Muu päätös 334/2017

Julkinen hankinta (työvoimakoulutus, Pohjois-Savo)

Antopäivä: 31.1.2017
Taltionumero: 334
Diaarinumero: 4101/3/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T334

Asia Julkista hankintaa koskeva valitus

Valittaja Opeco Oy, Turku

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 30.11.2015 nro 842/15

Asian aikaisempi käsittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä myös hankintayksikkö) on 4.5.2015 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella ilmoittanut avoimella menettelyllä toteutettavasta syksyllä 2015 ja alkuvuonna 2016 alkavasta työvoimakoulutuksesta.

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen yksikön päällikkö ja ylitarkastaja ovat 22.6.2015 tekemällään hankintapäätöksellä (dnro POSELY/1150/2015) valinneet rakennuspeltiseppäkoulutuksen osalta Savon koulutuskuntayhtymän tarjouksen.

Hankintayksikön ilmoituksen mukaan hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on kysymyksessä olevan koulutuksen osalta ollut 300 000–340 000 euroa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus, jossa Opeco Oy on ollut valittajana, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastapuolena ja Savon koulutuskuntayhtymä kuultavana, on hylännyt Opeco Oy:n valituksen.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 69 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 72 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen arvioinnissa käytettävien vertailuperusteiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja mahdollistaa tarjousten puolueeton arviointi. Palveluhankinnoissa tai rakennusurakoissa, joissa palvelun tarjoamisesta tai rakennustyöstä vastaavien henkilöiden asiantuntemuksella, ammattitaidolla tai pätevyydellä on erityinen merkitys, vertailuperusteina voidaan käyttää myös hankinnan toteuttamisessa tarvittavaa tarjoajien soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset ylittävää laadunhallintaa, pätevyyttä, kokemusta ja ammattitaitoa. Pykälän 2 momentin mukaan käytettäessä valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta myös arvioinnissa käytettävät vertailuperusteet on ilmoitettava tärkeysjärjestyksessä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Vertailuperusteiden asettamisessa voidaan noudattaa soveltuvin osin myös, mitä EU-kynnysarvot ylittäviä hankintoja koskevassa hankintalain 62 §:ssä säädetään.

Tarjouspyyntö

Tarjouspyynnöllä on pyydetty tarjouksia ammatillisesta koulutuksesta, muun ohella rakennuspeltiseppäkoulutuksesta. Hankintayksikkö on saanut kyseisestä koulutuksesta valittajan ja voittaneen tarjoajan tarjoukset.

Tarjouspyynnön mukaan tarjousten valintaperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka vertailuperusteet on esitetty tarjouspyynnön liitteessä 5. Kyseisessä "Kokonaistaloudellisuuden arviointikriteerit" -asiakirjassa on mainittu, että hankintapäätöstä tehtäessä käytetään arviointikriteereitä, joille on annettu seuraavat suhteelliset painoarvot:

1. Opettajaresurssit 25

2. Koulutuksen toteuttamissuunnitelma 20

3. Koulutuksen työelämävastaavuus 20

4. Koulutuksen tuloksellisuus 15

5. Koulutuksen hinta 20

Mainitun asiakirjan kohdassa "Opettajaresurssit" on mainittu, että opettajaresurssien arvioinnissa otetaan huomioon opettajien pätevyys ja kokemus suhteessa tarjouspyynnön kohteena olevaan koulutukseen ja koulutuskokonaisuuteen. Asiakirjan mukaan arvioinnissa huomioidaan:

- ammatillinen pätevyys: suoritettu tutkinto ja pedagoginen pätevyys

- hankittu lisäkoulutus: näyttötutkintomestarin koulutus, erityisopettajan pätevyys tai muu lisäkoulutus

- kokemus vastaavan koulutuksen opetustyöstä

- opetettavan ammattialan työkokemus (muu kuin opetuskokemus)

Asiakirjassa on lisäksi mainittu, että jos koulutuksella on useita tai vaihtoehtoisia opettajia, muodostuu arviointi opettajien yhteisarviona.

Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, mitä lakeja ja ohjeita hankinnassa noudatetaan. Kyseisessä tarjouspyynnön kohdassa on muun ohella mainittu, että kattava luettelo hankinnassa sovellettavista säännöksistä on tarjouspyynnön liitteessä 3 "Sopimusehdot".

Edellä mainitussa liitteessä on lueteltu työvoimakoulutusta hankittaessa ja toteutettaessa noudatettavat säännökset. Liitteessä on myös mainittu, että soveltuvin osin noudatetaan työ- ja elinkeinoministeriön ohjetta TEM/2855/03.01.05/2012 työvoimakoulutuksen hankinnasta liitteineen (edellä mainittu TEM:n ohje). Vastaava on todettu myös tarjouspyynnön liitteessä 4 "Työvoimakoulutuksen erityisehdot".

Tarjouspyynnön liitteenä 7 on ollut "Kouluttajaresurssit (tarjottavassa koulutuksessa)"-lomake, johon tarjoajan on tullut merkitä pääopettajien ja muiden opettajien osalta koulutusalaan soveltuva tutkinto ja suoritusvuosi; pedagoginen pätevyys, laajuus ja suoritusvuosi; näyttötutkintomestarikoulutus, suoritusvuosi; muu pedagoginen erityisosaaminen, tutkinto ja suoritusvuosi; kouluttajakokemusta vastaavasta koulutuksesta, ajankohdat ja yritys (yhteensä vuosina ja kuukausina); opetettavan alan työkokemus, ajankohdat ja yritys; sekä vastuualue opetuksessa.

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyyntö on opettajaresursseja koskevan vertailuperusteen osalta ollut ristiriitainen ja noudatettavan ohjeistuksen suhteen epäselvä eikä siinä ole painotettu mainitun vertailuperusteen alakriteereitä TEM:n ohjeen edellyttämällä tavalla.

Lisäksi valittaja on esittänyt, että opettajaresurssien vertailu on suoritettu virheellisesti, kun arvioinnissa ei ole otettu huomioon pelkkiä pääopettajia, jotka valittajalla ovat pätevämpiä kuin voittaneella tarjoajalla.

Valittaja on vielä esittänyt, että voittaneen tarjoajan opettajat eivät ole täyttäneet opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen vaatimuksia, mikä tulisi ottaa huomioon vertailussa.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on harkintavalta määritellä tarjousten vertailussa käytettävät kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteet. Vertailuperusteiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja niiden on oltava objektiivisia ja taloudellisesti merkityksellisiä. Vertailuperusteiden tulee myös mahdollistaa tarjousten puolueeton arviointi.

Nyt kyseessä olevassa asiassa hankintayksikkö on laatimissaan tarjouspyyntöasiakirjoissa edellä todetulla tavalla ilmoittanut, että opettajaresurssien arvioinnissa otetaan huomioon opettajien pätevyys ja kokemus suhteessa tarjouspyynnön kohteena olevaan koulutukseen tai koulutuskokonaisuuteen. Tarjouspyyntöasiakirjoissa on myös mainittu, että jos koulutuksella on useita tai vaihtoehtoisia opettajia, muodostuu arviointi opettajien yhteisarviona.

Markkinaoikeus toteaa, että TEM:n ohjeessa on hankintayksiköiden tueksi koottu tietoa työvoimakoulutushankintojen kilpailuttamisesta. Ohjeen kohdassa "Pisteytysmenettely" on muun ohella tarkennettu eräiden arviointiperusteiden käyttöä. Opettajaresurssien osalta on mainittu, että tarjouksia vertailtaessa arvioidaan opetushenkilöstön muodollista pätevyyttä ja kokemusta tarjotun koulutuksen toteutukseen ja että lähtökohtana on pääopettajan pätevyyden ja soveltuvuuden arviointi, mutta jos koulutuksella on useita pääopettajia, muodostuu arviointi kaikkien pääopettajien osalta yhteisarviona.

TEM:n ohjeen liitteenä olevassa työvoimakoulutuksen tarjouspyynnössä on puolestaan muun ohella annettu neuvoja arviointiperusteiden esittämisestä ja esimerkkejä arviointiperusteista sekä mainittu, että jos hankintayksikkö täsmentää arviointikriteerejä alakriteereillä, tulee myös niille asettaa painoarvot.

Markkinaoikeus katsoo, että nyt kyseessä olevan hankinnan tarjouspyyntöasiakirjoissa on ilmoitettu, että opettajaresurssien vertailussa otetaan huomioon opettajat rajaamatta heitä vain pääopettajiin. Tarjouspyyntöasiakirjoissa on ilmoitettu TEM:n ohjetta noudatettavan soveltuvin osin. Hankintayksikkö on tarjouspyyntöasiakirjoissaan nimenomaisesti poikennut mainitussa ohjeessa opettajaresurssien osalta ehdotetusta. Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyyntö on ollut alalla ammattimaisesti toimiville tarjoajille opettajaresurssien osalta riittävän selvä. Edellä todettu huomioon ottaen myöskään tarjousten vertailua ei ole suoritettu valittajan esittämin tavoin virheellisesti sen vuoksi, että vertailu on asiassa saadun selvityksen mukaan suoritettu kaikkien opettajien yhteisarviona.

Vaikka TEM:n ohjeen mukaan arviointikriteerien alakriteereille tulisi asettaa painoarvot, tarjouspyyntöasiakirjoissa on kuitenkin edellä todetulla tavalla ilmoitettu noudatettavan mainittua ohjetta vain soveltuvin osin. Kansallinen lainsäädäntö ei sanamuotonsa mukaan edellytä hankintalain liitteen B mukaisissa toissijaisissa palveluhankinnoissa, että hankintayksikkö ilmoittaa tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa vertailuperusteiden painoarvot etukäteen. Tässä tapauksessa tarjouspyynnössä on ilmoitettu vertailuperusteiden painoarvot. Vertailuperusteiden osatekijöille tai niiden arvioinnissa huomioon otettaville tekijöille ei ole ilmoitettu painoarvoja. Kunkin vertailuperusteen osatekijöitä tai arvioinnissa huomioon otettavia seikkoja on siten lähtökohtaisesti pidettävä keskenään samanarvoisina. Asiassa ei ole käynyt ilmi seikkoja, joiden perusteella olisi arvioitavissa, että tästä lähtökohdasta olisi poikettu.

Tarjouspyyntöä ei näin ollen ole valittajan esittämin tavoin pidettävä opettajaresursseja koskevan vertailuperusteen osalta epäselvänä tai virheellisenä. Hankintayksikkö on voinut harkintavaltansa puitteissa asettaa opettajaresursseja koskevan vertailuperusteen valitsemallaan tavalla ja suorittaa vertailun kaikkien opettajien yhteisarviona.

Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut, että pääopettajana toimii rakennuspeltiseppäyrittäjä. Tutkinnon vastuuhenkilönä on ilmoitettu toimivan pedagogisesti pätevä koneteknikko ja näyttötutkintomestari. Muiksi koulutuksessa käytettäviksi opettajiksi ja asiantuntijoiksi on ilmoitettu kaksi insinööriä ja teknikko, joilla kaikilla on ilmoitettu olevan pedagoginen pätevyys ja jotka ovat näyttötutkintomestareita. Lisäksi on vielä ilmoitettu yksi teknikko. Mainittujen henkilöiden osalta ilmoitetut kouluttajakokemukset sekä opetettavan alan työkokemukset ovat käyneet ilmi voittaneen tarjoajan salassa pidettäväksi ilmoitetusta kouluttajaresursseja koskevasta lomakkeesta. Lomakkeesta on käynyt myös muun ohella ilmi pääopettajana toimivan peltiseppäyrittäjän tutkinto.

Valittaja on tarjouksessaan ilmoittanut pääopettajiksi kone- ja metalli­teknikon, joka on näyttötutkintomestari ja joka on toiminut alan yrittäjänä ja kouluttajana 30 vuotta; rakennuspeltiseppämestarin, jolla on pedagoginen pätevyys ja joka on toiminut kattopeltiseppänä 25 vuotta ja kouluttajana 15 vuotta sekä toisen rakennuspeltiseppämestarin, joka on toiminut kattopeltiseppänä 12 vuotta ja kouluttajana 8 vuotta. Muiksi opettajiksi on ilmoitettu kolme henkilöä, joilla on rakennuspeltisepän ammattitutkinto. Kahden edellä mainituista on ilmoitettu olevan myös näyttötutkintomestareita ja kolmannen peltiseppäyrittäjä. Lisäksi on ilmoitettu kuluvana vuonna valmistuva rakennuspeltiseppämestari.

Hankintapäätöksen liitteenä olleen vertailutaulukon mukaan opettajaresursseista on saanut 0–5 pistettä riippuen siitä, onko opettajaresurssia selvitetty tai onko se selvitetty ylimalkaisesti tai onko opettajaresurssi huono, välttävä, tyydyttävä, hyvä vai erittäin hyvä. Voittanut tarjoaja on saanut opettajaresursseista 4 pistettä ja valittaja 3 pistettä.

Hankintapäätöksen mukaan opettajaresurssien osalta neljä pistettä on saanut tarjous, jossa opettajilla on vahva työkokemus vastaavien koulutusten opettajana ja suoritetut tutkinnot, täydennyskoulutukset sekä muu työkokemus antavat hyvät valmiudet toimia opettajana hankittavassa koulutuksessa ja kyseiselle kohderyhmälle. Edelleen hankintapäätöksen mukaan kolme pistettä on saanut tarjous, jossa opettajilla on vahva työkokemus vastaavien koulutusten opettajana ja muu työkokemus antaa hyvät valmiudet toimia opettajana hankittavassa koulutuksessa ja kyseiselle kohderyhmälle, mutta suoritetut tutkinnot muun muassa pedagoginen pätevyys ja näyttötutkintomestarin koulutus ovat puuttuneet useimmilta.

Hankintayksikkö on markkinaoikeudessa vielä esittänyt vähentäneensä kummaltakin tarjoajalta pisteen koulutustason vuoksi ja valittajalta vielä pisteen, koska vain yhdellä opettajalla on pedagoginen pätevyys ja yhdellä näyttötutkintomestarin koulutus, kun voittaneen tarjoajan osalta neljällä opettajalla on pedagoginen pätevyys ja näyttötutkintomestarin koulutus.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan opettajaresurssien arvioinnissa huomioon otettavia seikkoja on ollut useampia ja arviointi on tehty opettajien yhteisarviona. Markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa esitetyn selvityksen perusteella ole käynyt ilmi seikkoja, joiden perusteella olisi arvioitavissa, että voittaneen tarjoajan opettajia ei olisi pidettävä ammatillisesti pätevinä tai että hankintayksikön olisi katsottava tältä osin ylittäneen harkintavaltansa tarjousten vertailussa.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan hankintasäännösten vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Petri Rinkinen, Teija Kotro ja Hannamaria Nurminen.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Valitus

Opeco Oy on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kumoaa markkinaoikeuden päätöksen sekä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rakennuspeltiseppäkoulutuksesta tekemän hankintapäätöksen. Lisäksi Opeco Oy on vaatinut, että korkein hallinto-oikeus velvoittaa Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen korvaamaan Opeco Oy:n oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen.

Opeco Oy on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Markkinaoikeuden päätös on ollut virheellinen siltä osin kuin siinä on todettu, että hankintayksikön ei ole katsottava ylittäneen harkintavaltaansa tarjousten vertailussa. Hankintayksikkö on toiminut opettajaresursseja pisteyttäessään virheellisesti ja epätasapuolisesti.

Hankintayksikkö on virheellisesti vähentänyt valittajalta ja voittaneelta tarjoajalta yhden pisteen koulutustason vuoksi sillä perusteella, että kummankaan tarjoajan opettajilla ei ole ollut korkeakoulututkintoa. Koska koulutuksen järjestäjän päättämän opetustehtävän kannalta soveltuvaa korkeakoulututkintoa ei ole, hankintayksikön olisi tullut antaa koulutustasosta täydet pisteet ylimmän mahdollisen koulutustason eli rakennuspeltiseppämestarin erikoisammattitutkinnon suorittaneille. Valittajan tarjoamilla opettajilla on kyseinen erikoisammattitutkinto. Sen sijaan voittaneen tarjoajan opettajista kellään ei ole kyseistä tutkintoa.

Hankintayksikkö on markkinaoikeudelle toimittamassaan vastineessa ilmoittanut vähentäneensä opettajaresurssien pisteytyksessä valittajalta lisäksi yhden pisteen sen vuoksi, että vain yhdellä opettajista on ollut pedagoginen pätevyys ja yhdellä näyttötutkintomestarin koulutus. Koska opettajaresurssien pisteytys on tapahtunut opettajien yhteisarviona, hankintayksikön olisi tullut ottaa pisteytyksessä huomioon valittajan muiksi opettajiksi ilmoitetut kaksi henkilöä, jotka ovat myös olleet näyttötutkintomestareita. Voittaneen tarjoajan opettajien osalta on sen sijaan otettu huomioon kaikkien neljän opettajan pedagoginen pätevyys ja näyttötutkintomestarikoulutus.

Valittajan kahdella pääopettajalla on rakennuspeltiseppämestarin erikoisammattitutkinto eli korkein alalla oleva tutkinto, jolla rakennuspeltialan kouluttajana voi toimia, ja yhdellä pääopettajista on pedagoginen pätevyys. Sen sijaan voittaneen tarjoajan tutkintovastaavalla on pedagoginen pätevyys, mutta hänellä tai ilmoitetulla pääopettajalla ei ole alaan soveltuvaa tutkintoa. Hankintayksikkö ei ole ottanut huomioon tätä arvioidessaan opettajaresursseja.

Valittajan pääkouluttajilla on kokemusta vastaavan koulutuksen opetustyöstä vuodesta 2000 alkaen (noin 13 rakennuspeltisepän kurssia), kun taas voittaneen tarjoajan opettajilla kokemusta on huomattavasti vähemmän. Lisäksi pelkästään valittajan kolmella pääkouluttajalla on opetettavan ammattialan muuta kuin opetuskokemusta yhteensä noin 70 vuotta.

Hankintayksikön ei olisi tullut vähentää valittajan pisteitä opettajaresursseja arvioitaessa, koska valittajan opettajilla on ollut kyseisiin opetustehtäviin nimenomaisesti soveltuva korkein mahdollinen tutkinto, riittävä pedagoginen pätevyys ja kolmella opettajalla näyttötutkintomestarin koulutus sekä huomattava kokemus paitsi vastaavan koulutuksen opetustyöstä myös opetettavan alan muusta kuin opetustyöstä. Hankintayksikkö ei ole kiinnittänyt päätöksessään mitään huomiota siihen, että valittajan pääopettajista kahdella on ollut kyseiseen opetustehtävään soveltuva erikoisammattitutkinto, mitä ei ole ollut kellään voittaneen tarjoajan opettajista.

Hankintapäätös on ollut järjestettävän koulutuksen kanssa ristiriidassa siinä suhteessa, että kyseistä järjestettävää ammattitutkintoa on pidetty opetustyön kannalta merkityksettömänä. Tosiasiallisen pätevyyden koulutuksessa tulisi olla ratkaiseva peruste kouluttajia valittaessa. Pedagogisen pätevyyden tulisi kouluttajia valittaessa olla toissijainen suhteessa ammattitaitoon nojautuvaan rakennuspeltiseppäkoulutuksen opetukseen. Rakennuspeltiseppäkoulutuksen tulisi olla opetustyön pohjana asiaa arvioitaessa. Opetustyön tulee nojautua kunkin ammattiryhmän ylimpään ammatilliseen tutkintoon.

Selitykset

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus hylkää valituksen.

Hankintayksikkö on esittänyt perusteluina vaatimukselleen muun ohella seuraavaa:

Tarjoajia on tarjousten arvioinnissa kohdeltu tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Tarjousten vertailu on tehty tarjouspyynnössä ja sen liitteissä mainittujen vertailuperuisteiden sekä ohjeiden mukaisesti hankintalaissa edellytetyllä tavalla.

Tarjouspyyntö on ollut työ- ja elinkeinoministeriön antamaan ohjeeseen nähden ensisijainen. Ministeriön ohjetta käytetään työvoimakoulutushankinnoissa sovellettuna, koska sen ei ole tarkoituskaan ohjata kirjaimellisesti ja yksityiskohtaisesti jokaista hankintaa. Myös muut työvoimakoulutusta hankkivat hankintayksiköt soveltavat ohjetta samalla tavalla.

Hankintayksikkö on laatimissaan tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmoittanut, että opettajaresurssien arvioinnissa otetaan huomioon opettajien pätevyys ja kokemus suhteessa tarjouspyynnön kohteena olevaan koulutukseen tai koulutuskokonaisuuteen. Tarjouspyyntöasiakirjoissa on myös mainittu, että jos koulutuksella on useita tai vaihtoehtoisia opettajia, muodostuu arviointi opettajien yhteisarviona.

Opettajien kelpoisuusvaatimusten täyttyminen on kyseessä olevan koulutusorganisaation toimesta huolehdittava ja sen työnantajarooliin kuuluva asia. Opettajaresurssien pisteytys ei liity kelpoisuusehtoihin.

Tarjoajat ovat ilmoittaneet lomakkeella ne tiedot, joiden perusteella tarjoukset on opettajaresursseja koskevan vertailuperusteen osalta pisteytetty. Valittaja on tarjouksen opettajaresursseja koskevalla lomakkeella ilmoittanut koulutuksen pääopettajat (kolme opettajaa), joista yhdellä on ilmoitettu olevan näyttötutkintomestarin koulutus. Lisäksi tarjouslomakkeeseen on ilmoitettu neljä muuta opettajaa, joista kahdella on näyttötutkintomestarin koulutus. Muiden opettajien osalta valittajan tarjouksesta ovat puuttuneet tiedot opetuskokemuksesta vastaavalta alalta, muusta työkokemuksesta opetettavalta alalta sekä määrittely vastuualueesta opetuksessa.

Savon koulutuskuntayhtymä ei ole käyttänyt sille varattua tilaisuutta selityksen antamiseen valituksen johdosta.

Vastaselitys

Opeco Oy on Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen selityksen johdosta antamassaan vastaselityksessä esittänyt muun ohella seuraavaa:

Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että ammatillisen pätevyyden arvioinnissa otetaan huomioon suoritettu tutkinto. Arviointikriteereissä ei kuitenkaan ole mainittu korkeakoulututkintoa, jonka puuttumisen vuoksi hankintayksikkö on vähentänyt valittajalta yhden pisteen.

Hankintayksikkö ei ole ottanut huomioon valittajan tarjouslomakkeessaan ilmoittaman kahden muun opettajan näyttötutkintomestarinkoulutusta, vaikka voittaneelta tarjoajalta myös muiden kuin pääopettajien osalta tutkinnot on otettu huomioon.

Valittaja on ilmoittanut tarjouslomakkeella sivulla 7 kohdassa "Muut koulutuksessa käytettävät opettajat ja asiantuntijat" opettajien nimet, ammatit ja tutkinnot. Tarjouslomakkeessa ei ole pyydetty muiden opettajien osalta tietoa opetuskokemuksesta vastaavalta alalta, muusta työkokemuksesta opetettavalta alalta tai määrittelyä vastuualueesta opetuksessa. Lomakkeessa on pyydetty ainoastaan pääopettajien osalta tietoja koulutuksesta ja muusta pätevyydestä. Valittaja on ilmoittanut tarjouslomakkeessaan, että kouluttajaverkostoa täydennetään ennen koulutuksen alkua. Myös ansioluettelot on pyydetty ainoastaan pääopettajista.

Hankintayksikön olisi joka tapauksessa opettajaresursseja pisteyttäessään tullut ottaa huomioon valittajan tarjouksessa muiden opettajien ja asiantuntijoiden osalta selvästi ilmoitettu näyttötutkintomestarin koulutus.

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Savon koulutuskuntayhtymälle on lähetetty tiedoksi Opeco Oy:n vastaselitys.

Muut selvitykset

Opeco Oy on toimittanut oikeudenkäyntikulujensa määrää koskevan selvityksen, joka on lähetetty tiedoksi Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Savon koulutuskuntayhtymälle.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Opeco Oy:n valitus hylätään. Markkinaoikeuden päätöstä ei muuteta.

2. Korkein hallinto-oikeus hylkää Opeco Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Perustelut

1. Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita pääasian eikä oikeudenkäyntikulujen korvaamisen osalta.

2. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentti, Opeco Oy:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Matti Halén, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta ja Anne Nenonen. Asian esittelijä Pasi Yli-Ikkelä.

 
Julkaistu 31.1.2017