin tai esikäsittelemisestä esimerkiksi ultrasuodattamalla ennen niiden johtamista käsiteltäväksi jätevesiyhtiön jätevedenpuhdistamolle. Selvityksen ja suunnitelman teknistaloudellisesti toteuttamiskelpoiset, kemikaalien kuormitusta olennaisesti vähentävät toimenpiteet tulee toteuttaa kahden vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Em. käsittelyllä tulee varmistaa se, että kehittimien tai muiden kemikaalien pitoisuus jätevesiyhtiön jätevedenpuhdistamolle johdettavassa jätevedessä ei saa ylittää tasoa, jonka käsittelystä jätevesiyhtiön jätevedenpuhdistamon voi kemikaalin tunnetut ominaisuudet ja reduktio jätevedenpuhdistamolla huomioon ottaen olettaa selviävän siten, että kemikaalin tunnettu arvioitu haitaton pitoisuus (PNEC) Eurajoessa ei ylity.

3. Tehdasalueelta saa johtaa hulevesiä, jäähdytysvesiä ja vesilaitoksen hiekkasuodatuksen huuhteluvesiä Eurajokeen hakemuksessa esitetyllä tavalla. Muiden likaantumattomien vesijakeiden vesistöön johtaminen edellyttää vesijakeiden lisäämistä tarkkailuohjelmaan vähintään vesimäärän seurannan osalta ja tarkkailua Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen edellyttämällä tavalla. Hulevesien, jäähdytysvesien, raakavesilaitoksen hiekkasuodatuksen huuhteluvesien ja muiden tehdasalueelta puhdistamattomina vesistöön johdettavien vesien aiheuttaman kuormituksen tulee olla mahdollisimman pieni. Mikäli näihin vesijakeisiin päätyy olennaisesti hakemuksessa esitettyä enemmän kuormitusta tai niihin voi riskinarvion perusteella todennäköisesti päätyä haitalliseksi luokiteltuja aineita, on ne kerättävä puhdistamolle johdettavaksi lupamääräyksen 1 mukaisesti.

(---)

13. Häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä ilmaan, viemäriin, vesistöön, maaperään, pohjavesiin tai jätemateriaalien kertymistä alueelle, on ryhdyttävä välittömästi asianmukaisiin tarpeellisiin toimenpiteisiin tällaisten päästöjen ja niiden leviämisen estämiseksi ja päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi sekä tapahtuman toistumisen estämiseksi. Vuotoina ympäristöön päässeet kemikaalit, polttonesteet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen. Laitteet on saatettava normaaliin toimintakuntoon niin pian kuin se on teknisesti mahdollista.

14. Poikkeavista päästöistä ja muista ympäristöön vaikuttavista vahinko- ja häiriötilanteista on ilmoitettava viipymättä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Euran kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Eurajoesta vettä ottaville vesilaitoksille, maatalouselinkeinonharjoittajille ja teollisuuslaitoksille sekä, mikäli päästöistä voi aiheutua vaaraa terveydelle, myös Euran kunnan terveydensuojeluviranomaiselle, ja ryhdyttävä heti toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi.

Poikkeuksellisesta tilanteesta ja satunnaispäästöstä on lisäksi ilmoitettava viivytyksettä tekstiviestillä ja/tai sähköpostilla kaikille niille Eurajoen vesialueiden ja rantojen asianosaisille, jotka haluavat ilmoituksen saada ja ovat antaneet yhteystietonsa toiminnanharjoittajalle tarkoitusta varten perustettavaan rekisteriin vietäväksi.

Aluehallintovirasto on perustellut päätöstään muun ohella seuraavasti:

Lupamääräysten 1–4 yksilöidyt perustelut

Tehtaalla muodostuvat jätevedet käsitellään erillisen jätevesiyhtiön jätevedenpuhdistamolla. Jätevedenpuhdistamolla on ollut merkittäviä puhdistamon mitoitukseen perustuvia ongelmia puhdistustuloksen suhteen. Paperiteollisuuden jätevedet puhdistamolla on kuitenkin käsitelty kohtalaisesti johtamalla kunnan viemäriverkosta johdettua jätevettä merkittäviä määriä käsittelemättömänä Eurajokeen. Paperiteollisuuden jätevesien käsittely jätevesiyhtiön jätevedenpuhdistamolla on olemassa olevista vaihtoehdoista paras.

Lämpöherkän paperin valmistuksessa on meneillään murros, jossa bisfenoli A:ta ollaan kemikaalin luokittelussa tapahtuneiden muutosten vuoksi korvaamassa sellaisilla kemikaaleilla, jotka eivät luokittelun perusteella ole terveydelle samassa määrin haitallisia, mutta saattavat olla ympäristövaikutuksiltaan jopa haitallisempia. Ympäristöluvassa tulee nimenomaisesti kiinnittää huomiota näiden kemikaalien käytön vaikutuksiin ympäristössä ja erityisesti vastaanottavassa vesistössä, mistä johtuen lupamääräys 2 yhdessä riskinarvioinnin laajentamista, ajantasaistamista ja ajan tasalla pitämistä koskevan vaatimuksen kanssa on kemikaalien käytön ympäristövaikutuksen hallitsemisen ja toiminnan valvonnan edellytys. Laitoksella bisfenoli A:n rinnalle ja ainakin osin sitä korvaamaan mahdollisesti käyttöön otettavat kehittimet ovat mitä ilmeisimmin olennaisesti vaikeammin biologisesti hajoavia jätevesiyhtiön jätevedenpuhdistamon prosesseissa, minkä vuoksi lupamääräyksessä on määrätty ultrasuodatuksen tai muun vastaavantehoisen menetelmän käyttöönotto niiden vesijakeiden käsittelyssä, joissa pitoisuudet ovat korkeat.

Tehdasalueella muodostuu vesijakeita, jotka eivät normaalitilanteessa ole likaantuneita ja joiden johtaminen sellaisenaan vesistöön on kokonaisuutena katsottuna paras toimintamalli – erityisesti jätevesiyhtiön jätevedenpuhdistamon alimitoituksen vuoksi. Näiden jakeiden tulee kuitenkin olla mukana seurannassa, riskinarvioinnissa ja tarkkailuohjelmassa, jotta jokeen ei häiriötilanteessakaan johdettaisi likaantuneita vesiä.

Toiminnanharjoittajalla on teknisesti mahdollista käsitellä jätevetensä omassa kemiallisessa puhdistamossaan. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan tämä mahdollisuus tulee säilyttää lupamääräyksessä mainituissa poikkeustilanteissa jatkossakin. Tietyissä poikkeustilanteissa toiminnanharjoittajalla on mahdollisuus johtaa jätevesiä pelkän kemiallisen käsittelyn jälkeen ensisijaisesti jätevesiyhtiön purkuputkea pitkin vesistöön. Jatkossa kuitenkin jätevesiyhtiön luvassa määrätty nykyistä laajemman varo- ja tasausaltaan rakentaminen vähentää entisestään tilanteita, joissa näin toimittaisiin. Aluehallintoviraston tiedossa ei ole, että näin olisi laajemmin toimittu, mutta poikkeustilanteen hallinnan vuoksi mahdollisuus aluehallintovirastonkin näkemyksen mukaan täytyy olla olemassa.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Vaasan hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään Jujo Thermal Oy:n valituksesta muuttanut aluehallintoviraston päätöksen lupamääräystä 2. Lupamääräys kuuluu muutettuna seuraavasti (muutokset kursiivilla):

"2. Jätevesien sisältämien kehittimien, reaktiivisten värien tai muiden haitallisuudeltaan näihin rinnastettavien osittain jätevesiin päätyvien kemikaalien määrä ei saa ylittää pitoisuutta, joka vaarantaa puhdistamon toiminnan, puhdistamon biolietteen hyötykäytön, vastaanottavan vesistön vesiekosysteemin tilan tai vastaanottavan vesistön veden hyötykäytön.

Toiminnanharjoittajan tulee kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta toimittaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle selvitys bisfenoli A:ta tai haitallisuudeltaan siihen rinnastettavaa muuta kehitintä tai kemikaalia korkeina pitoisuuksina sisältävistä prosessivesijakeista [poistettu tekstiä].

Selvityksen pohjalta toiminnanharjoittajan on laadittava suunnitelma teknistaloudellisesti toteuttamiskelpoisista kemikaalien kuormitusta olennaisesti jätevesiyhtiön jätevedenpuhdistamolle vähentävistä toimenpiteistä. Suunnitelmaan tulee sisältyä hakijan esitys jätevedenpuhdistamolle johdettavista bisfenoli-A:n tai vastaavan kemikaalin kuormitus- ja pitoisuusraja-arvoiksi (kg/d ja mg/l) siten, että jätevedenpuhdistamolle asetettu vastaava raja-arvo on mahdollista saavuttaa.

Suunnitelma on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Suunnitelman perusteella Etelä-Suomen aluehallintovirasto voi antaa tarvittavat lupamääräykset toimenpiteistä tai muutoin täydentää lupaa."

Muilta osin hallinto-oikeus on hylännyt Jujo Thermal Oy:n valituksen.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään siltä osin kuin asiassa nyt on kysymys seuraavasti:

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 4 §:n 1 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena, että haitalliset ympäristövaikutukset ehkäistään ennakolta tai, milloin haitallisten vaikutusten syntymistä ei voida kokonaan ehkäistä, rajoitetaan ne mahdollisimman vähäisiksi (ennaltaehkäisyn ja haittojen minimoinnin periaate) (1 kohta); menetellään muutoin toiminnan laadun edellyttämällä huolellisuudella ja varovaisuudella ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä otetaan huomioon toiminnan aiheuttaman pilaantumisen vaaran todennäköisyys, onnettomuusriski sekä mahdollisuudet onnettomuuksien estämiseen ja niiden vaikutusten rajoittamiseen (varovaisuus- ja huolellisuusperiaate) (2 kohta); käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa (parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaate) (3 kohta); noudatetaan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita eri toimien yhdistelmiä, kuten työmenetelmiä sekä raaka-aine- ja polttoainevalintoja (ympäristön kannalta parhaan käytännön periaate) (4 kohta).

Edellä mainitun pykälän 2 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan harjoittaja vastaa vaikutuksien ennaltaehkäisystä ja ympäristöhaittojen poistamisesta tai rajoittamisesta mahdollisimman vähäisiksi (aiheuttamisperiaate).

Ympäristösuojelulain 5 §:n toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista (selvilläolovelvollisuus).

Ympäristönsuojelulain 43 §:n 1 momentin mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista (1 kohta); jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä (2 kohta); toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa (3 kohta); toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista, kuten alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä (4 kohta); muista toimista, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja (5 kohta).

Edellä mainitun pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa velvoittaa käyttämään vain tiettyä määrättyä tekniikkaa. Lisäksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian ja materiaalien käytön tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoittamiseen.

Ympäristönsuojelulain 47 §:n mukaan, jos teollisuusjätevettä johdetaan yhdyskunnan jätevedenpuhdistamolle, ympäristöluvassa on tarvittaessa määrättävä jätevesien esikäsittelystä siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

Ympäristönsuojeluasetuksen 36 §:n 1 momentin mukaan vesihuoltolaitoksen viemäriin johdettavat teollisuusjätevedet ja muut pilaavia aineita sisältävät jätevedet on esikäsiteltävä asianmukaisella tavalla vesihuoltolaitoksen päästöistä ympäristöön kohdistuvien haittojen estämiseksi tai muiden purkuvesistöä koskevien säännösten vaatimusten täyttämiseksi (1 kohta); lietteen turvallisen, ympäristön kannalta hyväksyttävän hyödyntämisen ja loppukäsittelyn varmistamiseksi (2 kohta); viemäriverkon ja puhdistamojen työntekijöiden terveyden suojelemiseksi (3 kohta); jäteveden ja lietteen käsittelyprosessien toiminnan vaikeutumisen estämiseksi (4 kohta); viemäriverkon, puhdistamoiden ja niihin liittyvien laitteiden vaurioitumisen estämiseksi (5 kohta).

(---)

Hylätyt vaatimukset lupamääräysten muuttamisesta

Lupamääräys 1

Lupamääräyksessä 1 on määrätty siitä, että laitoksen prosessi- ja muut jätevedet on johdettava asianmukaisesti käsiteltäväksi JVP-Eura Oy:n tai muulle jätevedenpuhdistamolle, jossa käsittelytulos edustaa viimeistään 1.1.2016 parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

Luvan hakija Jujo Thermal Oy on vaatinut poistettavaksi määräyksen parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta.

Hallinto-oikeus toteaa, että luvan hakija vastaa siitä, että sen toiminnassa muodostuvat jätevedet käsitellään asianmukaisesti. Lupamääräyksen valituksenalainen vaatimus tarkoittaa, että luvan hakijan on osaltaan varmistuttava siitä, että sen toiminnassa muodostuvia päästöjä rajoitetaan vesistöön parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisesti. Lupamääräys on siten voitu antaa ympäristönsuojelulain 5 §:ssä säädetyn selvilläolovelvollisuuden sekä 43 §:n 1 ja 3 momentin nojalla.

(---)

Lupamääräys 3

Valituksenalaisen lupamääräyksen 3 mukaan tehdasalueelta saa johtaa hulevesiä, jäähdytysvesiä ja vesilaitoksen hiekkasuodatuksen huuhteluvesiä Eurajokeen hakemuksessa esitetyllä tavalla. Muiden likaantumattomien vesijakeiden vesistöön johtamisen osalta on edellytetty vesijakeiden lisäämistä tarkkailuohjelmaan vähintään vesimäärän seurannan osalta ja tarkkailua Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen edellyttämällä tavalla. Lisäksi lupamääräyksessä on määrätty, että hulevesien, jäähdytysvesien, raakavesilaitoksen hiekkasuodatuksen huuhteluvesien ja muiden tehdasalueelta puhdistamattomina vesistöön johdettavien vesien aiheuttaman kuormituksen tulee olla mahdollisimman pieni.

Lupamääräyksessä 19 on määrätty jäähdytysveden ja hiekkasuodatuksen huuhteluveden määrän tarkkailusta hakemuksessa ja tarkkailuohjelmassa esitetyllä tavalla ja siten, että kyseisten vesijakeiden likaantumattomuus varmistetaan vähintään neljännesvuosittain.

Hallinto-oikeus toteaa, että lupamääräyksessä 3 tarkoitettujen likaantumattomien vesijakeiden määrän seurannasta annettu määräys on ympäristönsuojelulain 43 §:n nojalla tarpeen pilaantumisen ehkäisemiseksi. Valituksessa on esitetty, että tarkkailuohjelmassa kyseessä olevien vesijakeiden määrä voisi perustua parhaaseen arvioon. Hallinto-oikeus toteaa, että näiden vesijakeiden tarkkailutavasta päätetään lupamääräyksessä 17 tarkoitetun tarkkailusuunnitelman päivityksen yhteydessä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa. Muutoinkin lupamääräyksessä 3 tarkoitettujen vesijakeiden määrän minimointia koskeva velvoite on voitu antaa ympäristönsuojelulain 43 §:n nojalla eikä sitä ole syytä poistaa vaaditun mukaisesti.

(---)

Lupamääräys 14

Lupamääräyksen 14 mukaisesti häiriötilanteista on ilmoitettava viipymättä määräyksessä tarkoitettujen ympäristön- ja terveydensuojelun valvontaviranomaisten lisäksi Eurajoesta vettä ottaville teollisuuslaitoksille, maatalouselinkeinonharjoittajille ja teollisuuslaitoksille. Lisäksi lupamääräyksen mukaan poikkeuksellisesta tilanteesta ja satunnaispäästöstä on ilmoitettava kaikille niille Eurajoen vesialueiden ja rantojen asianosaisille, jotka haluavat ilmoituksen saada ja ovat antaneet yhteystietonsa toiminnanharjoittajalle tätä tarkoitusta varten.

Ympäristönsuojelulain 43 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa. Ympäristönsuojeluasetuksen 30 §:ssä säädetään poikkeuksellisia tilanteita koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta valvontaviranomaiselle.

Lupamääräyksen 14 mukaisesti poikkeustilanteista on ilmoitettava viranomaisten lisäksi asianosaisille. Hallintokäytännössä poikkeustilanteista on pääsääntöisesti määrätty ilmoittamaan valvontaviranomaisille. Kuten lupamääräyksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on todettu, laajennettu ilmoitusvelvollisuus poikkeustilanteissa on tässä tapauksessa annettu lähiasukkaiden tiedon saannin varmistamiseksi ja valvonnan tehostamiseksi ja vastaava ilmoittamisvelvollisuus on annettu JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistamon sekä Ahlstrom Tampere Oy:n paperitehtaan ympäristölupa-asiassa. Tähän nähden ja Eurajoen veden laaja käyttäjäpiiri huomioon ottaen lupamääräys on ympäristönsuojelulain 43 §:n 1 momentin 3 kohta ja ympäristönsuojelulain 5 §:n 2 momentin pilaantumisen torjuntavelvollisuus huomioon ottaen voitu antaa, eikä sitä ole valituksessa vaaditun mukaisesti syytä muuttaa koskemaan vain valvontaviranomaisia.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Marja Lampi, Kirsi Stark, joka on myös esitellyt asian, Mauri Kerätär ja Merja Manninen.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Jujo Thermal Oy on valituksessaan vaatinut, että aluehallintoviraston päätöksen lupamääräyksiä muutetaan siten, että lupamääräyksestä 1 poistetaan määräys parhaan käyttökelpoisen tekniikan noudattamisesta 1.1.2016 lukien, lupamääräystä 3 muutetaan siten, että hulevesien, jäähdytysvesien, hiekkasuodatuksen huuhteluvesien ja muiden likaantumattomien vesijakeiden tarkkailu voi perustua arvioon vesien määrästä sekä lupamääräystä 14 muutetaan siten, että vahinko- ja häiriötilanteiden tiedotusvelvoite rajataan koskemaan ainoastaan viranomaistahoja.

Yhtiö on perustellut vaatimuksiaan muun ohella seuraavasti:

Lupamääräyksessä 1 yhtiölle on asetettu velvoite varmistaa, että jätevedenpuhdistamon käsittelytulos edustaa 1.1.2016 parasta käyttökelpoista tekniikkaa (jäljempänä myös BAT). Velvoite on kohdistettu väärään tahoon. Ympäristöluvassa ei voida antaa toista ympäristönluvanvaraista toimintaa koskevia velvoittavia määräyksiä. Tämä käy ilmi myös KHO:n ratkaisusta 2013:164, jonka mukaan luvassa ei voida velvoittaa suoraan luvansaajaa huolehtimaan toisen toiminnanharjoittajan omistuksessa tai hallinnassa olevan viemärilaitoksen hoidosta ja käytöstä.

Jujo Thermal Oy:n jätevedet johdetaan puhdistettavaksi ulkopuolisen toimijan jätevedenpuhdistamolle. On tavanomaisen käytännön mukaista, että jätevedenjohtamista koskevissa sopimuksissa sovitaan siitä, minkä laatuista johdettava jätevesi saa olla. Jujo Thermal Oy:n velvollisuudet rajoittuvat sen varmistamiseen, että viemäriin johdettavien vesien laatu vastaa sekä yhtiön oman ympäristöluvan että jätevedenpuhdistamon kanssa tehdyn sopimuksen ehtoja. Yhtiö vastaa ympäristönsuojelulain nojalla siitä, että sen jätevedet toimitetaan käsiteltäväksi asianmukaiset ympäristöluvat omaavalle jätevedenpuhdistamolle. Jujo Thermal Oy ei hallitse JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistamoa, eivätkä sen jätevedet ole ainoita jätevesiä, joita puhdistamolla käsitellään.

Ympäristöluvan nojalla toimiva jätevedenpuhdistamo edustaa lähtökohtaisesti parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Jujo Thermal Oy:n tulee siis voida luottaa siihen, että toimittaessaan jätevetensä käsiteltäväksi ympäristöluvanvaraisesti toimivalle jätevedenpuhdistamolle, ne käsitellään myös parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimusten mukaisesti. Toimittaessaan jätevedet käsiteltäväksi ympäristöluvanvaraisesti toimivalle jätevedenpuhdistamolle yhtiö täyttää myös selvilläolovelvollisuuden vaatimukset. Yhtiötä ei voida velvoittaa vastaamaan puhdistamon käsittelytuloksista tai siitä, katsotaanko niiden edustavan parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

Vaatimus on siitäkin syystä kohtuuton, että kyseessä olevalla toimialalla ei ole edes annettu oikeudellisesti sitovia määräyksiä parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta. Jätevesien puhdistamoja koskien ei ole sitovaa EU-tasoista sääntelyä, vaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan määrittelyssä käytetään kansallisen tason yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoja koskevaa ohjeistusta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että paras käyttökelpoinen tekniikka ja sen sallimat päästötasot määritellään puhdistamon ympäristöluvassa.

Toiminnanharjoittajan oikeusturvan kannalta on keskeistä, että tietyistä tarkkailua koskevista periaatteista määrätään ympäristöluvan tasolla. Lupamääräyksessä 3 on otettu kantaa likaantumattomien jätevesien tarkkailuvelvoitteeseen, muttei määritelty tarkkailun sisältöä. Huomioiden likaantumattomien jätevesien määrien tarkkailuun liittyvät tekniset ongelmat ja siitä aiheutuvat kustannukset sekä sen, ettei kyseisistä vesijakeista aiheudu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, lupamääräyksen täsmentäminen on perusteltua.

Ympäristöluvassa tulee antaa toiminnan seurantaa ja tarkkailua koskevat määräykset. Ympäristönsuojelulain 46 §:n momentin mukaan määräysten tulee olla tarpeellisia päästöjen ja toiminnan vaikutusten tarkkailemiseksi. Hallituksen esityksen (84/1999 vp) mukaan tarkkailumääräysten sisältö riippuu toiminnasta, toiminnan ympäristövaikutuksista ja pilaantumisen vaarasta. Lähtökohtaisesti toiminnanharjoittaja voidaan velvoittaa tarkkailemaan ainoastaan sellaisia päästöjä, joita toiminnasta tosiasiallisesti aiheutuu vaikutuksia ja joilla on merkitystä ympäristön kannalta.

Jujo Thermal Oy korostaa, että kyseessä olevien likaantumattomien vesijakeiden muuhun kuin arviointiin perustuva tarkkailu olisi käytännössä hankala järjestää ja aiheuttaisi kustannuksia. Kyseiset vesijakeet ovat hajallaan tehdasalueella ja niiden tarkempi tarkkailu edellyttäisi erillisen vesialtaan rakentamista ja vesien keräilyä tämän altaan kautta. Kun otetaan huomioon, että näistä puhtaista vesistä ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa, on muuhun kuin arvioon perustuva seurantavelvoite yhtiölle kohtuuton. Ottaen huomioon vesien haitattomuus ja mahdollisen tarkemman seurannan aiheuttamat kustannukset, tulee lupamääräystä tässä tapauksessa tarkentaa siten, ettei sen sisältöä tältä osin jätetä valvovan viranomaisen harkintaan.

Lupamääräyksessä 14 yhtiö on määrätty ilmoittamaan mahdollisista häiriö- ja poikkeustilanteista viranomaisten lisäksi lukuisille yksityisille tahoille. Ympäristönsuojelulain 62 §:n ja ympäristönsuojeluasetuksen 30 §:n mukaisesti toiminnanharjoittajan ilmoitettava häiriötilanteista valvontaviranomaiselle. Säännöksen perusteluissa (HE 84/1999 vp) todetaan, että ilmoitusvelvollisuus koskee onnettomuustilanteita tai tuotantohäiriöitä tai muita sellaisia ennalta arvaamattomia kertaluontoisia tilanteita, joissa syntyy laadultaan tai määrältään epätavallisia päästöjä. Perustelujen mukaan ilmoitus tehdään valvontaviranomaiselle.

Häiriö- ja poikkeustilanteista tiedottaminen ja näin ihmisten ja ympäristön turvallisuudesta vastaaminen on katsottava merkittäväksi julkisen vallan käytöksi. Tällaista velvoitetta ei voida siirtää yksityisen yrityksen vastuulle. Tiedotusvelvoite on ongelmallinen siitäkin syystä, ettei yksityisillä toimijoilla ole viranomaista vastaavaa pääsyä hallinnon rekistereihin, joista ajantasaiset tiedot alueen asukkaista ja vedenkäyttäjistä ovat saatavilla. Tämä voi pahimmillaan johtaa siihen, ettei tiedotus poikkeustilanteissa saavuta kaikkia tarpeellisia tahoja. Yhtiö tulee jatkossakin tiedottamaan mahdollisista poikkeustilanteista myös itse, mutta varsinaisen vastuun tiedottamisesta tulee olla viranomaisella.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut valituksen johdosta lausunnon, jossa se on todennut, että valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, mikä antaisi aihetta päätyä Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä poikkeavaan lopputulokseen.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut valituksen johdosta lausunnon, jossa se on viitannut aluehallintovirastolle ja hallinto-oikeudelle antamiinsa lausuntoihin.

A on antanut valituksen johdosta vastineen, jossa hän on esittänyt muun ohella, että koska JVP-Eura Oy ei vieläkään pysty käsittelemään sille ohjattuja määriä jätevettä, on isommat likavesien ohjaajat saatava vähentämään haitallisen jäteveden määrää joessa.

B ja C ovat antaneet valituksen johdosta vastineen, jossa he ovat katsoneet, että valituksessa ei ole tullut esiin mitään sellaista, mikä antaisi aiheen muuttaa hallinto-oikeuden päätöstä.

D on antanut valituksen johdosta vastineen, jossa hän on katsonut, että valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, mikä antaisi aihetta muuttaa hallinto-oikeuden päätöstä.

E on antanut valituksen johdosta vastineen, jossa hän on katsonut olevan tärkeää rajoittaa päästöjä Eurajokeen.

F on antanut valituksen johdosta vastineen, jossa hän katsonut, että hallinto-oikeuden päätöstä ei tule muuttaa.

G ja H ovat antaneet valituksen johdosta vastineen, jossa he ovat katsoneet, että ympäristölupien ehtoja ei tule lieventää.

I ja J ovat antaneet valituksen johdosta vastineen, jossa he ovat katsoneet, että lupamääräyksiä ei tule muuttaa valituksessa esitetyllä tavoin.

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry on antanut valituksen johdosta vastineen, jossa yhdistys on katsonut, että kaikki valituksessa esitetyt vaatimukset tulee aiheettomina hylätä.

K ja L ovat antaneet valituksen johdosta vastineen, jossa he ovat katsoneet, että valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, mikä antaisi aihetta muuttaa hallinto-oikeuden päätöstä.

M ja N ovat antaneet valituksen johdosta vastineen, jossa he ovat vaatineet valituksen hylkäämistä.

O on antanut valituksen johdosta vastineen, jossa hän katsonut, että valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, mikä antaisi aihetta muuttaa hallinto-oikeuden päätöstä.

P on antanut valituksen johdosta vastineen, jossa hän on katsonut, että että valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, mikä antaisi aihetta muuttaa hallinto-oikeuden päätöstä.

Rauman Seudun Kalastajain Seura ry on antanut valituksen johdosta vastineen, jossa yhdistys on katsonut, että valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, mikä antaisi aihetta muuttaa hallinto-oikeuden päätöstä.

Q on antanut valituksen johdosta vastineen, jossa hän on katsonut, että valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, mikä antaisi aihetta muuttaa hallinto-oikeuden päätöstä.

R ja hänen asiakumppaninsa ovat antaneet valituksen johdosta vastineen, jossa he ovat katsoneet, että lupamääräyksiä ei ole syytä muuttaa. Parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaatteen kiertämistä ei tulisi sallia ulkoistamalla toimintoja. On perusteltua vaatia, että kaikki jokeen johdettavat vesijakeet tunnetaan ja niitä tarkkaillaan. Lupamääräys tiedotusvelvoitteesta poikkeus- ja häiriötilanteissa on ollut tarpeen antaa useiden vahinkotilanteiden takia. Yhtiö voi vaikuttaa asiaan toimintaansa kehittämällä, jolloin tiedotusvelvoitetta ei jatkossa pääse syntymään.

S on antanut valituksen johdosta vastineen, jossa hän on katsonut, että valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, mikä antaisi aihetta muuttaa hallinto-oikeuden päätöstä.

T on antanut valituksen johdosta vastineen, jossa hän on viitannut aikaisempiin vastineisiinsa.

Panelian kalastuskunta ja Laihiankylän kalastuskunta ovat antaneet valituksen johdosta vastineen, jossa ne ovat katsoneet, että valitus tulee hylätä.

U on antanut valituksen johdosta vastineen, jossa hän on katsonut, että valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, mikä antaisi aihetta muuttaa hallinto-oikeuden päätöstä.

V ja W ovat antaneet valituksen johdosta vastineen, jossa he ovat katsoneet, että ympäristölupapäätöksessä asetettuja määräyksiä ei tule lieventää.

Raumanmeren kalastusalue on antanut valituksen johdosta vastineen, jossa se on katsonut, että valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, mikä antaisi aihetta muuttaa hallinto-oikeuden päätöstä.

X on antanut valituksen johdosta vastineen, jossa hän on katsonut, että valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, mikä antaisi aihetta muuttaa hallinto-oikeuden päätöstä.

Y on antanut valituksen johdosta vastineen, jossa hän on katsonut, että valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, mikä antaisi aihetta muuttaa hallinto-oikeuden päätöstä.

Z on antanut valituksen johdosta vastineen, jossa hän on viitannut asiassa aiemmin esittämäänsä ja katsonut, että hallinto-oikeuden päätöstä ei tule valituksen johdosta muuttaa.

Å on antanut valituksen johdosta vastineen, jossa hän on uudistanut aiemmin lausumansa ja katsonut, että Eurajoen vesistölle ja jokivarren asukkaille tulee turvata lain edellyttämät oikeudet.

Huhdan, Irjanteen ja Mullilan vesialueiden osakaskunnille, Eurajoen Yrittäjät ry:lle sekä yhteensä 21 yksityiselle asianosaiselle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen lausunnon johdosta.

Jujo Thermal Oy on antanut lausuntojen ja vastineiden johdosta vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

Perustelut

Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut, niissä mainitut aluehallintoviraston päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori, oikeusneuvokset Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen ja Kari Tornikoski, hallintoneuvos Elina Lampi-Fagerholm sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Olli Dahl ja Seppo Rekolainen. Asian esittelijä Tuire Taina.

 
Julkaistu 9.1.2017