Muu päätös 6/2017

Kunnallisasiaa koskeva valitus (Kittilä)

Antopäivä: 4.1.2017
Taltionumero: 6
Diaarinumero: 2579/3/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T6

Asia Kunnallisasiaa koskeva valitus

Valittaja Kittilän kunnanhallitus

Päätös, jota valitus koskee

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 30.6.2016 nro 16/0572/2

Asian aikaisempi käsittely

Kittilän kunnanhallitus on 29.9.2015 (§ 304) päättänyt, että 1.10.2015 alkaen kunnanhallituksen sihteerinä toimii tiedottaja, FM Nina Willman. Kunnanhallituksen pöytäkirja kirjoitetaan ja tarkastetaan kokouksessa.

Kunnanhallitus on päättänyt lisäksi, että hallintosäännön 45 §:n 4 momentin mukaiseksi kunnanjohtajan varahenkilöksi määrätään 1.10.2015 alkaen elinkeinojohtaja, KTM Katariina Palola.

Kittilän kunnanhallitus on 27.10.2015 (§ 330) hylännyt Hille Kuusiston oikaisuvaatimuksen sekä oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään, siltä osin kuin nyt on kysymys, Hille Kuusiston valituksesta kumonnut kunnanhallituksen päätöksen.

Hallinto-oikeus on lisäksi velvoittanut Kittilän kunnan korvaamaan Kuusistolle tämän oikeudenkäyntikulut 300 eurolla viivästyskorkoineen.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Hallintolain 64 §:n 1 momentin mukaan hallintoasiassa kukin vastaa omista kuluistaan. Kuusistolle oikaisuvaatimuksen laatimisesta aiheutuneet kustannukset ovat hänen omia kulujaan. Näin ollen kunnanhallitus on voinut hylätä Kuusiston kuluvaatimuksen.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 30.6.2016 antamallaan päätöksellä numero 16/0571/2 kumonnut Kittilän kunnanvaltuuston päätöksen 24.8.2015 § 44 siltä osin, kuin sillä on lisätty kunnan hallintosääntöön uusi 31 §:n 4 momentti sekä muutettu hallintosäännön 41 §:n 1 momenttia ja 45 §:n 4 momenttia. Valtuuston mainitun päätöksen mukaan hallintosääntö on otettu käyttöön 1.10.2015. Edellä mainitun hallintosäännön 31 §:n 4 momentin mukaan kunnanhallitus voi päätöksellään ottaa käyttöönsä sihteerin kokouksiinsa. Edellä mainitun 45 §:n 4 momentin mukaan kunnanjohtajan esteellisenä tai poissa ollessa tai viran ollessa avoinna hoitaa kunnanjohtajan tehtäviä kunnanhallituksen määräämä viranhaltija.

Koska Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on edellä mainitulla päätöksellään kumonnut Kittilän kunnanvaltuuston kunnan hallintosäännön muuttamista koskevan päätöksen mainituilta osin, eivät hallintosääntöön tehdyt muutokset ole voimassa. Näin ollen sovellettavaksi tulee kunnanvaltuuston päätöksen 23.5.1994 (§ 42) liitteenä oleva hallintojohtajan tehtäväkuvaus, jonka mukaan hallintojohtajan tehtäviin kuuluvat muun muassa kunnanhallituksen sihteerin tehtävät. Niin ikään sovellettavaksi tulee kunnan 1.1.2015 voimaan tulleen hallintosäännön 45 §:n 4 momentti, jonka mukaan kunnanjohtajan esteellisenä tai poissa ollessa tai viran ollessa avoinna hoitaa kunnanjohtajan tehtäviä hallintojohtaja. Kunnanhallituksen hallintosääntöön lisätyn 31 §:n 4 momentin ja hallintosäännön muutetun 45 §:n 4 momentin nojalla tehty kunnanhallituksen sihteerin valintaa ja kunnanjohtajan varahenkilön määräämistä koskeva kunnanhallituksen päätös on siten kumottava.

Oikeudenkäyntikulut

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Mitä tässä pykälässä ja 75 §:ssä säädetään asianosaisesta, voidaan soveltaa myös päätöksen tehneeseen hallintoviranomaiseen. Pykälän 2 momentin mukaan harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Oikeudenkäynti on aiheutunut viranomaisen virheestä. Tämän vuoksi olisi kohtuutonta, jos Kuusisto joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaisuudessaan vahinkonaan. Näin ollen hallinto-oikeus velvoittaa Kittilän kunnan korvaamaan Kuusiston oikeudenkäyntikulut kohtuulliseksi katsomallaan 300 eurolla.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut

Kuntalaki (365/1995) 90 § (1375/2007)

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Pirjo Pyhäjärvi, Anna-Kaisa Marski ja Riitta Arjas, joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Kittilän kunnanhallitus on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan.

Kunnanhallitus viittaa hallintosäännön muuttamista koskevaan valitukseensa ja toteaa, että kunnanhallituksen päätös 27.10.2015 on tehty asianmukaisen valmistelun pohjalta ja se toteuttaa nykyaikaiselle hallinnolle vaadittavat edellytykset.

Kuusisto on antanut valituksen johdosta selityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

Perustelut

Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Matti Halén, Alice Guimaraes-Purokoski, Anne Nenonen ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Anneli Tulikallio.

 
Julkaistu 4.1.2017